Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Dogmatic Theology: Mariology and Ecclesiology

General data

Course ID: WT-FW-TD1
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Dogmatic Theology: Mariology and Ecclesiology
Name in Polish: Teologia dogmatyczna:Mariologia, Eklezjologia
Organizational unit: Institute of General Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description:

The reality contained in the word "Church" is too rich to be expressed in a single concept or definition. It is a reality of the mystery of faith, with a visible-invisible structure, characterized by a living dynamism in the whole world, and which springs from the mission of Christ received and continued by him. The Church is also of great importance in the dimension of history. Ecclesiology as well as Mariology are realities that need to be explained from various complementary aspects. This lecture will attempt to look at the reality of the Church and the Church's teaching on Mary from the perspective of faith, but also from that of history. Our reflection will be systematized by the teaching of the Second Vatican Council and the contemporary theological debate.

Full description:

Scope of topics:

1. The Church, the mystery of our faith. Ecclesiology based on the revealed faith.

2. The Church is a supernatural and social reality inscribed in history. Different models of the Church and the definition of the Church according to the Second Vatican Council.

3. Panorama of the development of the ecclesiology treaty. A brief analysis of the development of the reflection on the Church, from the Middle Ages to the first half of the 20th century, to the beginnings of the so-called "renewed ecclesiology".

4. "Aggiornamento" - the idea of the renewal of the Church, mainly pastoral, of the Second Vatican Council (1962-1965). Brief Analysis of the History of the Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium.

5. The Church as the People of God, like a Sacrament. Analysis of Chapter II of the dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium.

6. Authority in the Church. Primacy of the Pope and episcopal collegiality. Analysis of Chapter III of the Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium.

7. The universal Church and the particular Church.

8. Institution and charism in the Church.

9. "The Church as if it were a Sacrament.

10. The diversity of services, the ministry of ordination and the co-responsibility of all the faithful in the mission of the Church.

11 Eschatological dimension of the Church. Mary in glory The figure of a certain hope of the Church. Analysis of the Second Vatican Council's discussion on the editorial office of Chapter VIII of the dogmatic Constitution on the Church.

12 Mary in the Christian faith.

13. Original holiness and Assumption. Analysis of the dogmas of the Immaculate Conception and the Assumption of the Blessed Virgin Mary proclaimed in the nineteenth and twentieth centuries.

14. Cult and liturgy of the Marian Fathers. Short panorama of history.

15. Mary in the development of ecumenical dialogue.

Bibliography:

Main Bibliography (List of selected books):

Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów, 1997, see http://bit.ly/2m8y3L5 oraz http://bit.ly/2f0o0Br Konsult. 13.09.2019.

ADAMIAK E., Traktat o Maryi, [w:] Dogmatyka. T. 2, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2006, pp. 15-287.

ALBERIGO G, Krótka historia II Soboru Watykańskiego, Wyd. PAX, Warszawa 2005, 254pp.

CONGAR Y., Kościół jaki kocham, Cerf/Kairos/Wyd M/Znak, Kraków 1997, 118pp.

CZAJA A., Traktat o Kościele, [w:] Dogmatyka. T. 2, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2006, pp. 289-543.

JAN PAWEŁ II, Redemptoris Mater, 1987r., [in:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t.I., Wyd. św. St. BM Arch. Krakowskiej/Wyd. M, Kraków 1996, pp. 257-317. Zob. http://bit.ly/2ky0vpz, dostęp 13.09.2019.

Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia do Biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 106 (2016) 1, pp. 18-46 (zob. http://bit.ly/2P8STnM).

KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE Lumen Gentium, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, pp. 97-166.

KRÓLIKOWSKI J. (Red.), Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2000, 472pp.

LAURENTIN R., Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej. Wydanie integralne, coll. „theotokos” t. 1, Warszawa 1989, 379pp.

LUBAC H. de, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, Wyd, W drodze, Poznań 2011, 372 pp.

MICHALCZAK K., Świeccy a kapłaństwo. Wokół poszukiwań teologicznych Yves Congara, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2001, 360pp.

