Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

PR and marketing in cultural institutions, NGOs and local governments

General data

Course ID: WT-DKS-DPM
Erasmus code / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Journalism and reporting The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: PR and marketing in cultural institutions, NGOs and local governments
Name in Polish: PR i marketing w instytucjach kultury, pozarządowych i samorządach lokalnych
Organizational unit: Institute of Media Education and Journalism
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu zapoznanie z funkcjonowaniem public relations i marketingu w instytucjach kultury, pozarządowych i samorządu lokalnego.

Full description: (in Polish)

1. PR i marketing – koncepcja, zastosowanie, kierunki rozwoju

2. Organizacja niedochodowa a organizacja komercyjna – specyfika i otoczenie

3. PR i marketing w instytucjach kultury

4. Publiczne a prywatne instytucje kultury

5. E-marketing wyzwaniem dla kultury

6. PR i marketing w organizacjach pozarządowych

7. Cechy i funkcje organizacji pozarządowych

8. Klasyfikacja NGO

9. PR w organizacjach pozarządowych

10. Fundraising w aspekcie marketingu NGO

11. Kampania 1%

12. PR i marketing w samorządach lokalnych

13. Radni, kampanie wyborcze a PR

14. Komunikacja kryzysowa w samorządzie

15. Perspektywy PR w instytucjach kultury, pozarządowych i samorządach lokalnych

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

- Adamus-Matuszyńska A., Austin A. (red.) , „Public relations w jednostce samorządu terytorialnego”, Warszawa 2011.

- Bartnik M., „Public relations w administracji: skuteczne budowanie wizerunku instytucji publicznej”, Warszawa 2010.

- Całek G., „Jak promować NGO: praktyczny poradnik promocji dla małych organizacji pozarządowych”, Warszawa 2010.

- Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M. (red.), „Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury”, Kraków 2009, dostępny na

www.kongreskultury.pl.

- Grzegorczyk A., „Fundraising w działalności organizacji pozarządowych : raport z badania”, Warszawa 2011.

- Hermaniuk T., „Public relations w instytucji publicznej”, Katowice 2010.

- Niemczyk A., „Marketing w sferze kultury: wybrane problemy”, Kraków 2007.

- Pieńkowska D., „Public Relations w organizacjach pozarządowych”, Warszawa 1997.

- Tworzydło D., Soliński T., „Public relations w samorządzie”, Rzeszów 2006.

Literatura uzupełniająca:

- Guzowski R., „Budowanie wizerunku urzędnika w mediach”, Wrocław 2014.

- Knecht Z., „Public relations w administracji publicznej : teoria, praktyka, badania”, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KOD DOSTĘPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa2c8092de07a4ef99805b0b36557ae79%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f22d5f54-d2b8-4dc1-ad3f-c037fd22c964&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

lub WT_KOWALSKI_PRMARKETING_sem_zimowy_2020-2021

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 – posiada pogłębioną wiedzę na temat pojęć związanych z marketingiem i public relations w kontekście wykorzystania jej w rzeczywistości medialnej i instytucjach kultury, rozszerzoną wiedzę o reklamie i branży reklamowej, również w mediach społecznościowych /K_W10/.

w zakresie umiejętności:

EK 2 – biegle konstruuje wszystkie formy informacyjne (pisemne i ustne), bezbłędnie dokonuje selekcji zdobywanych informacji, zauważa i wskazuje na zależności między nimi i ich wpływ na procesy społeczne i postawy indywidualne odbiorców /K_U03/.

EK 3 – posiada rozszerzone umiejętności w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami, komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach, a także działalności marketingowej i public relations na rzecz ww. instytucji /K_U14/.

EK 4 - posiada rozszerzone umiejętności w dziedzinie komunikacji, marketingu i public relations w kontekście zarządzania wizerunkiem instytucji, projektami, marką, produktami, zarządzaniu kryzysowym, informacją, wizerunkiem i identyfikacją wizualną firmy /K_U15/.

