Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Dogmatic Theology - Mariology/Ecclesiology

General data

Course ID: WT-DTE-TME
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Dogmatic Theology - Mariology/Ecclesiology
Name in Polish: Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia
Organizational unit: Institute of General Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

TMA_W06

TMA_W13

TMA_U01

TMA_U04

TMA_K08

Short description:

Basic Course

Aims of the subject: The aim of the lecture is to present the teaching of the Church upon the Blessed Virgin Mary and her role in the mystery of Christ and the Church. First, there will be described the doctrine upon the Blessed Virgin Mary in the Holy Scripture, and then each of Marian dogmas. Furthermore, there will be discussed the following matters: intermediation of the Virgin Mary, her participation in the opera of salvation, and the relations: Virgin Mary and Holy Spirit, Virgin Mary and Church. In conclusion, there will be presented the issue of Marian apparitions.

In the ecclesiological part, there will be discussed the most important elements of the teaching upon the Church, mainly in the light of the Holy Scripture and the doctrine of the II Vatican Council.

Preliminary requirements: general knowledge of theology

Full description:

Meritoric contents:

1.Prophecies upon the Virgin Mary in the Old Testament.

2.Figure of Virgin Mary in synoptic gospels.

3.Virgin Mary in the Gospel of St. John and in the Apocalypse.

4.Divine motherhood of the Blessed Virgin Mary.

5.Eternal virginity of the Blessed Virgin Mary.

6.Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary.

7.Assumption of the Blessed Virgin Mary.

8.Participation of the Virgin Mary in the opera of redemption.

9.Universal motherhood of the Virgin Mary and her intermediation.

10.Virgin Mary and the Church. The relation: Holy Spirit-Virgin Mary.

11.Characteristics of the modern Marian cult. The rules of the renewal of the Marian cult according to the Exhortation „Marialis Cultus”. The criteria of the authenticity of Marian apparitions.

12.Biblical terms, pictures and names of the Church.

13.Foundation of the Church and its theological origin.

14.Characteristics of the Church: Church: "one, holy, universal and apostolic".

15.Hierarchical structure of the Church. The Teaching Authority of the Church.

Bibliography:

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium.

Paweł VI, Adhortacja apostolska "Marialis cultus" (02.02.1974).

Jan Paweł II, Encyklika “Redemptoris Mater” (25.03.1987).

Melotti L., Maryja Matka żyjących. Zarys mariologii, Niepokalanów 1993.

Bartosik G., Z Niej narodził się Jezus. Szkice z mariologii biblijnej, Niepokalanów 2004.

Warzeszak J., Misterium Kościoła, Warszawa 2004.

Laurentin R., Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej, Warszawa 1989.

Maryja w tajemnicy Chrystusa, red. S.C. Napiórkowski, St. Longosz, Niepokalanów 1997.

Mc Hugh J., Maryja w Nowym Testamencie, Niepokalanów 1998.

Bartosik G.M., Przez Ciebie jaśnieje radość. Kult Maryi w liturgiach Wschodu i Zachodu, Niepokalanów 1998.

Rymuza M., Zarys eklezjologii, Warszawa 1992.

Czaja A., Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. 2, Warszawa 2006, s. 287-543.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

The student has an orderly, in-depth and detailed knowledge of systematic theology, especially Mariology and Ecclesiology, leading to specialization.

Has in-depth knowledge of contemporary achievements, research centers in the field of theology and general knowledge of other humanities.

Has research skills in the field of Mariology and Ecclesiology. It is mainly about the analysis of biblical and theological texts, the synthesis of various ideas and views, the selection of methods and construction of research tools, the preparation and presentation of results, allowing for the original solution of complex problems.

Has the ability to interpret basic theological sources with the use of foreign texts.

Can make a critical analysis and interpretation of various theological views and world cultural products in order to define their meanings and social impact in the historical and cultural process.

Assessment methods and assessment criteria:

Oral examination regarding all these lectures.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Grzegorz Bartosik
Group instructors: Grzegorz Bartosik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marian Kowalczyk
Group instructors: Marian Kowalczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Najpierw zostanie omówiona nauka o Błogosławionej Dziewicy w Piśmie Świętym a następnie poszczególne dogmaty maryjne. Ponadto zostaną omówione kwestie: pośrednictwa Maryi, Jej udziału w dziele Odkupienia a także relacje: Maryja a Duch Święty oraz Maryja a Kościół. Na zakończenie zostanie podjęta kwestia prywatnych objawień maryjnych.

W części eklezjologicznej zostaną omówione najważniejsze elementy nauki o Kościele, głównie w Świetle Pisma Świętego i nauki Soboru Watykańskiego II.

