Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Retoryka w praktyce kaznodziejskiej i szkolnej

General data

Course ID: WT-FW-RPK
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Retoryka w praktyce kaznodziejskiej i szkolnej
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

na zajęciach studenci zapoznają się z procesem przygotowania się do wystąpienia publicznego. Poznają zasady wyznaczające tradycyjne podejście do inwencji, kompozycji, podstaw elokucji i argumentacji. Uczą się podstawowych sposobów analizy audytorium, zasad retorycznego decorum (dostosowania argumentacji do audytorium), wyznaczania celów wypowiedzi, a także konstruowania tezy wystąpienia. Następnie ćwiczą się w używaniu toposów retorycznych, jako sposobów wynajdowania argumentów. Otrzymują podstawowe wiadomości odnośnie do początku i końca wystąpienia. Wreszcie ćwiczą się w rozpoznawaniu i stosowaniu argumentów retorycznych i najbardziej podstawowych zasad erystyki. Duży nacisk kładzie się na umiejętność kontrargumentacji w sytuacjach "na żywo".

Metody oceny:

kurs kończy oceniane przez prowadzącego opracowanie przez studentów analizy retorycznej wybranego wystąpienia publicznego.

Bibliography: (in Polish)

M. Rusinek, A. Załazińska, "Retoryka podręczna", Kraków 2005.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, "Językowe środki perswazji w kazaniu", Kraków 1996.

M. Korolko, "Podręcznik retoryki homiletycznej", Kraków 2010.

"Język katechezy", red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008.

"Głoszenie i celebrowanie wiary. Wokół wyzwań ewangelizacji", red. K. Lijka, S. Wiśniewski, Poznań 2014.

C. Jaroszyński, P. Jaroszyński, "Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i ćwiczenia", Szczecinek 2008.

"Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa", red. P. Urbański, Kraków 2003.

Święty Augustyn, "De doctrina christiana", Warszawa 1989.

M. Dziewiecki, "Komunikacja pastoralna", Kraków 2006.

F. Schulz von Thun, "Sztuka rozmawiania. Analiza zaburzeń", Kraków 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA

1. student zna podstawowe pojęcia z dziedziny retoryki.

2. rozpoznaje typy i rodzaje argumentów

3. zna reguły konwersacyjne P. Grice'a

UMIEJĘTNOŚCI

1. analizuje pod kątem retorycznym wypowiedzi

2. konstruuje świadomą i dobrą wypowiedź z uwzględnieniem uwarunkowań kontekstualnych (szkoła, kościół)

3. poddaje krytycznej analizie wypowiedzi innych

KOMPETENCJE

1. pracuje w grupie

2. bierze udział w dyskusji (potrafi budować kontrargumenty)

3. stara się zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności retoryczne z uwzględnieniem środowiska przyszłej pracy (szkoła, kościół)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który:

ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu zagadnień retorycznych

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu współczesnej komunikacji społecznej; posiada podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach i kierunkach ich rozwoju

posiada bardzo dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

potrafi porozumiewać się w języku polskim, w mowie i piśmie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zgodnie z zasadami gramatyki i kultury języka i adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej

ma bardzo dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie bardzo dobrze potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby

potrafi bardzo dobrze współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania

Ocenę dobrą otrzymuje student, który:

ma dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu zagadnień retorycznych

ma dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu współczesnej komunikacji społecznej; posiada podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach i kierunkach ich rozwoju

posiada dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

potrafi dobrze porozumiewać się w języku polskim, w mowie i piśmie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zgodnie z zasadami gramatyki i kultury języka i adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej

ma dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie dobrze potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby

potrafi dobrze współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który:

ma mało uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu zagadnień retorycznych

ma dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu współczesnej komunikacji społecznej; posiada podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach i kierunkach ich rozwoju

posiada dostateczną umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

potrafi dostatecznie porozumiewać się w języku polskim, w mowie i piśmie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zgodnie z zasadami gramatyki i kultury języka i adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej

ma przeciętną świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie w stopniu dostatecznym potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby

potrafi dostatecznie współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który:

ma nieuporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu zagadnień retorycznych

ma nieuporządkowaną i niepogłębioną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu współczesnej komunikacji społecznej; nie posiada podstawowej wiedzy o najnowszych osiągnięciach i kierunkach ich rozwoju

posiada niedostateczną umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

potrafi dostatecznie porozumiewać się w języku polskim, w mowie i piśmie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zgodnie z zasadami gramatyki i kultury języka i adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej

nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy, nie rozumie potrzeby uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, nie potrafi inspirować do tego inne osoby

nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Sebastian Wiśniewski
Group instructors: Sebastian Wiśniewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)