Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-PZPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia i profilaktyka jego zaburzeń w rodzinie i społeczeństwie
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W06, NRM_W07, NRM_W08, NRL_W21, NRM_U15, NRM_K09

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej realizowanej w rodzinie oraz w szerszym aspekcie - promocji i profilaktyki zdrowotnej prowadzonej na poziomie społecznym, w tym również w ramach wybranych programów zdrowotnych opartych na promocji zdrowia oraz prewencji chorób cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje treści dotyczące promocji zdrowia (m.in. definicji podstawowych pojęć, obszarów promocji zdrowia) oraz podstawowych zagadnień z zakresu epidemiologii i etiologii najczęstszych rodzajów zaburzeń zdrowia człowieka o znaczeniu cywilizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej.

Treści obejmują wiedzę na temat zachowań pro- i antyzdrowotnych, związku między zachowaniami i wyborami zdrowotnymi a zdrowiem w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Celem przedmiotu jest również nabycie umiejętności praktycznych poradnictwa ukierunkowanego na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną w rodzinie i społeczeństwie.

Zagadnienia:

1. Zdrowie: definicje i koncepcje zdrowia człowieka.

2. Promocja zdrowia a profilaktyka zdrowotna: zdefiniowanie pojęć, rodzaje profilaktyki zdrowotnej.

3. Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne. Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne. Edukacja zdrowotna a wychowanie zdrowotne.

4. Wybrane choroby cywilizacyjne i profilaktyka ich występowania.

5. Zaburzenia zdrowia psychicznego i profilaktyka ich występowania.

6. Choroby zakaźne i profilaktyka ich występowania. Znaczenie higieny.

7. Choroby przenoszone drogą płciową i profilaktyka ich występowania.

8. Choroby nowotworowe i profilaktyka ich wstępowania.

9. Promocja zdrowia w środowisku lokalnym, w miejscu pracy.

10. Promocja zdrowia w rodzinie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Karski J. B.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia. Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2007.

2. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz. red. Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Wyd. Czelej, Lublin, 2008.

3. Karski J.B. red. Promocja zdrowia. Wyd. IGNIS, Warszawa, 1999.

4. Miller M. Wybrane zagadnienia promocji zdrowia. Warszawa, 2002.

5. Błajet P. Progi i bariery promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Zdrowie Publiczne, Supl.1, 112, 2002.

6. Karski J. B.: Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2006.

7. Materiały do zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego zamieszczone na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

Literatura uzupełniająca:

8. Stępkowska J., Przygodzka J., 2020. Metody rozpoznawania płodności jako narzędzie profilaktyki zdrowotnej wspierające proces diagnostyczny zaburzeń zdrowia prokreacyjnego w opinii kobiet w wieku rozrodczym, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio Życie i Płodność. Ujęcie interdyscyplinarne. 3(43)2020, 211-222.

9. Wojnarowska B.: Edukacja Zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wyd. Lider. Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NRM_W06 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym

NRM_W07 Student posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych

NRM_W08 Student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych oraz prokreacyjnych podejmowanych przez człowieka

NRL_W21 Student ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia

Umiejętności:

NRM_U15 Student posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej

Kompetencje:

NRM_K09 Student jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, mediatora, coacha rodzinnego, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, kuratora społecznego

Opis ECTS

Udział w konwersatorium - 18 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektura literatury przedmiotu - 15 godzin

Opracowanie zagadnienia - 18 godzin

ECTS: 2

Suma godzin: 51 = 2 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych pojęć z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia; nie posiada znajomości podstawowych zagadnień dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia.

Ocena 3 (dst) - student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia; ma miernie uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia.

Ocena 4 (db) - student dysponuje w stopniu zadowalającym repertuarem pojęć z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia.

Ocena 5 (bdb) - student potrafi poprawnie stosować adekwatną terminologię z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia; potrafi dokładnie wyjaśnić relacje psychika-zachowanie- zdrowie i choroba.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować, streszczać ani przedstawiać zagadnień z zakresu promocji zdrowia.

Ocena 3 (dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresu promocji zdrowia.

Ocena 4 (db) - student potrafi trafnie analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresu promocji zdrowia.

Ocena 5 (bdb) - student trafnie streszczać, przedstawiać oraz krytycznie analizować zagadnień z zakresu promocji zdrowia.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i podjąć działań samokształcących celem nabycia wiedzy z promocji i profilaktyki zdrowia, nie wykazuje zainteresowania dyskusją podejmowaną w tych obszarach.

Ocena 3 (dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia.

Ocena 4 (db) - student potrafi właściwie zaplanować i podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia, bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Ocena 5 (bdb) - student bardzo dobrze planuje i podejmuje pracę nad samokształceniem w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia, często bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności (wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub wyjaśnień dot. sytuacji losowych) wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanego zagadnienia w formie prezentacji (ustnej i pisemnej). Ocenianie w skali 1-5.

Prezentacje w formacie PDF/PowerPoint są archiwizowane na platformie Moodle.

Kryteria oceniania prac:

Ocenianie zadań w skali 1-5. Ocenie podlega warstwa merytoryczna opracowanego zagadnienia oraz zaprezentowanie tematyki podczas zajęć w następujących kategoriach:

*Zawartość merytoryczna prezentacji (zgodność z tematem, odpowiedni dobór informacji, obszerność merytoryczna prezentacji).