Full description: (in Polish)

Podczas wykładu zostanie wyakcentowana pełna komunia Maryi z Chrystusem, którego poczęła w chwili zwiastowania, porodziła w Betlejem i towarzyszyła Mu aż po krzyż. Równocześnie omówimy poszczególne dogmaty Maryjne. Następnie pochylimy sie nad macierzyńską więzią Maryi z każdym z wyznawców Chrystusa, dzięki któremu w realizacji swego apostolskiego posłannictwa jest ona prototypem Kościoła. Zaprezentujemy także konkretne oznaki uczestnictwa Maryi w misji Chrystusa, które owocują macierzyństwem „w porządku łaski” , a także maryjne spełnienie miłości Kościoła do Chrystusa, dzięki której Kościół również staje się Matką. Nie zapomnimy ponadto o uosobieniach apostolskiej gorliwości o zbawienie świata na wzór Maryi. Będzie to płynne przejście do tez eklezjologicznych.

Bibliography: (in Polish)

Bartosik G.M., Mediatrix In Spiritu Mediatore. Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej, Niepokalanów 2006;

Courth F., Mariologia – Maryja Matka Chrystusa; Neuner P., Eklezjologia – nauka o Kościele, w: Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, wyd. M, Kraków 1999;

Czaja A., Jedna osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena, Opole 1997;

Czaja A., Traktat o Kościele (Dogmatyka Więzi, t. 2), Warszawa 2006;

Kowalczyk M., Apostolat Maryjny w zbawczej misji Kościoła, UKSW, Warszawa 2012;

Królikowski J., Mariologia, cz. I -II, Tarnów 1999-2000 (Matka Zbawiciela i Kościoła);

Królikowski J., Kupiec K., Matka Zbawiciela. Mariologia, cz. II, Tarnów 2000.

A Napiórkowski, Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności, wyd. UPJP II, Kraków 2016.

Maryja Matka życia, red. Grzegorz Maria Bartosik OFMConv, Ireneusz Klimczyk OFMConv, Iwona Krysiak,: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2020.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Katechizm Kościoła Katolickiego. Wstęp do teologii.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marian Kowalczyk
Group instructors: Marian Kowalczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W wykładzie wyakcentujemy przede wszystkim pełną komunię Maryi z Chrystusem, którego poczęła w chwili zwiastowania, porodziła w Betlejem i towarzyszyła Mu aż po krzyż, następnie zaś podkreślimy macierzyńską więź Maryi z każdym z wyznawców Chrystusa, dzięki któremu w realizacji swego macierzyńskiego posłannictwa jest ona prototypem Kościoła. Zaprezentujemy także konkretne oznaki uczestnictwa Maryi w zbawczej misji Chrystusa, które owocują macierzyństwem „w porządku łaski” , a także maryjne spełnienie apostolskiej miłości Kościoła do Chrystusa, dzięki której Kościół również staje się Matką.

Full description: (in Polish)

Najpierw zwrócimy uwagę na przygotowanie Maryi do zbawczej misji w Kościele w misterium Niepokalanego Poczęcia, a także na odpowiedź Maryi na Boże powołanie do zbawczej misji Kościoła oraz wymowę Bożego Macierzyństwa Maryi. Podkreślimy istotny fakt, że Dziewica Maryja cieszyła się zawsze pełnią łaski, właściwą dla danego etapu Jej misji. Pełnia łaski Jej Niepokalanego Poczęcia wzrastała, dzięki potwierdzonej życiem odpowiedzi na Boże powołanie. Maryja doświadczała w swoim życiu kolejnych aktów zbawczej miłości Boga Ojca, którego podstawą jest Boże Macierzyństwo, finałem zaś szeroko rozumiane misterium paschalne Chrystusa, zakończone Pięćdziesiątnicą – Zielonymi Świętami. Ze wszystkich tych tajemnic życia Maryi płyną konkretne wnioski dla zaangażowania wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa i członków Jego Kościoła. Ukazując Kościół podkreślmy zwłaszcza jego przymioty, a także złożoność urzeczywistniania się Kościoła jako wspólnoty ludu Bożego, misterium oraz eschatyczne spełnienie.

Bibliography: (in Polish)

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater (25.03.1987).

Człowiek we wspólnocie Kościoła , red. L. Balter, wyd. ATK, Warszawa 1979

Siudy T., Maryja wzorem pielgrzymującego Kościoła, AK 110(1988) z. 3, s. 407-415.

Królikowski J., Maryja w pamięci Kościoła: mariologia, cz. 1 wyd. Biblos, Tarnów 1999

Balter L., Boże Macierzyństwo Maryi, Com 20(2000) nr 6, s. 39-81

Bartnik Cz. S., Matka Boża, Lublin 2003

Ratzinger J., Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, Kraków 2003

Dogmatyka, t. 2, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2006.

Kałdon S. M., Najświętsza Maryja Dziewica w wierze Kościoła, Kraków 2006

Watkins Christine, Zawierzenie pod płaszczem Maryi. Duchowy ratunek z nieba, Esprit, Kraków 2021

Watkins Christine, Mężczyźni i Maryja. Jak wygrać najważniejszą bitwę w życiu, Esprit, Kraków 2022

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marian Kowalczyk
Group instructors: Marian Kowalczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)