Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Sacramentology

General data

Course ID: WT-DNK-TDS
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Sacramentology
Name in Polish: Teologia dogmatyczna - sakramentologia
Organizational unit: Institute of General Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

Wprowadzenie w problematykę sakramentologii szczegółowej. Ukazanie każdego z sakramentów w perspektywie biblijnej, historycznej i systematycznej.

Full description: (in Polish)

1. Biblijne spojrzenie na sakrament chrztu

2. Skutki sakramentu. Konieczność i różne rodzaje chrztu

3. Woda święcona jako wyraz powszechnego kapłaństwa wiernych

4. Bierzmowanie jako wylanie darów Ducha Świętego

5. Eucharystia w Piśmie Świętym i Tradycji

6. Obecność Chrystusa w Eucharystii. Eucharystia jako Ofiara

7. Owoce Eucharystii

8. Pokuta w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła

9. Teologiczna treść sakramentu pokuty.

10. Problematyka odpustów

11. Namaszczenie chorych jako Chrystusowe umocnienie człowieka chorego

12. Sakrament święceń

13. Ojcowie Kościoła o sakramencie święceń

14. Sakrament małżeństwa. Uświęcenie miłości małżeńskiej

15. Tajemnica sakramentów w wielkich dziełach sztuki chrześcijańskiej

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum 2002, p. 1076-1690.

Bartnik Cz., Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2009.

Napiórkowski S. C., Z Chrystusem w znakach. Zarys sakramentologii ogólnej, Niepokalanów 2006.

Romaniuk K., Sakramentologia biblijna. Zarys teologii sakramentów dla teologów,katechetów, duszpasterzy, Warszawa 1991.

Testa B., Sakramenty Kościoła, Poznań 1998.

Literatura uzupełniająca:

Kwiatkowski B. D., Znaki chrystusowego zbawienia: sakramentologia ogólna, Płock 2010.

Grün Anselm, Sakramenty, Kraków 2008.

Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, Dogmatyka t. 5, Warszawa 2007.

Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, Kraków 2000.

Pohl M., Sakramenty i życie, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Dostęp dla studentów do Microsoft Teams(2020_2021): qmxapt0

EK nr 1 określany jako: posiada uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z dziedziny sakramentologii

szczegółowej

EK nr 2 określany jako: zna pojęcia z zakresu sakramentologii i potrafi się nimi posługiwać

EK nr 3 określany jako: potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą wybranego problemu z dziedziny sakramentologii szczegółowej budząc zainteresowanie odbiorców

Opis ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 30 godz.

Praca własna studenta: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu, konsultacje i egzamin: 30 godzin

Razem: 90 godz. = 3 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

egzamin końcowy

poziom frekwencji w ciągu semestru

praca śródsemestralna

udział w dyskusji

EK nr 1 określany jako: posiada uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z dziedziny sakramentologii szczegółowej

Na ocenę:

Ndst (2): nie zna elementarnych zagadnień z zakresu sakramentologii szczegółowej

Dst (3): zna podstawowe pojęcia i teksty biblijne

Db (4): potrafi przedstawić zagadnienia w ujęciu historycznym

Bdb (5): dogłębnie rozumie problematykę, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do oceny kwestii dyskusyjnych, spontanicznie wyprowadza własne, trafne wnioski

EK nr 2 określany jako: zna pojęcia z zakresu sakramentologii i potrafi się nimi posługiwać

Ndst (2): nie zna podstawowych pojęć z zakresu sakramentologii

Dst (3): zna jedynie kluczowe pojęcia z zakresu sakramentologii

Db (4): poprawnie definiuje większość pojęć z zakresu sakramentologii

Bdb (5): precyzyjnie definiuje i rozumie pojęcia z zakresu sakramentologii, wykorzystuje ich znajomość do wyprowadzenia własnych, trafnych wniosków i rozwiązywania problemów

EK nr 3 określany jako: potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą wybranego problemu z dziedziny sakramentologii szczegółowej budząc zainteresowanie odbiorców

Na ocenę:

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie przygotować prezentacji dotyczącej wybranego zagadnienia z dziedziny sarkramentologii szczegółowej

Dst (3): potrafi poprawnie przygotować prezentację

Db (4): poprawnie przygotowuje zadane zagadnienie i po uwzględnieniu uwag wykładowcy umiejętnie je przedstawia

Bdb (5): w twórczy sposób przygotowuje wybrane zagadnienie oraz przedstawia je umiejętnie budząc zainteresowanie i nawiązując kontakt ze słuchaczami

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Grzegorz Bachanek
Group instructors: Grzegorz Bachanek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Grzegorz Bachanek
Group instructors: Grzegorz Bachanek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Grzegorz Bachanek
Group instructors: Grzegorz Bachanek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Grzegorz Bachanek
Group instructors: Grzegorz Bachanek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)