Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Chrystologia fundamentalna

General data

Course ID: WT-DTE-WMC Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Chrystologia fundamentalna
Department: Institute of General Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description:

Demonstration that Jesus is the fullness of God`s Revelation

Full description: (in Polish)

1. Człowiek jak istota pytająca o swój byt; 2. Specyfika Objawienia Bożego; 3. Wiara jako odpowiedź na dar Objawienia; 4. Dzieje badań nad Jezusem historycznym; 5. Źródła pozakanoniczne o Jezusie; 6. Źródła kanoniczne o Jezusie; 7. Pierwsze rozpoznanie Jezusa - spotkanie z Janem Chrzcicielem; 8. Jezus z perspektywy tłumów; 9. Jezus w relacji do judaizmu; 10. Jezus jako Mesjasz; 11. Jezus jako Syn Człowieczy; 12. Jezus jako Syn Boga Izraela; 13. Jezus z perspektywy swoich przeciwników; 14. Między judaizmem i chrześcijaństwem; 15. Chrystus w blasku zmartwychwstania

Bibliography:

Basic literature:

Skierkowski M., Uczłowieczony Bóg. Chrystologia fundamentalna, Płock 2013.

Seweryniak H., Skierkowski M., red., Zmartwychwstanie dzisiaj, Płock 2009.

Additional literature:

Benedykt XVI/J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, cz. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007; cz. II: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011; Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012.

Seweryniak H., Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001.

Lisick P., Czy Jezus jest Bogiem? Od judaizmu do chrześcijaństwa, Kraków 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

w zakresie wiedzy:

EK 1 - ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadząca do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii fundamentalnej i innych dyscyplin teologicznych (TMA_W07)

w zakresie umiejętności:

EK 2 - potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 - ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów

Opis ECTS

Aktywny udział w wykładach: 30 godz.

Praca własna studenta: 20 godz.

Razem: 50 godz. = 3 ETCS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny trwający 15 minut dotyczący wszystkich wykładów.

EK 1

Ndst (2): student nie zna podstawowych pojęć teologicznych;

Dst (3): student zna tylko niektóre z podstawowych pojęć teologicznych;

Db (4); student zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną teologiczną, ale nie wyraża jej w sposób precyzyjny

BDB (5): student precyzyjnie prezentuje specyfikę przedmiotową i metodologiczną teologii.

EK 2

Ndst (2): nieumiejętność interpretowania źródeł teologicznych

Dst (3): pobieżna umiejętność interpretowania źródeł teologii

Db (4): student potrafi interpretować źródła teologiczne, ale nie w sposób pełny i krytyczny

Bdb (5): student w sposób pełny i pogłębiony interpretuje źródła teologiczne i na tej podstawie formułuje krytyczne sądy.

EK 3

Ndst (2): naiwne podejście do rzeczywistości

Dst (3): ogólnie i nieprecyzyjne podejście do złożoności rzeczywistości

Db (4): student ma świadomość złożoności rzeczywistości, ale odczuwa w pełni potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do napotkanych problemów

Bdb (5): student ma pełną świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie w sposób pogłębiony potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie założonych efektów kształcenia według następujących przedziałów procentowych zaprezentowanej wiedzy: dst - dst plus - 50-60%; db - db plus - 61-85%; bdb - 86-100%.

Metody dydaktyczne: wykład z elementami dyskusji

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.