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 5 – jest dobrze przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach medialnych i zdolny do biegłego porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, jak również przedstawicielami obcych cywilizacji /K_K08/.

Opis ECTS:

Aktywny udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Praca własna studenta: 20 godz.

Konsultacje z prowadzącym: 10 godz.

Razem: 60 godz. = 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

EK nr 1 określany jako „posiada pogłębioną wiedzę na temat pojęć związanych z marketingiem i public relations”

Na ocenę:

Ndst (2): nie posiada pogłębionej wiedzy na temat pojęć związanych z marketingiem i public relations

Dst (3): w stopniu kluczowym posiada pogłębioną wiedzę na temat pojęć związanych z marketingiem i public relations

Db (4): w stopniu poprawnym posiada pogłębioną wiedzę na temat pojęć związanych z marketingiem i public relations

Bdb (5): w stopniu precyzyjnym posiada pogłębioną wiedzę na temat pojęć związanych z marketingiem i public relations

EK nr 2 określany jako „biegle konstruuje wszystkie formy informacyjne (pisemne i ustne)”

Na ocenę:

Ndst (2): nie potrafi biegle konstruować wszystkich form informacyjnych (pisemnych i ustnych)

Dst (3): jest w stanie biegle konstruować wszystkie formy informacyjne (pisemne i ustne)

Db (4): w stopniu poprawnym biegle konstruuje wszystkie formy informacyjne (pisemne i ustne)

Bdb (5): w stopniu precyzyjnym biegle konstruuje wszystkie formy informacyjne (pisemne i ustne)

EK nr 3 określany jako „posiada rozszerzone umiejętności w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami”

Na ocenę:

Ndst (2): nie posiada rozszerzonych umiejętności w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami

Dst (3): w stopniu kluczowym posiada rozszerzone umiejętności w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami

Db (4): w stopniu poprawnym posiada rozszerzone umiejętności w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami

Bdb (5): w stopniu precyzyjnym posiada rozszerzone umiejętności w zakresie zarządzania małymi i średnimi firmami, projektami

EK nr 4 określany jako „posiada rozszerzone umiejętności w dziedzinie komunikacji, marketingu i public relations”

Na ocenę:

Ndst (2): nie posiada rozszerzonych umiejętności w dziedzinie komunikacji, marketingu i public relations

Dst (3): w stopniu kluczowym posiada rozszerzone umiejętności w dziedzinie komunikacji, marketingu i public relations

Db (4): w stopniu poprawnym posiada rozszerzone umiejętności w dziedzinie komunikacji, marketingu i public relations

Bdb (5): w stopniu precyzyjnym posiada rozszerzone umiejętności w dziedzinie komunikacji, marketingu i public relations

EK nr 5 określany jako „jest dobrze przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach medialnych”

Na ocenę:

Ndst (2): nie potrafi aktywnie uczestniczyć w grupach, organizacjach i instytucjach medialnych

Dst (3): w stopniu kluczowym potrafi aktywnie uczestniczyć w grupach, organizacjach i instytucjach medialnych

Db (4): w stopniu poprawnym potrafi aktywnie uczestniczyć w grupach, organizacjach i instytucjach medialnych

Bdb (5): w stopniu precyzyjnym potrafi aktywnie uczestniczyć w grupach, organizacjach i instytucjach medialnych

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium końcowe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- kolokwium: dst – dst plus – 50-60%, db – db plus 60-85%, bdb – 85-100%;

- obecności na zajęciach: dst – od 60%; db – 60-95%, bdb – 95-100%.

Metody dydaktyczne: ćwiczeniowa, studium przypadku, SWOT, referatu, wystawa, drama

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Jan Kowalski
Group instructors: Jan Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Classes - final test
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Jan Kowalski
Group instructors: Jan Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Classes - final test
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Jan Kowalski
Group instructors: Jan Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)