Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

General data

Course ID: WT-FW-HF2
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Organizational unit: Institute of General Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

philosophy

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Jońska filozofia przyrody. Pitagorejczycy. Parmenides. Sokrates i sokratycy. Platon. Arystoteles. Epikurejczycy, stoicy, sceptycy. Neoplatonizm. Starożytna filozofia chrześcijańska. Jan Szkot Eriugena. Spory filozoficzne w XI w. Piotr Abelard. Spór o powszechniki. Tomasz z Akwinu. Jana Duns Szkot

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią filozofii starożytnej i średniowiecznej, nabycie umiejętności rozpoznawania głównych problemów filozoficznych oraz doskonale kompetencji krytycznego myślenia.

Bibliography: (in Polish)

Böhner F., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, 1962.

Copleston F, Historia filozofii, t. 2, Od Augustyna do Szkota, 2000.

Copleston F., Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, 1988.

Dąmbska I., Zarys filozofii greckiej, 1983.

Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, 1987.

Gilson E.,Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, 1960.

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna, 2000.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, 1995.

Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 2002.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t.1i2

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KOD DOSTEPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS: de56u8c

W1 – student zna główne kierunki filozoficzne

W2 – student rozpoznaje główne spory filozoficzne

W3 – student zna głównych myślicieli filozoficznych

W4 – student zna główne pojęcia filozoficzne

W5 – student zna ewolucję pojęć filozoficznych

U1 – student analizuje teksty filozoficzne

U2 – student porównuje szkoły filozoficzne

U3 – student ocenia argumentację filozoficzną

U4 – student klasyfikuje poglądy filozoficzne

U5 - student poddaje krytyce stanowiska filozoficzne

K1 – student zachowuje postawę krytyczną

K2 – student jest otwarty na zmianę swoich postaw

K3 – student dyskutuje merytorycznie

K4 – student jest gotowy do jasnego wyrażania swoich opinii

K5 – student docenia wagę merytorycznej dyskusji

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekt W1, W2, W3

- na ocenę bardzo dobra student zna wszystkie kierunki filozoficzne, rozpoznaje wszystkie spory filozoficzne i zna wszystkich myślicieli filozoficznych

- na ocenę dobrą student zna większość kierunków filozoficznych, rozpoznaje większość sporów filozoficznych i zna większość myślicieli filozoficznych

- na ocenę dostateczną - student zna niektóre kierunki filozoficzne, rozpoznaje niektóre spory filozoficzne i zna niektórych myślicieli filozoficznych

Efekt W4, W5

- na ocenę bardzo dobrą student zna wszystkie pojęcia filozoficzne i zna ich ewolucję

- na ocenę dobrą student zna główne pojęcia filozoficzne i zna ich ewolucję

- na ocenę dostateczną student zna niektóre pojęcia filozoficzne i zna ich ewolucję

Efekt U1, U2, U3

- na ocenę bardzo dobrą – student doskonale analizuje teksty filozoficzne, porównuje szkoły filozoficzne oraz ocenia argumentację filozoficzną

- na ocenę dobrą student poprawnie analizuje teksty filozoficzne, porównuje szkoły filozoficzne oraz ocenia argumentację filozoficzną

- na ocenę dostateczną student analizuje podstawowe teksty filozoficzne, porównuje szkoły filozoficzne oraz ocenia argumentację filozoficzną

Efekt U4, U5

- na ocenę bardzo dobrą - student doskonale klasyfikuje poglądy filozoficzne

i poddaje krytyce stanowiska filozoficzne

- na ocenę dobrą student poprawnie klasyfikuje poglądy filozoficzne

i poddaje krytyce stanowiska filozoficzne

- na ocenę dostateczną student klasyfikuje podstawowe poglądy filozoficzne

i poddaje krytyce stanowiska filozoficzne

Efekt K1, K2, K3, K4, K5

- na ocenę bardzo dobrą student zachowuje postawę krytyczną, dyskutuje merytorycznie, jest gotowy do jasnego wyrażania swoich opinii

- na ocenę dobrą student w wysokim stopniu zachowuje postawę krytyczną, dyskutuje merytorycznie, jest gotowy do jasnego wyrażania swoich opinii

- na ocenę dostateczną student zachowuje w sposób podstawowy postawę krytyczną, dyskutuje merytorycznie, jest gotowy do jasnego wyrażania swoich opinii

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Bartosz Wieczorek
Group instructors: Bartosz Wieczorek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Bartosz Wieczorek
Group instructors: Bartosz Wieczorek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)