Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethics in Business and PR

General data

Course ID: WT-DKS-DMEB
Erasmus code / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Journalism and reporting The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Ethics in Business and PR
Name in Polish: Etyka w biznesie i PR
Organizational unit: Institute of Media Education and Journalism
Course groups:
Course homepage: http://x8bafde
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Treści prowadzonych zajęć formułowane są według zasady głoszącej, iż profesjonalne działanie w biznesie i public relations nie istnieje bez przestrzegania kodeksu obyczajowego. Będziemy omawiać nie tylko polskie i zagraniczne normy etycznego zachowania ale także dyskutować o praktycznych działaniach przedsiębiorstw i konsultantów public relations - zarówno tych godnych naśladowania jak i przykładach nagannego zachowania. Będziemy tworzyć obraz współczesnego środowiska biznesowego jak i PR-owego po to, by studenci poznali obraz problemów z jakimi spotykają się przedstawiciele zawodów, do których młodzi słuchacze się u nas przygotowują.

Zajęcia ONLINE mają charakter tradycyjnego wykładu akademickiego z elementami konwersatorium, dyskusji panelowej oraz rozwiązywania zadań praktycznych jak również oceny konkretnych zachowań w środowisku biznesowym i public relations.

Full description: (in Polish)

Wykład opiera się na dwóch podstawowych założeniach: (1) wysoki stopień rozwoju społecznego i gospodarczego wymaga zwrócenia coraz większej uwagi na koncepcję i rolę odpowiedzialności biznesu oraz metod komunikacji społecznej; (2) edukacja w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesu staje się w tej sytuacji wielkim wyzwaniem i koniecznością nie tylko akademicką ale i w praktycznym przygotowaniu młodych kadr menedżerskich do czekających ich zadań. Studenci kończący te zajęcia powinni mieć świadomość, że analizowane zasady etyki i odpowiedzialności biznesu dają im solidne podstawy dobrego funkcjonowania na polu zawodowym. Treści prowadzonych zajęć formułowane są według zasady głoszącej, iż profesjonalne public relations nie istnieje bez przestrzegania kodeksu obyczajowego. Będziemy omawiać nie tylko polskie i zagraniczne normy etycznego zachowania w PR ale także dyskutować o praktycznych działaniach przedsiębiorstw i konsultantów public relations - zarówno tych godnych naśladowania jak i przykładach nagannego zachowania. Będziemy tworzyć obraz współczesnego środowiska biznesowego jak i PR-owego po to, by studenci poznali obraz problemów z jakimi spotykają się przedstawiciele zawodów, do których młodzi słuchacze się u nas przygotowują.

Zajęcia online mają charakter tradycyjnego wykładu akademickiego z elementami konwersatorium, dyskusji panelowej oraz rozwiązywania zadań praktycznych jak również oceny konkretnych zachowań w środowisku biznesowym i public relations.

Tematyka zajęć:

1. Etyki zawodowe i biznesowe

2. Odpowiedzialność biznesu i etyka w biznesie

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

4. Funkcje PR we współczesnej komunikacji

5. Źródła norm etycznych w public relations

6. Międzynarodowe standardy etyczne w public relations

7. Znaczenie interesu społecznego i służby społecznej w działaniach PR

8. Kodeksy etyczne polskich organizacji branżowych

9. Zadania i efekty prac Rady Etyki Public Relations

10. Grzechy główne polskich PR-owców

11. Tzw. „czarny PR”

12. Budowanie standardów etycznych w polskim PR

13. Determinanty społecznego wizerunku PR

14. Podstawowe wartości w kodeksie etycznym PR

15. Standardy profesjonalnego public relations

Bibliography: (in Polish)

Hope E., Etyka w zawodzie specjalistów public relations. Warszawa 2013

Olędzki J., Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze. Warszawa 2005

Olędzki J. (red.), Media, reklama i public relations w Polsce. Praca zbiorowa, Warszawa 2005J.