NAPIERAŁA St., Pojęcie Kościoła partykularnego w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Księgarnia św. Wojciecha / PWT w Poznaniu, coll. „studia i materiały”, Poznań 1985, 98pp.

RATZINGER J., BALTHASAR H. U. VON, GRABER R., Dlaczego właśnie Ona ? Soborowa teologia maryjna, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 1991, 116 pp.

RATZINGER J., Duszpasterskie implikacje nauki o kolegialności biskupów, „Concilium” (1965) nr 1-10., pp. 52-68.

SCHATZ K., Sobory Powszechne. Punkty Zwrotne w historii Kosciola, Wyd. WAM, Kraków 2002, 359pp.

SCHEFFCZYK L., Maryja Matka i Towarzyszka Chrystusa. Podręcznik mariologii, Wyd. M., Kraków 2004, 406pp.

Complementary bibliography:

BORRAS A., Les ministères laïcs. Fondements théologiques et figures canoniques, [w]: Les Laïcs en responsabilité pastorale? Accueillir des nouveaux ministères, Cerf, Paris 1998, p. 95-120.

BOUYER L., Kościół Boży, PAX, Warszawa 1977, 588p.

CONGAR Y., Jalons pour une théologie du laïcat, Cerf, Paris 1953, coll. « UnSa », 685 p.

CONGAR Y., Prawdziwa i fałszywa reforma w kościele, Znak, Kraków 2002, 456 p.

CONGAR Y., Wierzę w Ducha Świętego. "Panem jest Duch i daje życie" (2 Kor 3,17), Wyd. Księży Marianów, Warszawa 1995, T. II, 287 p.

CONGAR Y., Wierzę w Ducha Świętego. Objawienie i doświadczenie Ducha, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 1997, T. I, 256 p.

CONGAR Y., Wierzę w Ducha Świętego. Rzeka życia płynie na Wschodzie i na Zachodzie (Ap 22,1), Wyd. Księży Marianów, Warszawa 1996, T. III, 335 p.

CONGAR Y., Życie dla prawdy. Jean Puyo rozmawia z ojcem Y. Congarem, Pax, Warszawa 1975, 203 p.

CZAJA A., Szczerze o Kościele. Rozmawia Tomasz Ponikło, Wyd. WAM, Kraków 2014, 307 p.

JĘDRASZEWSKI M., Znak Niezawodnej Nadziei, Pallotinum, Poznań 1994, 108 p.

KASPRZAK A. A., Kościół a nowoczesność. Rozeznanie pastoralne przemian społeczno-kulturowych we Francji po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 488 p.

KOCHANIEWICZ B., Objawienia maryjne jako locus theologicus?, [inn ]: „Salvatoris Mater” 11(2009) nr 1, p. 43s.

KUDASIEWICZ J., Matka Odkupiciela, Wyd. „Jedność", Kielce 1991, 298p.

LAKELAND P., The Liberation of the Laity. In Search of an Accountable Church, Continuum, New York/London 2004, 311p.

LAURENTIN R., Marie dans la foi chrétienne. Situation et avenir [in]: Initiation à la pratique de la théologie (pub. sous la dir. de B. Lauret, Fr. Refoulé), t.III: Dogmatique 2. Cerf, Paris 1993, p. 467-512.

LAURENTIN R., Court Traité sur la Vierge Marie, Guibert, Paris 2009, 238 p.

LEGRAND H. (dir.), Lauret B. (dir.), Refoulé Fr. (dir.), Initiation à la pratique de la théologie, Cerf, Paris 1993, 792p.

LUBAC H. de, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2011, 372p.

MAJEWSKI J., Spór o rozumienie Kościoła. Eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2009, 364p.

MICHALCZYK K., Świeccy a kapłaństwo. Wokół poszukiwań teologicznych Yves Congara, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, Poznań 2001, 360p.

MICHALIK J., „Wiek XXI woła o misyjność katolickiego laikatu! – refleksje nie tylko dla członków Akcji Katolickiej", [s.d.] Zob. http://bit.ly/2xMaZ6d Konsult. 20.08.2015.

