Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Help with upbringing problems and relationship disorders with children

General data

Course ID: WSR-NRN-2-PPW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Help with upbringing problems and relationship disorders with children
Name in Polish: Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Posiadanie dzieci jest zarówno źródłem ogromnej radości jak i silnego stresu. Postaramy się w ramach tych zajęć ująć ogromny wachlarz problemów wychowawczych w pewne ramy kilku teorii psychologicznych opartych o zagadnienie przywiązania. Jednocześnie celem zajęć jest przedstawienie praktycznych sposobów pomocy rodzinom zgłaszającym problemy wychowawcze.

Full description: (in Polish)

Treści programowe:

1. Teoria przywiązania - główni teoretycy i pojęcia.

2. Attachment parenthood jako realizacja attachment theory w praktyce.

3. Rodzicielstwo bliskości - główne filary.

4. Problemy wychowawcze jako reakcja na stres.

5. Teoria samo-regulacji - podstawowe założenia.

6. Pozytywna dyscyplina - podstawowe założenia.

7. Pozytywna dyscyplina - materiały i pomoce do pracy z rodziną.

Bibliography: (in Polish)

Bowlby, J. (2016). Przywiązanie. Wyd. PWN

Cassidy, J., Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications. New York, London: The Guilford Press.

Hodson, V. K., Hart, S. (2012). Szanujący rodzice. Szanujące dzieci. Jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie? Wydawnictwo Mind.

Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND.

Juul, J. (2011). Nie z miłości. Wyd. MiND.

Kohn, L.J. (2012). Rodzicielstwo przez zabawę. Wyd. Mamania.

Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

Rosenberg, M.B. (2013). W świecie porozumienia bez przemocy. Wydawnictwo Mind.

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź emocjonalna – poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą. W: T. Karczmarek i G. Kmita (red.) Wczesna interwencja – miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, str. 15-30, Warszawa: Emu.

Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa – Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania.

Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stein, A. (2019). Dziecko z bliska. Wyd. Mamania.

Stążka-Gawrysiak, A. (2020). Self-Regulation. Opowieści dla dzieci. Wyd. Znak emotikon.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty Wiedza: student ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, zwłaszcza rozwoju więzi; ma podstawową wiedzę na temat teorii przywiązania (attachment theory) oraz teorii wychowania opartych o tę teorię (attachment parenthood)

Efekty Umiejętności: student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu teorii przywiązania w celu rozpoznawania problemów wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji rodziny, proponować działania profilaktyczne i pomocowe;

Efekty Kompetencje: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

ECTS:

udział w wykładzie - 18

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 40

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN 88

LICZBA ECTS - 3

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody i kryteria oceniania

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących teorii przywiązania, zna różne podejścia w zakresie teorii wychowania opartych o teorię przywiązania, potrafi krytycznie je przeanalizować, potrafi przeanalizować zależności dotyczące uwarunkowań bezpiecznej więzi. Potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe, wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę teorii przywiązania, zna różne podejścia w zakresie psychologii więzi, potrafi wskazać istotne uwarunkowania bezpiecznej więzi potrafi je omówić i wskazać na ich wagę i znaczenie. Potrafi przedstawić wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać istotne uwarunkowania bezpiecznej więzi i rodzicielstwa opartego o teorię przywiązania oraz potrafi je omówić.

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest teoria przywiązania, nie potrafi wskazać uwarunkowań bezpiecznej więzi, nie zna teorii wychowawczych opartych o teorię przywiązania.

Ocena końcowa to ocena z egzaminu końcowego

Metody:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: Kolokwium pisemne, aktywne uczestnictwo w zajęciach

Efekty umiejętności

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja

weryfikacja - Kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych :

metody dydaktyczne – dyskusja

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 18 hours more information
Coordinators: Anna Czyżkowska
Group instructors: Anna Czyżkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abc69ac08284a4b28a7fc02955457d6ce%40thread.tacv2/conversations?groupId=a26fb211-5df5-4189-9c58-49d90f109d9c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Posiadanie dzieci jest zarówno źródłem ogromnej radości jak i silnego stresu. Postaramy się w ramach tych zajęć ująć ogromny wachlarz problemów wychowawczych w pewne ramy kilku teorii psychologicznych opartych o zagadnienie przywiązania. Jednocześnie celem zajęć jest przedstawienie praktycznych sposobów pomocy rodzinom zgłaszającym problemy wychowawcze.

Full description: (in Polish)

Treści programowe:

1. Teoria przywiązania - główni teoretycy i pojęcia.

2. Attachment parenthood jako realizacja attachment theory w praktyce.

3. Rodzicielstwo bliskości - główne filary.

4. Problemy wychowawcze jako reakcja na stres.

5. Teoria samo-regulacji - podstawowe założenia.

6. Pozytywna dyscyplina - podstawowe założenia.

7. Pozytywna dyscyplina - materiały i pomoce do pracy z rodziną.

Bibliography: (in Polish)

Cassidy, J., Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications. New York, London: The Guilford Press.

Hodson, V. K., Hart, S. (2012). Szanujący rodzice. Szanujące dzieci. Jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie? Wydawnictwo Mind.

Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND.

Juul, J. (2011). Nie z miłości. Wyd. MiND.

Kohn, L.J. (2012). Rodzicielstwo przez zabawę. Wyd. Mamania.

Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

Rosenberg, M.B. (2013). W świecie porozumienia bez przemocy. Wydawnictwo Mind.

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź emocjonalna – poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą. W: T. Karczmarek i G. Kmita (red.) Wczesna interwencja – miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, str. 15-30, Warszawa: Emu. Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa – Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania. Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stein, A. (2019). Dziecko z bliska. Wyd. Mamania.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 18 hours more information
Coordinators: Adam Grabowski
Group instructors: Adam Grabowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)