Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje a wsparcie rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-MWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Migracje a wsparcie rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W15, NRM_U02, NRM_U07, NRM_K11

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem rodziny w sytuacji migracji oraz przygotowanie go do pracy z rodziną doświadczoną migracją. Problematyka zajęć dotyczy zarówno rodziny polskiej bądź rodziców w sytuacji migracji, jak również funkcjonowania rodzin z doświadczeniem migracji w Polsce (m.in. migracja zarobkowa, powrotna, uchodźstwo).

Pełny opis:

Zajęcia mają dać studentowi wiedzę z zakresu procesu migracji i integracji, funkcjonowania rodziny, możliwości jej wsparcia na poziomie instytucjonalnym oraz uwrażliwić na potrzeby rodziny z doświadczeniem migracyjnym i w sytuacji rozłąki migracyjnej.

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do tematu, Komunikacja międzykulturowa - podstawy

2. Rodzina wobec migracji - podstawowe ustalenia terminologiczne i teoretyczne

3. Polityka migracyjna, polityka integracyjna państwa/miasta

4. Rodzina wielokulturowa

5. Rodzina migracyjna

6. Migracje powrotne, Rodzina repatriantów w Polsce

7. Rodzina uchodźcza

8. System wsparcia rodziny migracyjnej w Polsce - stan aktualny i postulaty optymalizacji działań

9. System wsparcia polskiej rodziny na emigracji - stan aktualny i postulaty optymalizacji działań

Literatura:

Literatura podstawowa:

Błeszyńska K. (2010), Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań, Warszawa: ORE.

Danilewicz W. (2010), Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana.

Giżycka D., Gorbaniuk J., Szyszka M. (2010), Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Warszawa: SCHOLAR.

Grzymała-Moszczyńska H., Grzymała-Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P. (2015), (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

Kawczyńska-Butrym Z., Kruk M. (2015), Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza.

Skałbania B. (2017), Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty, Warszawa: ORE.

Sowa-Behtane E. (2016), Rodziny wielokulturowe, Kraków: Akademia Ignatianum-WAM.

Stankiewicz K., Żurek A. (2022), Edukacja dzieci uchodźczych w Polsce, „Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” nr 5 (297), Warszawa: Biura Analiz Sejmowych.

Ślusarczyk M. (2014), Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych, „Zeszyty pracy socjalnej”, nr 3, s. 75-89.

Literatura uzupełniająca:

Fedas A., Siciarek M., Olech P. (red.) (2016), Model integracji imigrantów, Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku.

Kukołowicz T. (2001), Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Iglicka K. (2010). Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Warszawa: SCHOLAR.

Stankiewicz K. (2011), Repatriacja ze Wschodu – stan obecny i perspektywy, „Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” 2011, nr 1, Biuro Analiz Sejmowych.

Stankiewicz K. (2019), Międzykulturowe otwarcie szkoły jako odpowiedź na potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym. Na przykładzie migracji powrotnych, „Kultura i Edukacja”, nr 1, s. 248-262.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRM_W15 - Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań wychowania do życia małżeńskiego i rodzinnego

NRM_U02 -Student potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe

NRM_U07 - Student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny

NRM_K11 - Student jest wrażliwy na potrzeby przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. migrantów oraz osób niepełnosprawnych

OPIS ECTS:

Aktywność studenta i nakład pracy w godzinach:

- udział w zajęciach - 18 godz.

- wykonywanie zadań na Moodlu - 20 godz.

- przygotowanie do zajęć - 10 godz.

- przygotowanie prezentacji/eseju - 30 godz.

Suma godzin: 78 = 3 ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, dyskusja, praca warsztatowa, praca projektowa, studium przypadku, E-learning

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

WIEDZA - prezentacja/esej, zadania na Moodlu

UMIEJĘTNOŚCI - zadania na Moodlu, ocenianie ciągłe podczas zajęć

KOMPETENCJE - ocenianie ciągłe

Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć, przygotowanie prezentacj/eseju na wybrany temat, wykonywanie zadań na platformie E-learningowej

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o rodzinie w kontekście migracji, nie ma znajomości podstawowych teorii i zagadnień z tematyki funkcjonowania rodziny w sytuacji migracji oraz sposobów jej wspierania

