Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stary Testament - Psalmy i Księgi Mądrościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-EM-PKM2
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stary Testament - Psalmy i Księgi Mądrościowe
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://rvh2pll
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W01

TMA_U06

TMA_W17

TMA_U05

TMA_U12

CTR_W03

CTR_U05

CTR_U10

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi Księgi Psalmów oraz ksiąg biblijnych reprezentujących tradycje mądrościowe starożytnego Izraela, a więc Księgi Przysłów (Prz), Księgi Hioba (Hi), Księgi Koheleta (Koh), Księgi Syracha (Syr), Księgi Mądrości (Mdr). Celem wykładów jest prezentacja podstawowych zagadnień związanych z biblijną poezją oraz literaturą mądrościową, a mianowicie (a) wiadomości wstępne dotyczące poszczególnych ksiąg, m.in. autorstwo, czas i okoliczności powstania, struktura, (b) wybrane zagadnienia teologiczne (przesłanie) oraz (c) analiza wybranych tekstów z Księgi Psalmów i biblijnych ksiąg mądrościowych.

Pełny opis:

1. Psalmy: zagadnienia wstępne (nazwa, autorstwo, czas i środowisko powstania psalmów)

2. Psalmy: główne tematy teologiczne: Bóg i człowiek

3. Psalmy: cechy poezji hebrajskiej

4. Psalmy: analiza wybranych psalmów (1, 22, 23, 114)

5. Mądrość w Izraelu: pojęcie, terminy, formy literackie, tło starożytnego Bliskiego Wschodu

6. Księga Przysłów: ogólna charakterystyka, typy mądrości

7. Księga Przysłów: mądrość objawiona (Prz 8)

8. Księga Hioba: ogólna charakterystyka, główne tematy teologiczne

9. Księga Hioba: analiza Prologu (Hi 1-2)

10. Księga Koheleta: ogólna charakterystyka, mądrość w ujęciu Koheleta (Koh 1)

11. Księga Koheleta: obraz Boga, los człowieka

12. Księga Syracha: ogólna charakterystyka, główne tematy teologiczne

13. Księga Syracha: mądrość w świecie (Syr 42-43) i w historii Izraela (Syr 44-50)

14. Księga Mądrości: ogólna charakterystyka, główne tematy teologiczne

15. Księga Mądrości: motywy apokaliptyczne, działanie mądrości w dziejach Izraela

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. SYNOWIEC, Wprowadzenie do Księgi Psalmów, Kraków 1996.

2. J. SYNOWIEC, Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1990.

Literatura uzupełniająca:

1. S. POTOCKI, Rady Mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu (Jak rozumieć Pismo Święte, 5), Lublin 1993.

2. A. STRUS, Śpiewajcie nam pieśni Syjonu (Księga Psalmów), w: A. Strus, J. Warzecha, J. Frankowski (red.), Pieśni Izraela (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, 7), Warszawa 1988, 11-111.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kod dostępu do przedmiotu na Ms Teams: rvh2pll

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 - posiada uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących Księgi Psalmów i ksiąg mądrościowych znajdujących się w Starym Testamencie w ujęciu historycznym, literackim i teologicznym (TMA_W05).

w zakresie umiejętności:

EK 2 - posiada umiejętności badawcze w zakresie Psalmów i ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów biblijnych wybranych z tych ksiąg, syntezę różnych motywów i zagadnień, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów egzegetycznych (TMA_U02).

EK 3 - posiada umiejętność interpretowania podstawowych tekstów biblijnych pochodzących z Psalmów i ksiąg mądrościowych (TMA_U04).

Opis ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Samodzielna lektura: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Razem: 90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z elementami wykładu problemowego.

EK nr 1:

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna podstawowych zagadnień dotyczących Psalmów i ksiąg mądrościowych w Starym Testamencie w ujęciu historycznym, literackim i teologicznym.

- na ocenę 3 (dst.): zna niektóre zagadnienia dotyczące Psalmów i ksiąg mądrościowych w Starym Testamencie w ujęciu historycznym, literackim i teologicznym.

- na ocenę 4 (db.): zna większość podstawowych zagadnień dotyczących Psalmów i ksiąg mądrościowych w Starym Testamencie w ujęciu historycznym, literackim i teologicznym.

- na ocenę 5 (bdb.): zna wszystkie podstawowe zagadnienia dotyczące Psalmów i ksiąg mądrościowych w Starym Testamencie w ujęciu historycznym, literackim i teologicznym

EK nr 2:

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada umiejętności badawczych w zakresie Psalmów i ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, obejmujących zwłaszcza analizę tekstów wybranych z tych ksiąg, syntezę różnych motywów i zagadnień oraz opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów egzegetycznych.

- na ocenę 3 (dst.): posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie Psalmów i ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, obejmujących zwłaszcza analizę tekstów wybranych z tych ksiąg, syntezę różnych motywów i zagadnień oraz opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów egzegetycznych.

- na ocenę 4 (db.): posiada wystarczające umiejętności badawcze w zakresie Psalmów i ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, obejmujących zwłaszcza analizę tekstów wybranych z tych ksiąg, syntezę różnych motywów i zagadnień oraz opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów egzegetycznych.

- na ocenę 5 (bdb.): posiada pełną i doskonałą umiejętność badawczą w zakresie Psalmów i ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, obejmujących zwłaszcza analizę tekstów wybranych z tych ksiąg, syntezę różnych motywów i zagadnień oraz opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów egzegetycznych

EK nr 3:

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada umiejętności interpretowania podstawowych tekstów biblijnych pochodzących z Psalmów i ksiąg mądrościowych.

- na ocenę 3 (dst.): posiada w małym stopniu umiejętność interpretowania podstawowych tekstów biblijnych pochodzących z Psalmów i ksiąg mądrościowych.

- na ocenę 4 (db.): posiada rozwiniętą umiejętność interpretowania podstawowych tekstów biblijnych pochodzących z Psalmów i ksiąg mądrościowych.

- na ocenę 5 (bdb.): posiada pełną i doskonałą umiejętność interpretowania podstawowych tekstów biblijnych pochodzących z Psalmów i ksiąg mądrościowych

Metoda weryfikacji efektów kształcenia:

- kolokwium śródsemestralne: listopad 2023 r. (test ze znajomości treści Księgi Koheleta i Księgi Mądrości);

- egzamin końcowy: pisemny (30 stycznia 2024 r., godz. 11.30, sala 118)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- kolokwium: dst/dst plus - 50-60%, db/db plus - 60-85%, bdb - 85-100%.

- obecności na zajęciach: dst - od 60%, db - 60-95%, bdb - 95-100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Parchem
Prowadzący grup: Marek Parchem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Parchem
Prowadzący grup: Marek Parchem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Parchem
Prowadzący grup: Marek Parchem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)