Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Catholic Church history in the Antiquity

General data

Course ID: WT-EM-HKS
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Catholic Church history in the Antiquity
Name in Polish: Historia Kościoła w starożytności
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

theology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość podstaw nauk historycznych w dziedzinie historii.

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Zapoznanie się studentów teologii z historią Kościoła katolickiego począwszy od Zesłania Ducha Świętego do końca epoki starożytności.

Treści merytoryczne:

Przedstawienie i wyjaśnienie procesu tworzenia się Kościoła katolickiego w poszczególnych podokresach starożytności chrześcijańskiej w kluczu teologiczno-historycznym.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw nauk historycznych w dziedzinie historii.

Full description: (in Polish)

Wykład ma za zadanie dokonanie analizy historii starożytnej Kościoła katolickiego. Przedstawienie głównych wydarzeń z początków Kościoła (m.in. powstanie i rozwój Kościoła, rozwój teologii i błędne doktryny, okres prześladowań, sobory, życie monastyczne) ma ma celu umożliwienie zrozumienia historii Kościoła katolickiego w Starożytności. Wykład kończy się analizą misyjnej działalności Kościoła pośród plemion germańskich oraz przedstawieniem genezy islamu i jego relacjami z chrześcijaństwem.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Banaszak M. Historia Kościoła, t. I, Warszawa 1986.

2. Kumor B. Historia Kościoła, t. I Lublin 2003.

3. Historia Kościoła, (pod. Red. J. Rogier, R. Aubert, M.D.Knowles) t. I, Warszawa 1985.

Literatura pomocnicza

1. Schatz K. Sobory Powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002.

2. Rops-Daniel Henri, Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza: student uzupełnia wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie historii Kościoła, którą rozwija i twórczo stosuje w działalności profesjonalnej. Rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym. Definiuje przedmiot Historii Kościoła jako naukę oraz metodologię nauk historycznych i teologicznych, rozróżnia i analizuje źródła oraz literaturę przedmiotu, dobiera podstawowe tematy zagadnienia analizowane w trakcie poszczególnych semestrów, identyfikuje poszczególne epoki, rozróżnia terminy i pojęcia, wylicza i podsumowuje cechy charakterystyczne danej epoki.

Umiejętności: wdraża umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych, biblijnych i teologicznych. Tworzy syntezę idei i poglądów. Dobiera metody i posługuje się narzędziami badawczymi, organizuje prezentację wyników, pozwalających na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów. Dobiera, analizuje i porównuje źródła historyczne, ustala fakty, poddaje je krytyce, na podstawie faktów wyprowadza wnioski, poznaje genezę, przebieg i skutki wydarzeń, tworzy podsumowanie.

Kompetencje: student dyskutuje na temat poznanej wiedzy, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest zdolny do możliwie szerokiego i obiektywnego poznania rzeczywistości, wyraża swoje opinie i oceny, akceptuje wolność w wyrażaniu opinii.

Punty ECTS: udział w wykładzie - 30 h, analiza źródeł - 5 h, czas na napisanie referatu/pracy - 5 h, przygotowanie do egzaminu - 10 h. w sumie 50 h. Liczba ECTS 50 h - 2 punkty.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Weryfikacja efektów kształcenia. Na zakończenie cyklu kształcenia odbywa się egzamin pisemny z całości materiału. Wcześniej studenci otrzymają całościowy zestaw tez egzaminacyjnych. Na egzaminie otrzymają wybrany zestaw tez do pisemnego przeanalizowania (max. 45 min).

Na ocenę 2 (ndst) - nie posiadł wiedzy, umiejętności ani kompetencji zawartych w EK

w wymaganym minimalnym zakresie 65%.

Na ocenę 3 (dst) / 3,5 (dst+) - posiadł wiedzę oraz zdobył umiejętności i

kompetencje założone w EK w przedziale 66% - 80%.

Na ocenę 4 (db) / 4,5 (db+) - posiadł wiedzę oraz zdobył umiejętności i

kompetencje założone w EK w przedziale 81% - 90%.

Na ocenę 5 (bdb) - posiadł wiedzę oraz zdobył umiejętności i kompetencje

założone w EK w przedziale 91%-100%.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Józef Łupiński
Group instructors: Józef Łupiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Józef Łupiński
Group instructors: Józef Łupiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Kod przedmiotu MS Teams: m4hly07

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Józef Łupiński
Group instructors: Józef Łupiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)