Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Dogmatic Theology - Anthropology, Eschatology

General data

Course ID: WT-DTE-TAE
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Dogmatic Theology - Anthropology, Eschatology
Name in Polish: Teologia dogmatyczna - antropologia, eschatologia
Organizational unit: Institute of General Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Człowiek - będąc jedyną istotą na ziemi zdolną do poznawania samego siebie, będąc zatem jednocześnie przedmiotem poznania i poznającym podmiotem, ustawicznie i w różnorodny sposób zastanawia się nad sobą samym. Antropologia, psychologia, socjologia, medycyna, z drugiej strony historia, nauki o różnych dziedzinach twórczości ludzkiej, a nawet ogólnie nauki humanistyczne starają się ująć człowieka i jego działalność z określonych, szczegółowych punktów widzenia. Człowiek stawia sobie jednak także pytanie podstawowe: kim jest, skąd się wziął, dokąd zmierza, jaki jest sens jego życia? Odpowiedzi na te pytania mają charakter bądź to filozoficzny, jeśli opierają się na refleksji czysto racjonalnej, bądź też charakter teologiczny, jeśli opierają się na Objawieniu Bożym, tj. na Piśmie Świętym czytanym i rozumianym we wspólnocie wierzących, w Kościele.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Problematyka antropologii teologicznej

2. Stworzoność człowieka

3. Obraz Boży w człowieku

4. Chrześcijańska nauka o śmierci

5. Współczesna problematyka

6. Podstawy biblijne

7. Oczyszczenie (nauka o czyśćcu)

8. Możliwość definitywnego upadku (nauka o piekle)

9. Ostateczne spełnienie (nauka o niebie)

Metody oceny: egzamin i pisemne prace zaliczeniowe

Bibliography: (in Polish)

- Wencel K. T., Traktat o człowieku, w; Dogmatyka t. 5, Bibl. Więzi, Warszawa 2007.

- Góźdź K., Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Wyd. KUL, Lublin 2006.

- Ratzinger J., Eschatologia – śmierć i życie wieczne, Poznań 1984.

- Martelet G., Odnalezione życie wieczne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii systematycznej, zwłaszcza fundamentalnej, dogmatycznej i moralnej. Ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie teologii oraz ogólną wiedzę o nich w zakresie filozofii. Potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej. Posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych. Interesuje się dokonaniami, ośrodkami i szkołami badawczymi w zakresie teologii.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1)Ek_1: potrafi kompetentnie korzystać z terminologii i zna zagadnienia poruszane w ramach wykładu

- na ocenę 2 (ndst) nie zna podstawowych terminów i systematyzacji

- na ocenę 3 (dost) poprawnie wykorzystuje podstawowe terminy i przedstawia podstawowe zagadnienia, stanowiące treść wykładu

- na ocenę 4 (db) potrafi przedstawić podstawowe problemy zawarte w wykładzie z uwzględnieniem przyjętych systematyzacji i kontekstu historycznego

- na ocenę 5 (bdb) potrafi wykorzystywać zdobyte pojęcia i wiedzę teologicznych dla oceny rożnych współczesnych problemów

2)Ek-2: potrafi prezentować i dyskutować treści zawarte w wykładzie;

- na ocenę 2 (ndst) nie potrafi w najprostszy sposób odnieść się do treści zawartych w wykładzie

- na ocenę 3 (dost) poprawnie prezentuje podstawowe problemy zawarte w wykładzie

na ocenę 4 (db) efektywnie prezentuje zdobytą wiedzę, dokonuje analiz i porównań

na ocenę 5 (bdb) - potrafi efektywnie prezentować i analizować zdobytą wiedzę

3)EK-3

na ocenę 2 (ndst) nie widzi wpływu zagadnień teologicznych zawartych w wykładzie na sposób rozumienia świata przez człowieka

na ocenę 3 (dost) pobieżnie analizuje problemy trynitarno-kreatologiczne, często odwołując się do wiedzy popularnej, przytaczając funkcjonujące w społeczeństwie schematy myślowe

na ocenę 4 (db) dostrzega zachodzące procesy społeczne i w ich kontekście potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy, podejmuje sensowne, świadome decyzje

na ocenę 5 (bdb) uważnie śledzi zachodzące zmiany, formułuje wnioski i samodzielne hipotezy.

Egzamin ustny na koniec semestru

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie wszystkich założeń efektów kształcenia. O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z

testu: dst-dst plus - 50-60%, db-db plus - 60-85%, bdb - 85-100%

obecności na zajęciach: dst - od 60%, db 60-95%, bdb - 95-100%

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Perzyński
Group instructors: Andrzej Perzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Perzyński
Group instructors: Andrzej Perzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Perzyński
Group instructors: Andrzej Perzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Perzyński
Group instructors: Andrzej Perzyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)