Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Greek of the New Testament

General data

Course ID: WT-DTE-LGB Erasmus code / ISCED: 08.2 / (unknown)
Course title: Greek of the New Testament Name in Polish: Język grecki (biblijny)
Department: Institute of General Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description:

Objectives of the course: The student is able to read, to translate and to analyze the basic texts of the New Testament.

Full description:

Course contents:

1. Greek language and alphabet (historical introduction), aspiration, accents.

2. Prayers Our father, Hail Mary and Glory be to the Father.. - for the first time read in Greek.

3. Second (masculine) declination and the verb "to be".

4. Conjugation of verb in –ω, active indicative present tense.

5. First (feminine) declination,

6. Personal and possessive pronoun.

7. Contraction of verbs.

8. Four kinds of love in Greek: "agape", "filia", "storge", "eros".

9. Conjugation of verbs in –μι, active indicative present tense

10. Active, passive, and middle in present tense.

11. Imperative in present tense.

12. Relative and demonstrative pronoun.

13. Infinitivus praesentis and adjective "megas" and "polys".

14. Third (mixed) declination.

15. Participium praesentis activi.

16. Adjective "pas".

17. Participium medium-passivum.

18. Sigmatic aorist.

19. Adverbs.

20. Asigmatic aorist.

21. Infinitivus aoristi and passive aoryst.

22. Imperativus aoristi.

23. Prayer "Our Father" (a detailed analyze).

24. Perfectum tense.

25. Prayer "Hail Mary" (a detailed analyse).

26. Imperfectum tense.

27. Coniunctivus.

28. Futurum tense.

29. Participium aoristi.

30. Reading of a chosen texts of the NT.

Bibliography:

1. DOBSON J.H., Learn New Testament Greek, Grand Rapids 1993.

2. MOUNCE W.D., Basis of Bibliccal Greek: Grammar, Grand Rapids 2003.

3. ZERWICK M., Biblical Greek, Roma 1990.

4. BLASS F. - DEBRUNNER A. - FUNK R.W., A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago 1962.

5. DAVIES W.H., Beginner's Grammar of the Greek New Testament, Eugene OR 1923.

6. ZERWICK M. – GROSVENOR M., A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, Roma 1996.

7. WENHAM J.W., The Elements of New Testament Greek, Cambridge 1965.

8. SMYTH H.W., Greek Grammar, Cambridge 1984.

9. GREEN S. A Brief Introduction to New Testament Greek, London 1911.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK 1. W zakresie WIEDZY student opanowuje podstawowe zasady morfologii języka greckiego Nowego Testamentu oraz (bardzo pobieżnie) zapoznaje się z regułami syntaksy Greki Koine. Ponadto zna terminologię nauk teologicznych i jej korzenie grecko-łacińskie; ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii biblijnej.

EK 2. W zakresie UMIEJĘTNOŚCI student nabywa zdolności wydobywania sensu prostych tekstów biblijnych, tłumacząc je na język polski oraz próbując przekładać na język grecki zdań sformułowanych po polsku. Ponadto posiada podstawową umiejętność uwzględniania w badaniach źródeł w języku łacińskim oraz/albo w języku greckim oraz/albo w języku hebrajskim (biblijnym).

EK 3. W zakresie KOMPETENCJI student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe poznanych Pism Świętych, jest otwarty na różne punkty widzenia, kreatywny w osobistym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności do lektury oryginalnych tekstów biblijnych. Ponadto ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności.

Opis ECTS:

Aktywny udział w zajęciach - 30 godzin.

Praca własna studenta - 15 godzin.

Razem - 45 godzin = 1,5 ECTS.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Praktyczna znajomość morfologii języka greckiego Nowego Testamentu.

2. Czynny udział w zajęciach.

Ocena końcowa uzależniona jest od średniej z wyników uzyskanych z kolokwiów cząstkowych (ich liczba to 4-5 w semestrze). Kolokwia oceniane są w skali 1-10. Minimalna ocena promocyjna to 6.

A oto oceny końcowe wraz z odpowiadającymi im średnimi z kolokwiów cząstkowych:

0,0 - 5,9 - NDST (2)

6,0 - 6,6 - DST (3)

6,7 - 7,6 - DST+ (3+)

7,7 - 8,6 - DB (4)

8,7 - 9,4 - DB+ (4+)

9,5 - 10,0 - BDB (5).

[powyższe wyliczenia opierają się na schemacie podanym w Regulaminie Studiów w UKSW z dnia 10.07.2012, paragraf 49, ustęp 3, gdzie zachowana jest następująca proporcja: do 3,30 - DST; powyżej 3,30 do 3,80 - DST+; powyżej 3,80 do 4,30 - DB; powyżej 4,30 do 4,70 - DB+; powyżej 4,70 - BDB. Jeśli więc, przykładowo, średnia z testów wynosi 6,0 i tym samym odpowiada ocenie DST (a 10,0 to BDB), to różnica między "DST=3" a "BDB=5" (czyli 2) równa się 4,0 punktom uzyskiwanym na kolokwiach, a wówczas każde 0,2 punkta w testów równają się 0,1 oceny końcowej].

Zanim nastąpi wpisanie "oceny", musi mieć miejsce "zaliczenie" semestru. Podstawowym jego warunkiem jest uczestnictwo w lektoracie oraz pisanie kolokwiów. Dozwolone jest opuszczenie dwóch zajęć w semestrze oraz jednego kolokwium.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.