Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sekty i nowe ruchy religijne w kulturze Zachodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WO-SN
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sekty i nowe ruchy religijne w kulturze Zachodu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W01

DL_W02

DL_W03

DL_W11

DL_W18

TMA_W01

TMA_W06

TMA_W09

TMA_W11

TMA_W15

TMA_W16

TMA_W18

TMA_W21

TMA_W22

TMA_W23

TMA_W26

TMA_W28

TMA_W29


DL_U01

DL_U02

DL_U03

DL_U15

DL_U20

TMA_U01

TMA_U11

TMA_U14

TMA_U17

TMA_U18

TMA_U20


DL_K01

DL_K02

DL_K04

DL_K06

TMA_K01

TMA_K04

TMA_K06

TMA_K08

TMA_K09

TMA_K12

TMA_K13

TMA_K18

TMA_K19

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie sekt i nowych ruchów religijnych jako zjawiska społeczno-kulturowego w cywilizacji Zachodu.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

Blok: Pojęcie i społeczno-kulturowy wymiar sekt i nowych ruchów religijnych

1. Geneza i charakterystyka sekt i nowych ruchów religijnych

1.1. Kwestie terminologiczne i systematyka

1.2. Uwarunkowania powstawania i rozwoju sekt i nowych ruchów religijnych

1.3. Podział sekt i nowych ruchów religijnych oraz ich główne cechy

1.4. Przyczyny atrakcyjności

1.5. Przykłady oraz charakterystyka polskich sekt i nowych ruchów religijnych

2. Sekty i nowe ruchy religijne jako fenomen kulturowo-religijny

2.1. Formy patologii społecznej w sektach i nowych ruchach religijnych

2.2. Zjawisko konwersji

2.3. Społeczne reakcje na sekty i nowe ruchy religijne

3. Obraz sekt i nowych ruchów religijnych w mediach

3.1. Prasa

3.2. Radio

3.3. Telewizja

3.4. Internet

Literatura:

Barker E., Nowe ruchy religijne, wyd. 2, Kraków 2012.

Bartczak J., Fenomen sekt religijnych – rozważania na temat przyczyn atrakcyjności sekt religijnych, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2009 nr 2, s. 33-55.

Bartnicki M., Obraz sekt w dyskursie publicznym na podstawie analizy artykułów prasowych z lat 2000-2007, „Studia Medioznawcze” 2008 nr 1, s. 66-77.

Beźnic Sz., Sekty w opinii Polaków – badania Demoskopu, „Nomos” 2002 nr 39-40, s. 99-120.

Brożyniak R., Winiarczyk-Kossakowska M., Mniejszości wyznaniowe. Prawo wewnętrzne (statutowe), Warszawa 2014.

Bukowska-Pastwa A., Patologie związane z działalnością sekt religijnych, „Zeszyty Naukowe Collegium Civitas” 2011 nr 18, s. 121-152.

Chrzczonowicz P., Sekty destrukcyjne. Wybrane zagadnienia prawne, kryminologiczne i społeczne, Toruń 2013.

Chrzczonowicz P., Kamiński I. (red.), Sekty i nowe ruchy religijne – wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne, Toruń 2012.

Doktór T., Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik, Warszawa 1999.

Gajewski M. (red.), Grupy kultowe. Uwarunkowania społeczne, Kraków 2012. Grzymała-Moszczyńska H., Społeczne reakcje na nowe ruchy religijne (nrr), „Nomos” 2002 nr 39-40, s. 55-66.

Hryciuk D., Sposoby prezentacji sekty na przykładzie wybranych filmów,„Biuletyn Edukacji Medialnej” 2009 nr 1, s. 32-40.

Ibek M., Obraz sekt w polskiej prasie katolickiej na podstawie wybranych tytułów z lat 1989-1994, „Nomos” 1996 nr 14, s. 59-103.

Kuncewicz D., Sekty – panorama definicji, „Społeczeństwo i Rodzina” 3(2006) nr 2, s. 111-119.

Libiszowska-Żółtkowska M., Konwertyci nowych ruchów religijnych, Lublin 2003.

Libiszowska-Żółtkowska M., Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2001.

Libiszowska-Żółtkowska M., Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii, Lublin 2001.

Libiszowska-Żółtkowska M., Wokół definicji i kategoryzacji nowych ruchów religijnych, „Kultura i Społeczeństwo” 51(2007) nr 2, s. 199-217.

Moczuk E., Mikrut G., Sekty jako zjawisko społeczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo” 2005 nr 3, s. 229-261.

Nowak W., Ropiak S. (red.), Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne, Olsztyn 2005.

Romańczuk-Grącka M., Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych, Olsztyn 2008.

Stachowski Z. (red.), Sekty czy nowe ruchy religijne. Wybrane zagadnienia, Tyczyn 2005.

Szarszewski P., Antykultowy wizerunek nowych ruchów religijnych w perspektywie rzeczywistości medialnej, Poznań-Opole 2010.

Szuppe P., Nowe ruchy religijne z perspektywy teologiczno-duszpasterskiej Kościoła katolickiego, Lublin 2017.