Olędzki J., Czarne sztuczki – propaganda, PR (w:) Public relations – wyzwania współczesności. Rzeszów 2004

Olędzki J. (red.), Standardy profesjonalnego public relations. Warszawa 2020

Parsons P.J., Ethics in Public Relations. A Guide to Best Practice. London 2008

Seitel F.P., Public relations w praktyce. Warszawa 2003

Smith C.N.,Lenssen G., Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka. Warszawa 2009

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa 2009

Zasoby internetowe:

www.odpowiedzialnybiznes.pl

www.communicationmonitor.eu

https://iccopr.com

www.ipra.org

www.marketingprzykawie.pl

www.polskipr.pl

www.repr.pl

www.proto.pl

www.prsa.org

www.zfpr.pl

www.nowymarketing.pl

www.newsline.pl

www.agilitypr.com/pr-news/

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KOD DOSTĘPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS:

x8bafde

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK nr 1 - ma poszerzoną i specjalistyczną wiedzę o normach i regulacjach prawnych (w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej i aktualnej kodyfikacji prawa autorskiego, prawa mediów oraz aktów prawnych regulujących dostęp do informacji publicznej), a także o zasadach i branżowych kodeksach etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów, normach oraz zasadach i przepisach dotyczących struktur społecznych, a szczególnie instytucji medialnych oraz instytucji kultury, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania (K_W03);

EK nr 2 - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych (K_W13)

w zakresie umiejętności:

EK nr 3 - biegle stosuje zasady etyczne i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej i prawa mediów oraz własności intelektualnej (K_U13);

w zakresie kompetencji:

EK nr 4 - w pracy stosuje się do poznanych i przyswojonych norm prawnych i zasad etyki ogólnej i zawodowej (K_K01)

EK nr 5 - ma głębokie i utrwalone przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K05).

Opis punktów ECTS:

- udział w zajęciach (30 godz.)

- przygotowanie do dyskusji podczas zajęć (30 godz.). Razem 60 godz. - 2 pkt ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia:

Zajęcia online obowiązkowe. Prowadzone zgodnie z zasadami wymienionymi w:

Decyzji nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz opracowywania materiałów dydaktycznych i użytkowania tych materiałów.

Metody oceniania:

Student otrzymuje punkty za udział w przeprowadzanych podczas zajęć testach kontrolnych z zakresu poruszanej na wykładach problematyki.

Jedno testowe kolokwium kontrolne w połowie semestru - obowiązkowe dla wszystkich studentów i test zaliczeniowy w końcu semestru. Z końcowego testu zaliczeniowego mogą być zwolnione osoby, które uzyskały punkty za samodzielne przygotowanie prac (uzgodnionych z wykładowcą) prezentowanych na zajęciach. W uzasadnionych przypadkach może to być także pisemne opracowanie na temat wykorzystania "Standardów profesjonalnego public relations" w praktyce krajowej branży PR.

UWAGA: Trzykrotna nieobecność wymaga ustnego zaliczenia (online) z tematyki niewysłuchanych wykładów. Brak zaliczenia nieobecności skutkuje niedopuszczeniem do końcowego testu.

Kryteria oceny finalnej:

Na ocenę końcową składa się suma punktów z trzech elementów składowych: za pierwsze (obowiązkowe dla wszystkich) kolokwium można uzyskać maksimum 35 pkt., za testy kontrolne w trakcie całego semestru można otrzymać 25 pkt. i za test finalny student może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Oceny końcowe:

Bdb = 91 - 100 pkt.

Db plus = 86-90 pkt.

Db = 76-85 pkt.

Dst plus = 71-75 pkt.

Dst = 66 – 70 pkt.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jerzy Olędzki
Group instructors: Jerzy Olędzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Lectures - final test
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jerzy Olędzki
Group instructors: Jerzy Olędzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Lectures - final test
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)