*Forma graficzna oraz ustna prezentacji (kompozycja, oryginalność, pomysłowość, czytelność, estetyka, stopień wizualizacji, zaprezentowanie materiału w sposób interesujący, staranne i twórcze omawianie slajdów a nie tylko ich odczytywanie).

*Wykorzystanie źródeł literaturowych (literatura przedmiotu w tym recenzowane artykuły naukowe opublikowane w ostatnich 5 latach)

Ocenianie w skali 1-5 gdzie:

1: brak wykonanego zadania.

2: zadanie wykonane na słabym poziomie merytorycznym (wysoki stopień pobieżności w opracowaniu zagadnienia, błędy merytoryczne, źródła literaturowe ubogie, o znikomej wartości merytorycznej).

3: zadanie wykonane na dość dobrym poziomie merytorycznym, zaprezentowane na poziomie dość dobrym (średni stopień pobieżności w opracowaniu zagadnienia; wykorzystane źródła literaturowe ubogie, o średniej wartości merytorycznej; błędy ortograficzne i stylistyczne; prezentacja mało estetyczna, szablonowa, nieczytelna np. zły dobór czcionki, kolorów, uboga lub brak grafik, niespójna kompozycja).

4: zadanie wykonane na dobrym poziomie merytorycznym oraz zaprezentowane w sposób przejrzysty i ciekawy (informacje poprawne merytorycznie, ale nie wyczerpujące tematu; dobór literatury prawidłowy, o dobrej wartości merytorycznej; prezentacja wykonana estetycznie i starannie; dobry dobór czcionek, kolorystyki i grafiki; spójna kompozycja).

5: zadanie wykonane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym oraz zaprezentowane w sposób przejrzysty i ciekawy (zadanie wykonane w pełni, informacje poprawne merytorycznie, właściwy dobór źródeł literaturowych, o wysokiej wartości merytorycznej; prezentacja wykonana estetycznie i starannie, oryginalna prezentacja treści; przemyślana i spójna kompozycja; prezentacja uporządkowana i zrozumiała dla słuchaczy zachęcająca do dyskusji).

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, case study, praca z materiałem źródłowym

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach, prezentacja w formie ustnej

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, case study

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stępkowska
Prowadzący grup: Justyna Stępkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a15b4f1c7e93d41988a71e733b9a72851%40thread.tacv2/conversations?groupId=bba7ec22-fa70-455a-a794-391d450b7d90&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej realizowanej w rodzinie oraz w szerszym aspekcie - promocji i profilaktyki zdrowotnej prowadzonej na poziomie społecznym, w tym również w ramach wybranych programów zdrowotnych opartych na promocji zdrowia oraz prewencji chorób cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje treści dotyczące promocji zdrowia (m.in. definicji podstawowych pojęć, obszarów promocji zdrowia) oraz podstawowych zagadnień z zakresu epidemiologii i etiologii najczęstszych rodzajów zaburzeń zdrowia człowieka o znaczeniu cywilizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej.

Treści obejmują wiedzę na temat zachowań pro- i antyzdrowotnych, związku między zachowaniami i wyborami zdrowotnymi a zdrowiem w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Celem przedmiotu jest również nabycie umiejętności praktycznych poradnictwa ukierunkowanego na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną w rodzinie i społeczeństwie.

Zagadnienia:

1. Zdrowie: definicje i koncepcje zdrowia człowieka.

2. Promocja zdrowia a profilaktyka zdrowotna: zdefiniowanie pojęć, rodzaje profilaktyki zdrowotnej.

3. Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne. Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne. Edukacja zdrowotna a wychowanie zdrowotne.

4. Wybrane choroby cywilizacyjne i profilaktyka ich występowania.

5. Zaburzenia zdrowia psychicznego i profilaktyka ich występowania.

6. Choroby zakaźne i profilaktyka ich występowania. Znaczenie higieny.

7. Choroby przenoszone drogą płciową i profilaktyka ich występowania.

8. Choroby nowotworowe i profilaktyka ich wstępowania.

9. Promocja zdrowia w środowisku lokalnym, w miejscu pracy.

10. Promocja zdrowia w rodzinie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Karski J. B.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia. Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2007.

2. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz. red. Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Wyd. Czelej, Lublin, 2008.

3. Karski J.B. red. Promocja zdrowia. Wyd. IGNIS, Warszawa, 1999.

4. Miller M. Wybrane zagadnienia promocji zdrowia. Warszawa, 2002.

5. Błajet P. Progi i bariery promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Zdrowie Publiczne, Supl.1, 112, 2002.

6. Karski J. B.: Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2006.

7. Materiały do zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego zamieszczone na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

Literatura uzupełniająca:

8. Stępkowska J., Przygodzka J., 2020. Metody rozpoznawania płodności jako narzędzie profilaktyki zdrowotnej wspierające proces diagnostyczny zaburzeń zdrowia prokreacyjnego w opinii kobiet w wieku rozrodczym, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio Życie i Płodność. Ujęcie interdyscyplinarne. 3(43)2020, 211-222.

9. Wojnarowska B.: Edukacja Zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wyd. Lider. Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stępkowska
Prowadzący grup: Justyna Stępkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.