Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne aspekty negocjacji i mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-PAN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne aspekty negocjacji i mediacji
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W04, NRM_W06, NRM_W10, NRM_W12, NRM_W20, NRM_U02, NRM_U07, NRM_U11, NRM_K09

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z trudnościami w pracy mediatora. Szczególnie w kontekście psychospołecznego wymiaru procesów negocjacyjnych i mediacyjnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną na temat trudności psychologicznych po stronie klienta oraz mediatora. Dodatkowo studenci rozwijać będą swoje umiejętności w zakresie tego, w jaki sposób budować kontakt z klientem, stronami, aby te trudności niwelować. Pochylimy się także nad specyficzną sytuacją pracy mediatora w sytuacji przemocy oraz szczególną rolą dziecka w procesie mediacji.

Literatura:

Literatura

Badura-Madej, W.; Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Binsztoka, A. [red.] (2013). Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne. Wrocław: Wydawnictwo MARINA.

Browne, K., Herbert, M. (1999). Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: WSiP.

Deutsch, M. Coleman, P. T. Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005

Fisher, R. Shapiro, D. (2009). Emocje w negocjacjach. Jak je wykorzystać nie tylko w biznesie.

Gmurzyńska, E. Morka, R. (2009). Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Tom I. Teoria. Wyd. Eneteia.

Kottler, J.A. (2003). Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem? Gdańsk: GWP.

Mazur, J. (2007). Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wyd. Żak.

Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010

Terelak, J. (1997). Studia z psychologii stresu. Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się

Wiedza

NRM_W04 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne

NRM_W06 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym

NRM_W10 Student posiada uszczegółowioną wiedzę o rodzajach więzi rodzinnych i społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, mediacji i coachingu w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń

NRM_W12 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, różnych środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

NRM_W20 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii, mediacji, coachingu

Umiejętności

NRM_U02 Student potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe

NRM_U07 Student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny

NRM_U11 Student posiada pogłębioną umiejętność identyfikowania sytuacji konfliktowych i ich źródeł oraz proponowania rozwiązań konfliktów w procesie mediacji

Kompetencje społeczne

NRM_K09 Student jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, mediatora, coacha rodzinnego, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, kuratora społecznego

Łączny nakład pracy studenta na zajęciach wynosi około 90 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

•Udział w wykładach = 6 spotkań
 (18 godzin)

•Przygotowanie do kolokwium końcowego z treści zajęć = 30 godzin

•Przygotowanie prezentacji 10 – 30 godzin (zależnie od pracy studenta)

•Udział w konsultacjach około - 12 h (w tym kontakt mailowy)

Metody i kryteria oceniania:

Lista obecności sprawdzana będzie na każdych zajęciach, a udział w zajęciach jest obowiązkowy. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Przystąpienie do kolokwium końcowego jest obowiązkowe

Na ocenę końcową składa się 45 punktów

W tym:

- 30 pkt za kolokwium końcowe


- 15 punktów za przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji lub przygotowanie indywidualnie pracy zaliczeniowej, na temat związany z tematyką poruszaną w trakcie zajęć (Temat pracy zaliczeniowej musi zostać zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia, po wcześniejszej konsultacji)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abb407549ad3648c8a892b5d3694134a0%40thread.tacv2/conversations?groupId=2f077e90-49f9-470b-b728-b5a8cff6c173&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z trudnościami w pracy mediatora. Szczególnie w kontekście psychospołecznego wymiaru procesów negocjacyjnych i mediacyjnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną na temat trudności psychologicznych po stronie klienta oraz mediatora. Dodatkowo studenci rozwijać będą swoje umiejętności w zakresie tego, w jaki sposób budować kontakt z klientem, stronami, aby te trudności niwelować. Pochylimy się także nad specyficzną sytuacją pracy mediatora w sytuacji przemocy oraz szczególną rolą dziecka w procesie mediacji.

Literatura:

Literatura

Badura-Madej, W.; Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Binsztoka, A. [red.] (2013). Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne. Wrocław: Wydawnictwo MARINA.

Browne, K., Herbert, M. (1999). Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: WSiP.

Deutsch, M. Coleman, P. T. Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005

Fisher, R. Shapiro, D. (2009). Emocje w negocjacjach. Jak je wykorzystać nie tylko w biznesie.

Gmurzyńska, E. Morka, R. (2009). Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Tom I. Teoria. Wyd. Eneteia.

Kottler, J.A. (2003). Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem? Gdańsk: GWP.

Mazur, J. (2007). Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wyd. Żak.

Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010

Terelak, J. (1997). Studia z psychologii stresu. Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z trudnościami w pracy mediatora. Szczególnie w kontekście psychospołecznego wymiaru procesów negocjacyjnych i mediacyjnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną na temat trudności psychologicznych po stronie klienta oraz mediatora. Dodatkowo studenci rozwijać będą swoje umiejętności w zakresie tego, w jaki sposób budować kontakt z klientem, stronami, aby te trudności niwelować. Pochylimy się także nad specyficzną sytuacją pracy mediatora w sytuacji przemocy oraz szczególną rolą dziecka w procesie mediacji.

Literatura:

Literatura

Badura-Madej, W.; Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Binsztoka, A. [red.] (2013). Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne. Wrocław: Wydawnictwo MARINA.

Browne, K., Herbert, M. (1999). Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: WSiP.

Deutsch, M. Coleman, P. T. Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005

Fisher, R. Shapiro, D. (2009). Emocje w negocjacjach. Jak je wykorzystać nie tylko w biznesie.

Gmurzyńska, E. Morka, R. (2009). Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Tom I. Teoria. Wyd. Eneteia.

Kottler, J.A. (2003). Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem? Gdańsk: GWP.

Mazur, J. (2007). Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wyd. Żak.

Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010

Terelak, J. (1997). Studia z psychologii stresu. Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.