Ocena 3 (dst): Student zna w ograniczonym stopniu podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o rodzinie w kontekście migracji, ma niepełną znajomość wybranych teorii i zagadnień z tematyki funkcjonowania rodziny w sytuacji migracji oraz sposobów jej wspierania

Ocena 4 (db): Student w zadowalającym stopniu zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy rodzinie w kontekście migracji, wykazuje znajomość podstawowych teorii i zagadnień z tematyki funkcjonowania rodziny w sytuacji migracji oraz sposobów jej wspierania

Ocena 5 (bdb): Student w pełnym zakresie przewidzianym programem zna podstawowe pojęcia z wiedzy o rodzinie w kontekście migracji, wykazuje pełną znajomość podstawowych teorii i zagadnień z tematyki funkcjonowania rodziny w sytuacji migracji oraz sposobów jej wspierania

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozpoznać i ocenić sytuacji rodziny w kontekście migracji oraz zaproponować działań pomocowych, nie umie wybrać właściwych metod i procedur w zakresie wspierania rodziny w sytuacji migracji

Ocena 3 (dst): Student potrafi w ograniczonym stopniu rozpoznać i ocenić sytuację rodziny w kontekście migracji oraz zaproponować działania pomocowe, umie w ograniczonym zakresie wybrać podstawowe metody i procedury wspierania rodziny w sytuacji migracji

Ocena 4 (db): Student potrafi w podstawowym zakresie rozpoznać i ocenić sytuację rodziny w kontekście migracji oraz zaproponować działania pomocowe, umie zadowalająco wybrać metody i procedury w zakresie wspierania rodziny w sytuacji migracji

Ocena 5 (bdb): Student potrafi trafnie rozpoznać i ocenić sytuację rodziny w kontekście migracji, zaproponować działania pomocowe oraz zadowalająco wybrać metody i procedury w zakresie wspierania rodziny w sytuacji migracji

Ocena końcowa:

a) ocena zadań wykonywanych na Moodlu (50%)

b) ocena z prezentacji/eseju (50%)

Możliwe dodatkowe pół oceny w górę za aktywność podczas zajęć!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stankiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Stankiewicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1104eb5447b44aa98e506156016bd5dc%40thread.tacv2/conversations?groupId=bff5a676-9709-4579-af18-debd903a91ee&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem rodziny w sytuacji migracji oraz przygotowanie go do pracy z rodziną doświadczoną migracją. Problematyka zajęć dotyczy zarówno rodziny polskiej bądź rodziców w sytuacji migracji, jak również funkcjonowania rodzin z doświadczeniem migracji w Polsce (m.in. migracja zarobkowa, powrotna, uchodźstwo).

Pełny opis:

Zajęcia mają dać studentowi wiedzę z zakresu procesu migracji i integracji, funkcjonowania rodziny, możliwości jej wsparcia na poziomie instytucjonalnym oraz uwrażliwić na potrzeby rodziny z doświadczeniem migracyjnym i w sytuacji rozłąki migracyjnej.

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do tematu, Komunikacja międzykulturowa - podstawy

2. Rodzina wobec migracji - podstawowe ustalenia terminologiczne i teoretyczne

3. Polityka migracyjna, polityka integracyjna państwa/miasta

4. Rodzina wielokulturowa

5. Rodzina migracyjna

6. Migracje powrotne, Rodzina repatriantów w Polsce

7. Rodzina uchodźcza

8. System wsparcia rodziny migracyjnej w Polsce - stan aktualny i postulaty optymalizacji działań

9. System wsparcia polskiej rodziny na emigracji - stan aktualny i postulaty optymalizacji działań

Literatura:

Literatura podstawowa:

Błeszyńska K. (2010), Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań, Warszawa: ORE.

Danilewicz W. (2010), Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana.

Giżycka D., Gorbaniuk J., Szyszka M. (2010), Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Warszawa: SCHOLAR.

Grzymała-Moszczyńska H., Grzymała-Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P. (2015), (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

Kawczyńska-Butrym Z., Kruk M. (2015), Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza.

Skałbania B. (2017), Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty, Warszawa: ORE.

