Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Omówienie praktyk i praktyki w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-OPP Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Omówienie praktyk i praktyki w szkole
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://ld64816
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

TMA_U14

TMA_U15

TMA_K01

TMA_K03

TMA_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: zastosowanie w praktyce fundamentalnej wiedzy na temat procesu nauczania-uczenia się na wszystkich jego etapach; praktyczne kształtowanie kompetencji studentów jako przyszłych nauczycieli religii; nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia lekcji religii; poszerzenie wiedzy z zakresu metod i form pracy na lekcjach religii; wykorzystanie doświadczeń szkolnego i uczelnianego opiekuna praktyk jako uzupełnienie wiedzy teoretycznej; zastosowanie w praktyce wiadomości, umiejętności i kompetencji uzyskanych podczas zajęć.

Wymagania wstępne:podstawowa wiedza z zakresu dydaktyki, metodyki oraz teologii ogólnej

Pełny opis:

1. Teoretyczne aspekty praktyk i hospitacji lekcji w szkole.

2. Regulamin i procedury praktyk studenckich w UKSW.Regulamin praktyk katechetyczno-pedagogicznych w WT UKSW

3. Dokumentacja praktyk

4. Zasady uczestnictwa w obserwacji lekcji. Forma sprawozdań z praktyk

5. Zasady tworzenia konspektów. Tworzenie przykładowych konspektów

6. Jak oceniać lekcję religii? Elementy oceny lekcji religii

7. Czynniki decydujące o dobrym przygotowaniu do praktyk. Zadania i praca wykonywana przez studenta w czasie praktyk

8. Czynności nauczyciela i czynności uczniów

9. Cele lekcji - zapis, przedstawienie i realizacja

10 Środki dydaktyczne

11 Postawa nauczyciela, postawy uczniów

12. Pytania i odpowiedzi na lekcji

13. Dyscyplina na lekcji

14. Zastosowanie podręcznika w toku lekcji

15. Metody nauczania i kryteria ich doboru

16. Błędy w realizacji procesu nauczania

17 Ogniwa lekcji

18. Kontrola wyników nauczania. Ocena w katechezie

19. Modlitwa w katechezie

20. Język w katechezie

21. Formy pracy na lekcji

22. Indywidualizacja wymagań. Praca z uczniem trudnym

23. Motywowanie uczniów

24. Specyfika nauczania w przedszkolu

25. Specyfika nauczania w klasach 1-3 SP

26. Specyfika nauczania w klasach 4-6

27. Specyfika nauczania w gimnazjum

28. Specyfika nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych

29. Zasady realizacji praktyk ciągłych

30. Podsumowanie i zaliczenie pracy rocznej

Metody oceny: ocena jakości prowadzonych lekcji

Literatura:

Literatura podstawowa

Długosz A., Jak przygotowywać i oceniać katechezę : elementy dydaktyki katechetycznej, Częstochowa 1997.

Jackowiak D., Szpet J., Organizacja warsztatu pracy nauczyciela religii, Poznań 2002.

Jackowiak D., Szpet J., Uczeń w centrum działań edukacyjnych katechety, Poznań 2000.

Korgul M., Dydaktyka dla katechetów, Świdnica 2007.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005.

Mastalski J., Zasady edukacyjne w katechezie, Kraków 2002.

Stala J. (red.), Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków 2002.

Śnieżyński M. (red.), Struktury pedagogiczne w katechezie, Kraków 2001.

Tomasik P., Dziekoński S. (red.), Nauczanie religii katolickiej w szkole : historia, współczesność, perspektywy, Warszawa 2010.

Zellma A., Profesjonalny rozwój nauczyciela religii, Olsztyn 2013.

Literatura uzupełniająca

Carminati M., Jak przygotować spotkanie katechetyczne, Warszawa 1996.

Ferrero B., Przemawiać publicznie, Warszawa 1996.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP, Program nauczania religii w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce,

Kraków 2010.

Kubik W., Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990.

Łabendowicz S. (red.), "Zeszyty Formacji Katechetów", Radom 2001-

Porozumienie KEP i MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii (6 IX 2000)

Strus R., Zwolak S., Nauczanie religii w przedszkolu i szkole, Zamość 2013.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Ustawa Karta Nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty

https://sites.google.com/site/ksztalcenienauczycieli/organizacja-ksztalcenia-nauczycieli

Efekty uczenia się:

KOD MSTEAMS ld64816

W zakresie umiejętności:

EK1 - student potrafi nawiązywać współpracę z różnymi podmiotami

działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej

EK 2 - potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego"

W zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 - ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności

EK 4 – potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

EK 4 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności.

Opis ECTS:

Aktywny udział w ćwiczeniach: 60 godz.

Praca własna studenta: 40 godz.

Konsultacje z prowadzącym: 20 godz.

