Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of the Church in Modern times

General data

Course ID: WT-EM-HKW
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: History of the Church in Modern times
Name in Polish: Historia Kościoła we współczesności
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

theology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:Podstawowy

Celem wykładów jest zapoznanie się studentów teologii z historią Kościoła katolickiego we współczesności.

Full description: (in Polish)

W przypadku wykładów on line kod zespołu: O2rOmff

Wykład stanowi analizę historii Kościoła katolickiego we współczesności, począwszy od czasów po rewolucji francuskiej. W trakcie wykładu przedstawia się główne wydarzenia tego okresu (m.in. okres Restauracji, liberalizm, sobory i papieże tego okresu, Kościół w okresie I i II wojny światowej, najnowsza historia Kościoła) oraz doktryny, które wpływały na dzieje Kościoła katolickiego. Znaczącą część wykładu skupia się na analizie historii Kościoła katolickiego w Polsce.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Banaszak M. Historia Kościoła, t. III*-IV, Warszawa 1991-1992.

2. Kumor B. Historia Kościoła, t. VI-VIII, Lublin 2001.

3. Historia Kościoła, (pod. red. J. Rogier, R. Aubert, M.D.Knowles) t. IV-V, Warszawa 1987.

Literatura pomocnicza:

1 Historia Kościoła w Polsce, (pod red) B. Kumor, Z. Obertyński), t. II, cz.1/2, Poznań – Warszawa 1979.

2. Schatz K. Sobory Powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zajęcia w semestrze letnim odbywają się w formie stacjonarnej. W przypadku występowania epidemii zajęcia będą odbywać się online. Udział w wykładach odbywa się za pośrednictwem aplikacji MS Teams. W przypadku zmniejszenia zagrożenia pandemicznego dopuszcza się możliwość całkowitego przejścia na formę stacjonarną.

Wiedza: student posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie historii Kościoła, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej. Rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym. Definiuje przedmiot Historii Kościoła jako naukę oraz metodologię nauk historycznych i teologicznych, poznaje i analizuje źródła oraz literaturę przedmiotu, wymienia podstawowe tematy zagadnienia analizowane w trakcie poszczególnych semestrów, charakteryzuje poszczególne epoki, objaśnia terminy i pojęcia, tłumaczy i podsumowuje cechy charakterystyczne danej epoki.

Umiejętności: posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych, biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów.

Dobiera, analizuje i porównuje źródła historyczne, ustala fakty, poddaje je krytyce, na podstawie faktów wyprowadza wnioski, poznaje genezę, przebieg i skutki wydarzeń, tworzy podsumowanie.

Kompetencje: student dyskutuje na temat poznanej wiedzy, dąży do możliwie szerokiego i obiektywnego poznania kontekstu rzeczywistości, wyraża swoje opinie i oceny, troszczy się o swoją indywidualność i wolność w wyrażaniu opinii.

Punty ECTS: udział w wykładzie - 30 h, analiza źródeł - 5 h, czas na napisanie referatu/pracy - 5 h, przygotowanie do egzaminu - 10 h. w sumie 50 h. Liczba ECTS 50 h - 2 punkty.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Weryfikacja efektów kształcenia. Na zakończenie cyklu kształcenia odbywa się egzamin pisemny z całości materiału. Wcześniej studenci otrzymają całościowy zestaw tez egzaminacyjnych. Na egzaminie otrzymają wybrany zestaw tez do pisemnego przeanalizowania (max. 45 min).

Na ocenę 2 (ndst) - nie posiadł wiedzy, umiejętności ani kompetencji zawartych w EK w wymaganym minimalnym zakresie 65%.

Na ocenę 3 (dst) / 3,5 (dst+) - posiadł wiedzę oraz zdobył umiejętności i kompetencje założone w EK w przedziale 66% - 80%.

Na ocenę 4 (db) / 4,5 (db+) - posiadł wiedzę oraz zdobył umiejętności i kompetencje założone w EK w przedziale 81% - 90%.

Na ocenę 5 (bdb) - posiadł wiedzę oraz zdobył umiejętności i kompetencje założone w EK w przedziale 91%-100%.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Józef Łupiński
Group instructors: Józef Łupiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Lectures - final test
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstaw nauk historycznych w zakresie szkoły średniej.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Józef Łupiński
Group instructors: Józef Łupiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Lectures - final test
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstaw nauk historycznych w zakresie szkoły średniej.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Józef Łupiński
Group instructors: Józef Łupiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Józef Łupiński
Group instructors: Józef Łupiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)