NAPIÓRKOWSKI A., Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja, Wyd. WAM, Kraków 2012, 305 p.

NAPIÓRKOWSKI A., Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny, Wyd. KUL, Lublin 2011 (wydanie II) 272 p.

NAPIÓRKOWSKI S. C., „O Maryi nigdy dość, ale poprawnie” [in]: Dzieci Soboru zadają pytania. Rozmowy o Soborze Watykańskim II, Więź, Warszawa 1996, p. 91-112.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Matka Boża w świetle teologii protestanckiej, [in]: Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. I, KUL, Lublin 1972, p. 37-54.

ONCLIN W., Kolegialność biskupów i jej struktura, „Concilium” 1965 nr 1-10, p. 624-631.

PAPROCKI H., Dogmat Niepokalanego Poczęcia : prawosławny punkt widzenia, „Elpis" 2002 4/6 s. 253-259. Zob. http://bit.ly/2g5W6rD

PIERONEK T., Kłopotliwa kolegialność. Z prac nad statutem Konferencji Episkopatu Polski, [w]: Sędzia i Pasterz. Księga pamiątkowa w 50-lecie pracy ks. Remigiusza Sobańskiego w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach (1957-2007), pod red. s. M. Honorata Typańska, Księgarnia św. Jacka, Katowice, 2007.

RATZINGER J.; BALTHASAR H. U. von; GRABER R., Dlaczego właśnie Ona? Soborowa teologia maryjna, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 1991, 116 p.

RATZINGER J., Kościół - znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne. Joseph Ratzinger Opera Omnia T. VIII/2., Wyd. KUL, Lublin 2013, 1410 p.

RATZINGER J., Kościół - znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne. Joseph Ratzinger Opera Omnia T. VIII/1, Wyd. KUL, Lublin 2013, 637 p.

RIGAL J., Ecclésiologie de la communion. Son évolution historique et ses fondements, Cerf, Paris 2000, série CFi, 392 p.

RUSECKI M., Kryteria „objawień maryjnych” [in]: (Red.) K. Pek, Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, Warszawa 1994.

RZECZEWSKA J., Les charismes dans l’Eglise et leur institutionnalisation canonique [thèse du doctorat sous la dir. de G. Ghirlanda], Pontificia Università Gregoriana, Rome 2016, 516 p.

SESBOÜÉ B., Władza w Kościele. Autorytet, prawda i wolność, Wyd. „M”, Kraków 2003.

SOBANSKI R., Implications canoniques de l'emploi de la notion de 'collégialité' dans le contexte théologique des déclarations officielles de l'Eglise, „Concilium" 1990 n° 230, p. 57-68.

SOBANSKI R., La théologie et le statut juridique des conférences épiscopales au concile Vatican II. [in]: Les Conférences épiscopales. Théologie, statut canonique, avenir. Actes du Colloque international de Salamanque (3-8 janvier 1988), Cerf, 1988 Paris, CFi n° 149, p. 99-145.

SUENENS L.-J.: Logiczne konsekwencje Soboru. Wywiad z kardynałem Suenensem, „Tygodnik Powszechny” nr 22 (1.VI.1969) p. 1, 3-4.

WĄSEK D., Nowa Wizja zarządzania Kościołem, Wyd. WAM, Kraków 2014, 159 p.

KSIĄŻKI Z MARIOLOGII Z SERII „THEOTOKOS” (Wydawnictwo Księży Marianów):

Laurentin R., Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej. Wydanie integralne, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1989, coll. „theotokos” t. 1.

Thurian M., Maryja, Matka Pana figura Kościoła, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1990, coll. „theotokos” t. 2.

Beinert W. (red.), Cześć Maryi dzisiaj. Propozycje pastoralne, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1992, coll. „theotokos” t. 3.

Cantalamessa R., Maryja zwierciadłem dla Kościoła, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1994, coll. „theotokos” t. 5.

Pek K. (red.), Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1994 coll. „theotokos” t. 6.