Razem: 120 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK 1 - określany jako "potrafi nawiązywać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej"

Na ocenę:

Ndst (2) - student nie proponuje współpracy z podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej;

Dst (3) - student przy znacznym wspomaganiu w minimalnym stopniu wskazuje możliwości współpracy z podmiotami działalności kulturalnej i społecznej;

Db (4) - student w dobrym stopniu nawiązuje współpracę z podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej;

Bdb (5) - student osiąga bardzo dobre rezultaty poprawnie nawiązanej współpracy z podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej.

EK 2 - określany jako "potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego"

Na ocenę:

Ndst (2) - student nie przedstawia jakichkolwiek możliwości twórczego włączenia się w działalność ewangelizacyjną, pastoralną, katechetyczną i charytatywną Kościoła katolickiego;

Dst (3) - student przy znacznym wsparciu włącza się w minimalnym stopniu w działalność ewangelizacyjną, pastoralną, katechetyczną i charytatywną Kościoła katolickiego;

Db (4) - student poprawnie włącza się w działalność ewangelizacyjną, pastoralną, katechetyczną i charytatywną Kościoła katolickiego;

Bdb (5) - student kreatywnie i twórczo podejmuje różnorodne inicjatywy związane z działalnością ewangelizacyjną, pastoralną, katechetyczną i charytatywną Kościoła katolickiego.

EK 3 - określany jako "ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności"

Na ocenę:

Ndst (2) - student nie wykazuje cech dojrzałości osobowej i bezkrytycznie odnosi się do nabytej wiedzy i umiejętności;

Dst (3) - student w pewnym stopniu wykazuje świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, wykazując jednocześnie brak krytycznej świadomości odnośnie do nabytej wiedzy i umiejętności;

Db (4) - student wykazuje krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności;

Bdb (5) - student pod każdym względem wykazuje krytyczną świadomość własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności oraz wskazuje możliwości dalszego rozwoju.

EK 4 - określany jako "potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role"

Na ocenę:

Ndst (2) - student nie przejawia zdolności współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role;

Dst (3) - student w minimalnym stopniu wykazuje zdolności współdziałania i pracy w grupie, bez umiejętności przyjmowania w niej różnych ról;

Db (4) - student poprawnie współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej role narzucone przez innych członków;

Bdb (5) - student z bardzo dobrym skutkiem współdziała i pracuje w grupie, doskonale sprawdzając się w różnych przyjmowanych rolach, które dla siebie określa.

EK 5 - określany jako "potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności"

Na ocenę:

Ndst (2) - student nieodpowiednio określa priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań związanych z odbywaniem praktyk katechetyczno-pedagogicznych oraz nie przewiduje wielokierunkowych skutków swojej działalności;

Dst (3) - student odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonych przez innych zadań związanych z odbywaniem praktyk katechetyczno-pedagogicznych, nie potrafiąc przewidywać skutków swojej działalności;

Db (4) - student prawidłowo określa priorytety służące realizacji określonych przez siebie zadań związanych z realizacją praktyk katechetyczno-pedagogicznych, w minimalnym stopniu przewidując pewne skutki swej działalności;

Bdb (5) - student samodzielnie określa prawidłowe priorytety służące realizacji określonych przez siebie zadań związanych z realizacją praktyk katechetyczno-pedagogicznych, w pełni przewidując wielokierunkowe skutki swej działalności.

Praktyki zawodowe:

Praktyki katechetyczno-pedagogiczne - 35 godzin w szkole podstawowej (15 godz. obserwacji i 20 godz. prowadzonych lekcji); 35 godzin w szkole ponadpodstawowej (15 godz. obserwacji i 20 godz. prowadzonych lekcji) - udokumentowane i pozytywnie zaliczone

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Rayzacher-Majewska
Prowadzący grup: Aneta Rayzacher-Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Rayzacher-Majewska
Prowadzący grup: Aneta Rayzacher-Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Rayzacher-Majewska
Prowadzący grup: Aneta Rayzacher-Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot służy studentom przygotowującym się do pracy w szkole na stanowisku nauczycieli religii. Wiąże się z praktykami katechetycznymi realizowanymi w szkole oraz pogłębianiu wiedzy umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy katechetycznej.

Uwagi:

Dla specjalności nauczycielsko-katechetycznej: brak wymagań wstępnych;

dla pozostałych specjalności kierunku teologia: złożenie deklaracji realizowania przygotowania pedagogicznego do nauczania religii w toku studiów;

zaliczenie przedmiotów z zakresu pedagogiki ogólnej i psychologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Rayzacher-Majewska
Prowadzący grup: Aneta Rayzacher-Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Rayzacher-Majewska
Prowadzący grup: Aneta Rayzacher-Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Rayzacher-Majewska
Prowadzący grup: Aneta Rayzacher-Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Rayzacher-Majewska
Prowadzący grup: Aneta Rayzacher-Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Rayzacher-Majewska
Prowadzący grup: Aneta Rayzacher-Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.