Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Media monitoring and analysis of media discourse

General data

Course ID: WT-DKS-DMMA
Erasmus code / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Journalism and reporting The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Media monitoring and analysis of media discourse
Name in Polish: Monitoring mediów i analiza dyskursu medialnego
Organizational unit: Institute of Media Education and Journalism
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi metodami i narzędziami badania mediów oraz z zasadami prowadzenia analiz mediów. Ma charakter warsztatowy - wymaga wykonywania ćwiczeń podczas zajęć i przygotowywania prac domowych. Dzięki udziałowi gości zaproszonych z zewnątrz studenci mogą zapoznać się z narzędziami analizy mediów dostępnymi na polskim rynku i poznać praktycznych zastosowania analizy mediów w biznesie.

Full description: (in Polish)

Przedmiot zaznajamia studentów z różnymi metodami i narzędziami badania mediów oraz z zasadami prowadzenia analiz mediów. Ma charakter warsztatowy - wymaga wykonywania indywidualnych lub grupowych ćwiczeń podczas zajęć. Wymaga również przygotowywania prac domowych w podziale na grupy - rezultaty są prezentowane przez grupy podczas kolejnych zajęć. Ponieważ przedmiot należy do grupy ćwiczeń w zakresie public relations, zajęcia prowadzone są z perspektywy tej dyscypliny.

Celem zajęć jest nauczenie studentów:

1. Przeprowadzania ilościowych i jakościowych analiz mediów z wykorzystaniem różnych metod badań mediów;

2. Korzystania z dostępnych na polskim rynku narzędzi służących do analizy mediów (dzięki wykorzystaniu opcji czasowych, bezpłatnych testów) i porównywania funkcjonalności tych narzędzi;

3. Rozpoznawania mechanizmów wpływu debaty medialnej na opinię publiczną;

4. Oceny wiarygodności internetowych źródeł informacji;

5. Zastosowania analiz danych i treści w działaniach public relations.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące tematy:

1. Metody badania mediów

2. Zastosowanie badań mediów w public relations

3. Prowadzenie projektu badawczego - od zaplanowania badania po przygotowanie raportu i praktyczne zastosowanie wyników badań

4. Analiza desk research - wykorzystanie dostępnych źródeł informacji

5. Analiza treści jako metoda badawcza

6. Narzędzia monitoringu mediów

7. Analiza dyskursu jako metoda badawcza

8. Analiza danych jako metoda badawcza

9. Narzędzia analizy danych

10. Badania audytoriów mediowych i ich wykorzystanie w pracy specjalisty PR

11. Analiza sieciowa

12. Debata w mediach i jej wpływ na opinię publiczną

13. Wyzwania w analizie treści i danych internetowych

14. Rynek usług badawczych dla PR w Polsce

15. Nowe trendy w badaniach mediów/PR

Zajęcia będą realizowane z udziałem gości z zewnątrz - przedstawicieli firm oferujących rozwiązania do monitoringu i analizy mediów. Zaprezentują oni poszczególne rozwiązania i pokażą praktyczne zastosowania analizy mediów w biznesie.

Bibliography: (in Polish)

Obowiązkowa:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

R. Wodak R., Krzyżanowski M. (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Łośgraf, Warszawa 2011

Sadowski M., Rewolucja social media, Helion, Gliwice 2013

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2010

van Dijk T.A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Uzupełniająca:

Duszak A., Fairclough F. (red), Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków 2008

Gackowski T., Łączyński M. (red.), Metody badań wizerunku w mediach, CeDeWu.pl, Warszawa 2009

Lovett J., Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Helion 2012

Makowska M. (red.) Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013

Miotk A., Badania w public relations, Difin, Warszawa 2012

Miotk A., Skuteczne social media, Helion, Gliwice 2013

Tokaj M., Jadaś Ł., Sanowska A., Media 360. Od analityki do sprzedaży, Instytut Monitorowania Mediów, Warszawa 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student:

- definiuje pojęcia z zakresu monitoringu mediów _W

- operuje pojęciami odnoszącymi się do dyskursu medialnego_W

- potrafi przeprowadzić monitoring mediów na zadany temat_U

- analizuje wyniki dostarczone przez narzędzia do monitoringu mediów pod kątem przydatności treści i zawartości kontekstowej _U

- wnioskuje na podstawie analizowanych treści, ocenia ich wpływ na wizerunek badanych podmiotów_U

- efektywnie pracuje w zespole_K

- poprawnie i kulturalnie formułuje wnioski i sądy_K

opis ECTS:

Aktywny udział w ćwiczeniach: 15

przygotowanie materiałów do wykorzystania w trakcie ćwiczeń: 15

praca w grupie: 10

prowadzenie indywidualnego monitoringu mediów: 20

suma godzin: 60

Liczba ECTS: 60/30=2

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student maksymalnie może otrzymać 100 punktów, z czego:

• Maksymalnie 40 punktów jest przyznawane za obecność podczas zajęć (do wyliczenia uwzględniana jest liczba zajęć bez limitu, studenci, którzy uczestniczyli we wszystkich zajęciach, otrzymują punkty dodatkowe). Limit nieobecności to 2 nieobecności na semestr.

• Maksymalnie 60 punktów jest przyznawane za wykonanie 2 prac cząstkowych, co oznacza 20 punktów za pierwszą i 40 punktów za drugą pracę. Prace cząstkowe polegają na przygotowaniu zadań dotyczących desk research, porównanie różnych narzędzi monitoringu mediów, ilościowo-jakościowej analizy treści. Terminy prezentacji prac zostaną wspólnie ustalone przez prowadzącego i grupę zajęciową.

Zadania:

1. Desk research - wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji, wyciąganie wniosków, opis metodologii badania

2. i 3.

a. Analiza treści - stworzenie zestawu słów kluczowych i zestawu kryteriów analizy, przeanalizowanie wybranych treści, opracowanie raportu z analizy, opis metodologii badania

b. Porównanie narzędzi monitoringu mediów - stworzenie zestawu kryteriów analizy, opracowanie opisów narzędzi, porównanie narzędzi pod kątem wybranego zestawu kryteriów, porównanie wyników uzyskanych za pomocą tych narzędzi, opis metodologii badania.

Temat zadań 1 i 2 grupa ustala samodzielnie.

Punktacja końcowa:

71-75 pkt - 3

76-80 pkt - 3,5

81-85 pkt - 4

86-90 pkt - 4,5

91 pkt i więcej - 5

Studenci z przyznanym z indywidualnym tokiem nauczania: przygotowanie pracy zaliczeniowej - projektu badawczego z samodzielnie wykonaną analizą treści na temat wskazany przez prowadzącego. Ocena z pracy jest równocześnie oceną końcową z przedmiotu.

Studenci, którzy przygotują dodatkową informację związaną z tematyką przedmiotu (np. wyniki badań, przykład konkretnej marki, recenzja książki0) i podzielą się nią na zajęciach mogą liczyć na dodatkowe punkty w liczbie 5 (za jedną aktywność na jednych zajęciach).

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Jacek Dziekan
Group instructors: Jacek Dziekan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Classes - final test
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Jacek Dziekan
Group instructors: Jacek Dziekan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Jacek Dziekan
Group instructors: Jacek Dziekan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)