Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WKMM
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W01

DL_W02

DL_W03

DL_W04

DL_W05

DL_W08

DL_W11

DL_W15

DL_W16

DL_W18

DL_W19

TMA_W08

TMA_W12

TMA_W14

TMA_W16

TMA_W17

TMA_W18

TMA_W19

TMA_W21

TMA_W24


DL_U01

DL_U02

DL_U05

DL_U15

DL_U20

TMA_U01

TMA_U03

TMA_U08

TMA_U10

TMA_U11

TMA_U12

TMA_U20


DL_K01

DL_K04

DL_K06

TMA_K01

TMA_K05

TMA_K07

TMA_K09

TMA_K10

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie podstawowych zagadnień związanych z komunikacją międzykulturową.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

1. Określenie i charakterystyka komunikacji międzykulturowej

2. Pojęcie kultury (definicje, kultura w refleksji nauk humanistycznych)

3. Obcy jako kategoria w komunikacji międzykulturowej

4. Przestrzeń międzyludzka

5. Komunikacja międzykulturowa, czyli różnice między ludźmi (kultury indywidualizmu i kolektywizmu, czas linearny, elastyczny i cykliczny, kultury wysokiego i niskiego kontekstu, przekaz niewerbalny i jego znaczenie w różnych kulturach)

6. Standardy kulturowe, stereotypy i autostereotypy w komunikacji międzykulturowej

7. Kompetencja międzykulturowa

8. Dialog jako podstawa komunikacji międzykulturowej (potrzeba dialogu, rozumienie dialogu, cechy dialogu, tematy dialogu, uwarunkowania dialogu - czynniki sprzyjające, przeszkody w dialogu, język dialogu, formy dialogu, cele, owoce i perspektywy dialogu, zasady dialogu)

Literatura:

Jacko J.F., Komunikacja międzykulturowa w ujęciu fenomenologiczno-systemowym, w: Maliszewski W., Korczyński M., Czerwiński K. (red.), Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna, Toruń 2012, s. 31-52.

Kraś J., Jednostka w świecie wielu kultur - wymiar interkulturowy, "Drohiczyński Przegląd Naukowy" 2017 nr 9, s. 249-270.

Krzywosz M., Wielokulturowość, religioznawstwo i komunikacja międzykulturowa. Nowe, wspólne pole badań, w: Krzysztofek K., Sadowski A. (red.), Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, t. 1, Białystok 2004, s. 89-97.

Mikułowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006.

Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, wyd. 2, Kraków 2003.

Paleczny T., Komunikacja międzykulturowa w globalizującym się świecie, "Państwo i Społeczeństwo" 8(2008) nr 1, s. 35-57.

Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009.

Wilczewski M., Soderberg A.-M., Badania nad komunikacją międzykulturową: dotychczasowe paradygmaty i perspektywy badawcze, "Zeszyty Prasoznawcze" 60(2017) nr 3, s. 540-566.

Żydek-Bednarczuk U., Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce, Katowice 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kod dostępu do przedmiotu na MS TEAMS: m1nycxj

Wiedza

Student:

- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych;

- ma elementarną wiedzę o instytucjach społecznych, w tym kulturalnych i religijnych;

- ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym więzi i struktury społeczne;

- ma podstawową wiedzę o współczesnej polityce, kulturze, religii i edukacji;

- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej, zna podstawowe teorie medioznawcze i kulturoznawcze;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji społecznej i nauki o mediach;

- ma wiedzę dotyczącą procesu komunikowania się osób i instytucji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym;

- posiada wiedzę z zakresu edukacji medialno-kulturowej, w tym o zjawiskach i problemach społecznych związanych z upowszechnieniem się mediów cyfrowych;

- zna i rozumie współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych;

- ma wiedzę o związkach współczesnej kultury i polityki;

- zna podstawowe metody badawcze w zakresie nauk społecznych, w tym nauk o mediach oraz kulturoznawstwa;

- zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego;

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych;

- rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym;

- ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz o historycznej zmienności jego znaczeń i ich konsekwencjach dla teologii oraz elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń;

- ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej;

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian zachodzących w kręgu kultur będących pod wpływem chrześcijaństwa, zwłaszcza w odniesieniu do roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury Europy;

- ma rozszerzoną wiedzę o człowieku w zakresie aktywności religijnej człowieka oraz zna wybrane koncepcje człowieka i świata oraz rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumem;

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego, ich prawidłowości i zakłóceń; o normach i regulacjach prawnych oraz zasadach i branżowych kodeksach etycznych, normach ogólnych oraz zasadach i przepisach dotyczących struktur państwowych, społecznych, instytucji kulturalnych i medialnych i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania;

- posiada wiedzę na temat religii monoteistycznych oraz ich instytucji religijnych i kulturalnych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Umiejętności

Student:

- potrafi posługiwać się terminologią z zakresu nauk społecznych;

- potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów politycznych, kulturowych i religijnych;

- dostrzega relacje między mediami a zjawiskami i procesami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi, religijnymi i wychowawczymi;

- posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i pomysłów, a także przekonywania do nich rozmówców;

- potrafi interpretować zjawiska polityczno-kulturowe posługując się metodami nauk o mediach i kulturoznawstwa;

- potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej;

- posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych i światopoglądowych, wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

- umie prowadzić dialog światopoglądowy, ekumeniczny i międzyreligijny oraz społeczny, szczególnie w obszarze podstawowych środowisk funkcjonowania człowieka;

- posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy teologicznej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach;

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi;

- posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie różnych form komunikacji, konstruuje i prawidłowo interpretuje przekazy komunikacyjne.

Kompetencje społeczne

Student:

- zna zakres swojej wiedzy i poziom umiejętności, ma świadomość konieczności ciągłego rozwijania się;

- jest otwarty na podejmowanie kontaktów społecznych i zawodowych;

- przestrzega zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego;

- ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności;

- ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów;

- ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, religijnego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego;

- uczestniczy w życiu kulturalnym, religijnym i społecznym;

- uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa chrześcijańskiego i kulturowego regionu, kraju i Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje

- aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- egzamin w postaci pracy pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)