Sowa-Behtane E. (2016), Rodziny wielokulturowe, Kraków: Akademia Ignatianum-WAM.

Ślusarczyk M. (2014), Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych, „Zeszyty pracy socjalnej”, nr 3, s. 75-89.

Literatura uzupełniająca:

Fedas A., Siciarek M., Olech P. (red.) (2016), Model integracji imigrantów, Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku.

Kukołowicz T. (2001), Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Iglicka K. (2010). Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Warszawa: SCHOLAR.

Stankiewicz K. (2011), Repatriacja ze Wschodu – stan obecny i perspektywy, „Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” 2011, nr 1, Biuro Analiz Sejmowych.

Stankiewicz K. (2019), Międzykulturowe otwarcie szkoły jako odpowiedź na potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym. Na przykładzie migracji powrotnych, „Kultura i Edukacja”, nr 1, s. 248-262.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stankiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Stankiewicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1104eb5447b44aa98e506156016bd5dc%40thread.tachttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMebJJD_mAD5KpatZbXTIQdqqienLqokKzeswetI3K6g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef291841-4d8f-4d2e-af67-fcda20fc118d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3v2/conversations?groupId=bff5a676-9709-4579-af18-debd903a91ee&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

Aktywność studenta i nakład pracy w godzinach:

- udział w zajęciach - 18 godz.

- wykonywanie zadań na Moodlu - 20 godz.

- przygotowanie do zajęć - 10 godz.

- przygotowanie prezentacji/eseju - 30 godz.


Suma godzin: 78 = 3 ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem rodziny w sytuacji migracji oraz przygotowanie go do pracy z rodziną doświadczoną migracją. Problematyka zajęć dotyczy zarówno rodziny polskiej bądź rodziców w sytuacji migracji, jak również funkcjonowania rodzin z doświadczeniem migracji w Polsce (m.in. migracja zarobkowa, powrotna, uchodźstwo).

Pełny opis:

Zajęcia mają dać studentowi wiedzę z zakresu procesu migracji i integracji, funkcjonowania rodziny, możliwości jej wsparcia na poziomie instytucjonalnym oraz uwrażliwić na potrzeby rodziny z doświadczeniem migracyjnym i w sytuacji rozłąki migracyjnej.

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do tematu, Komunikacja międzykulturowa - podstawy

2. Rodzina wobec migracji - podstawowe ustalenia terminologiczne i teoretyczne

3. Polityka migracyjna, polityka integracyjna państwa/miasta

4. Rodzina wielokulturowa

5. Rodzina migracyjna

6. Migracje powrotne, Rodzina repatriantów w Polsce

7. Rodzina uchodźcza

8. System wsparcia rodziny migracyjnej w Polsce - stan aktualny i postulaty optymalizacji działań

9. System wsparcia polskiej rodziny na emigracji - stan aktualny i postulaty optymalizacji działań

Literatura:

Literatura podstawowa:

Błeszyńska K. (2010), Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań, Warszawa: ORE.

Danilewicz W. (2010), Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana.

Giżycka D., Gorbaniuk J., Szyszka M. (2010), Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Warszawa: SCHOLAR.

Grzymała-Moszczyńska H., Grzymała-Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P. (2015), (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

Kawczyńska-Butrym Z., Kruk M. (2015), Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza.

Skałbania B. (2017), Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty, Warszawa: ORE.

Sowa-Behtane E. (2016), Rodziny wielokulturowe, Kraków: Akademia Ignatianum-WAM.

Ślusarczyk M. (2014), Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych, „Zeszyty pracy socjalnej”, nr 3, s. 75-89.

Literatura uzupełniająca:

Fedas A., Siciarek M., Olech P. (red.) (2016), Model integracji imigrantów, Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku.

Kukołowicz T. (2001), Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Iglicka K. (2010). Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Warszawa: SCHOLAR.

Stankiewicz K. (2011), Repatriacja ze Wschodu – stan obecny i perspektywy, „Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” 2011, nr 1, Biuro Analiz Sejmowych.

Stankiewicz K. (2019), Międzykulturowe otwarcie szkoły jako odpowiedź na potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym. Na przykładzie migracji powrotnych, „Kultura i Edukacja”, nr 1, s. 248-262.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.