Wojtkowiak M., Sekta jako środowisko realizacji potrzeb podmiotowych i społecznych, „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej” 2004 nr 19, s. 153-162. Wołpiuk A., Przyczyny i motywy przynależności do sekt i nowych ruchów religijnych, Kraków 2006.

Zimniak-Hałajko M., Raj oswojony. Antropologia nowych ruchów religijnych, Gdańsk 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kod dostępu do przedmiotu na MS TEAMS: pbli15p

Wiedza

Student:

- ma wiedzę z zakresu nauk społecznych w stopniu zaawansowanym;

- ma fundamentalną wiedzę o instytucjach społecznych;

- ma wiedzę w stopniu zaawansowanym o człowieku jako podmiocie tworzącym więzi i struktury społeczne;

- ma wiedzę dotyczącą procesu komunikowania się osób i instytucji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym;

- ma wiedzę o związkach współczesnej kultury i polityki;

- wykazuje pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, szczególnie w zakresie teologii biblijnej, systematycznej, praktycznej oraz dialogu międzyreligijnego;

- prezentuje pogłębioną wiedzę na temat religii monoteistycznych i ich instytucji religijnych i kulturalnych;

- wykazuje pogłębioną znajomość faktów z historii Kościoła powszechnego i w Polsce;

- prezentuje pogłębioną wiedzę na temat działalności misyjnej Kościoła i dialogu międzyreligijnego;

- omawia zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego;

- rozpoznaje współczesne zagrożenia życia duchowego i sytuacje kryzysowe i podaje propozycje przeciwdziałania im;

- wskazuje możliwości kształtowania życia osobistego, społecznego i zawodowego w świetle nauki Kościoła;

- omawia proces rozwoju religijno-duchowego, jego uwarunkowania i zagrożenia;

- podaje przykłady aktualnego odczytywania nauki Kościoła w różnych kontekstach zawodowych i społecznych;

- wskazuje uniwersalne zasady etyczne i uzasadnia ich obowiązywalność w zmieniających się warunkach;

- charakteryzuje procesy zmian zachodzące w kręgu kultur będących pod wpływem chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury Europy;

- omawia kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii w aspekcie historycznym i społecznym;

- dowodzi orientacji we współczesnym życiu kulturalnym, ze

szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej i jej zagrożeń.

Umiejętności

Student:

- potrafi posługiwać się terminologią z zakresu nauk społecznych;

- potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych i kulturowych;

- potrafi analizować i łączyć ze sobą różne fakty, problemy i procesy historyczne;

- posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i pomysłów, a także przekonywania do nich rozmówców;

- potrafi posługując się metodami naukowymi interpretować zjawiska społeczne;

- dobiera źródła i metody dla własnej działalności naukowej;

- posługuje się dostępnymi metodami i narzędziami interpretacji tekstów teologicznych;

- prawidłowo konstruuje i interpretuje przekazy komunikacyjne, posługując się różnymi formami komunikacji;

- wyraża złożone zagadnienia teologiczne w języku zrozumiałym dla odbiorcy;

- prawidłowo interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne, od których zależna jest jego działalność naukowa lub zawodowa;

- dobiera argumenty i kontrargumenty w ramach dyskusji na tematy teologiczne i w dialogu światopoglądowym, międzyreligijnym i ekumenicznym;

Kompetencje społeczne

Student:

- zna zakres swojej wiedzy i poziom umiejętności, ma świadomość konieczności ciągłego rozwijania się;

- jest odpowiednio przygotowany do pracy w zespole, rozumie swoją

rolę w grupie zawodowej;

- jest otwarty na podejmowanie kontaktów społecznych i zawodowych;

- przestrzega zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego;

- krytycznie odnosi się do zebranych źródeł teologicznych w ramach wypowiedzi i autorskich opracowań naukowych;

- potwierdza słuszność swych opinii, powołując się na oficjalne nauczanie Kościoła;

- wskazuje możliwości włączenia się w działania na rzecz zachowania

dziedzictwa chrześcijańskiego i kulturowego regionu, kraju i Europy;

- wskazuje możliwość zaangażowania inspirowanego Ewangelią w ramach różnych form działalności społecznej i zawodowej;

- dokonuje oceny własnych możliwości myślenia i działania w sposób

przedsiębiorczy, zgodnie z nauką Kościoła, w ramach działalności społecznej i zawodowej;

- wskazuje powinności wynikające z pełnienia określonych ról w ramach posłannictwa Kościoła;

- proponuje możliwości twórczego realizowania zadań w ramach posłannictwa Kościoła;

- przedstawia propozycję myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, zgodny z chrześcijańskim systemem wartości;

- krytycznie ocenia współczesne działania społeczne sprzeczne z chrześcijańskim systemem wartości.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- pracę w grupie;

- rozmowę lub pracę pisemną śródsemestralną;

- zaliczenie w postaci krótkiej rozmowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szuppe
Prowadzący grup: Paweł Szuppe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)