Kniazeff A., Matka Boże w Kościele prawosławnym, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1996, coll. „theotokos”, t. 7, 190p.

Potterie I., Maryja w tajemnicy przymierza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, coll. „theotokos”, t.10, 282p.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ITEM ACCESS CODE ON MS TEAMS:

ul8fmms

ITEM's NAME ON MS TEAMS:

Teologia dogmatyczna: Mariologia i Eklezjologia - WT-FW-TD1 - ks dr hab. A. KASPRZAK - Sem letni 2020-2021

- Effects of education in the field of knowledge:

He has extended his knowledge of the history of the Second Vatican Council.

He knows the conciliar vision of the Church, as well as the colourful history of the conciliar debate on the development of this vision.

He has a basic knowledge of the ecumenical character of the last Council.

He knows the meaning of basic Latin terms used in the language describing the structure of the Council's works or the terminology of the Council's discussion content.

Using the example of the history of the Council debate, he learns about the complexity of the mechanisms of the Church's functioning, especially in the work of its renewal.

He knows the basics of the history of the development of Marian dogmas over the centuries.

He is able to systematize various aspects of mariology.

He can justify the role of Christology in mariology, in terms of the proper development of the treaty and the development of ecumenical dialogue.

He has a basic knowledge of Mary's pneumatological role in understanding the Church.

- Effects of education in the field of competence:

The student is able to analyze in detail the text of the Dogmatic Constitution on the Church, especially its Chapters II, III and VIII.

The student is able to use the theological and historical arguments defined in the lecture and terminology presenting the understanding of the Mystery of the Church and the role of Mary in the history of Salvation, in the dimension of ecumenical dialogue.

- Educational results in the field of social competences:

It is aware of the positive influence of the history, theology and anthropology of the Second Vatican Council on European culture, its particular value as regards care for freedom of religion and the pursuit of unity among diversity.

Assessment methods and assessment criteria:

The method of verification of the overall result of education refers to the oral examination of the entirety of the knowledge transferred according to the indicated 10 theses and reading the entire dogmatic constitution on the Church of Lumen Gentium.

Thesis for the ecclesiology and mariology exam

1. The essence of the Second Vatican Council's teaching on the Church (aggiornamento, the Church the people of God, episcopal collegiality);

2. The universal Church and the particular (local) Churches;

3. Institution and charism in the Church;

4. The "Apostolicity" and "Catholicity" of the Church ;

5. The authority and nature of the primacy of the Pope, the Bishop of Rome and the infallible teaching of the Pope, the Bishop of Rome and the whole Church in the teaching of the Second Vatican Council;

6. Forms of episcopal collegiality today. Present and discuss synods after Vatican II;

7. The variety of states and ministries in the church. The diversity of ministries, ordained ministries and the co-responsibility of all the faithful in the mission of the Church;

8. The Divine Maternity of Mary and the Question of the permanence of Mary's virginity in theology;

9. Immaculata conceptio - the dogma of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (December 8, 1854) and Assomption - the dogma of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (November 1, 1950);

10. The title "Mary, Mediatrix of graces" and the one priesthood of Jesus Christ. Analysis of the problem of the title in the context of the text of Chapter VIII of the Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium.

Evaluation criteria (Determining the level of achievement - according to the evaluation scale - of the educational results assumed for the subject; description of the components of the final evaluation):

5.0 - excellent knowledge, skills and social competences defined in the learning outcomes of this module

4.5 - very good knowledge, skills and social competences defined in the learning outcomes of this module

4.0 - good knowledge, skills and social competences defined in the learning outcomes of this module

3.5 - satisfactory knowledge, skills and social competences, but with significant shortcomings identified in the learning outcomes of this module

3.0 - satisfactory knowledge, skills and social competences, but with numerous mistakes defined in the learning outcomes of this module

2.0 - unsatisfactory knowledge, skills and social competences defined in the learning outcomes of this module

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Artur Kasprzak
Group instructors: Artur Kasprzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Ireneusz Klimczyk
Group instructors: Ireneusz Klimczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)