Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mariologia personalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-P-FW-MP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mariologia personalistyczna
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TD_W03

TD_W04

TD_U04

TD_U06

TD_K02

TD_K04

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest ukazanie mariologii w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Wykład obejmuje kontekst nauczania Soboru Watykańskiego II oraz papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wykład nawiązuje do wypowiedzi teologów-personalistów ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu mariologicznego. Omawia główne teksty personalistyczne kard. Karola Wojtyły z odniesieniem ich do osoby i powołania Matki Bożej. Szczególną uwagę poświęci wybranym elementom dzieła „Osoba i czyn” kard. Karola Wojtyły. Zwieńczeniem wykładu będzie ukazanie wpływu mariologii w ujęciu personalistycznym na jakość realizacji powołania chrześcijańskiego.

Szczegółowej analizie personalistyczno-teologicznej zostanie poddane dzieło kard. Karola Wojtyły „Osoba i czyn” oraz encyklika „Redemptoris Mater” Jana Pawła II. Na podstawie powiązania ich treści zostanie ukazana osoba Maryi w nowy sposób, gdyż poprzez czyny ujawnia się Jej osoba. Rozważanie Jej czynów pozwoli zrozumieć Ją najwłaściwiej i najpełniej.

Pełny opis:

Definicja mariologii personalistycznej i jej elementy.

Metoda personalistyczna w mariologicznym nauczaniu Kościoła.

Elementy personalizmu teologicznego kard. Karola Wojtyły.

Mariologia personalistyczna Jana Pawła II.

Maryja jako wzór osobowy dla chrześcijanina w ujęciu personalistycznym.

Mariologiczne wypowiedzi współczesnych personalistów.

Mariologia personalistyczna oparta o metodę Karola Wojtyły w studium "Osoba i czyn".

Integracja osoby ochrzczonej ku świętości na drodze zjednoczenia z Maryją.

Literatura:

1. K. Wojtyła, "Osoba i czyn", Kraków 1985, (fragmenty).

2. Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris Mater".

3. K. Guzowski, "Personalizm jako perspektywa mariologii Jana Pawła II", Salvatoris Mater 5(2003) nr 3, s. 59-89.

4. K. Guzowski, "Maryja a Trójca Święta. Personologia trynitarna fundamentem odnowy mariologii współczesnej", Salvatoris Mater 16 (2014) nr 1-4, s. 11-26.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KOD DOSTĘPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS: 5a2sw48

Student zna główne nurty nauczania Kościoła, szczególnie w zakresie

mariologii powiązanej z personalizmem chrześcijańskim.

Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować, integrować i syntetyzować informacje pochodzące z różnych źródeł. Potrafi formułować na tej podstawie opinie krytyczne. Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin nauki i oceniać jej merytoryczną oraz metodologiczną wartość. Jest zdolny do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła w wymiarze lokalnym i globalnym.

Ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy, a także szukania

inspiracji naukowej w innych dziedzinach wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Krótka praca pisemna na wybrany temat z wykładu i proponowanych tekstów źródłowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Krysiak
Prowadzący grup: Iwona Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest ukazanie mariologii w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Wykład obejmuje kontekst nauczania Soboru Watykańskiego II oraz papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wykład nawiązuje do wypowiedzi teologów-personalistów ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu mariologicznego. Omawia główne teksty personalistyczne kard. Karola Wojtyły z odniesieniem ich do osoby i powołania Matki Bożej. Szczególną uwagę poświęci wybranym elementom dzieła „Osoba i czyn” kard. Karola Wojtyły. Zwieńczeniem wykładu będzie ukazanie wpływu mariologii w ujęciu personalistycznym na jakość realizacji powołania chrześcijańskiego.

Szczegółowej analizie personalistyczno-teologicznej zostanie poddane dzieło kard. Karola Wojtyły „Osoba i czyn” oraz encyklika „Redemptoris Mater” Jana Pawła II. Na podstawie powiązania ich treści zostanie ukazana osoba Maryi w nowy sposób, gdyż poprzez czyny ujawnia się Jej osoba. Rozważanie Jej czynów pozwoli zrozumieć Ją najwłaściwiej i najpełniej.

Pełny opis:

Definicja mariologii personalistycznej i jej elementy.

Metoda personalistyczna w mariologicznym nauczaniu Kościoła.

Elementy personalizmu teologicznego kard. Karola Wojtyły.

Mariologia personalistyczna Jana Pawła II.

Maryja jako wzór osobowy dla chrześcijanina w ujęciu personalistycznym.

Mariologiczne wypowiedzi współczesnych personalistów.

Mariologia personalistyczna oparta o metodę Karola Wojtyły w studium "Osoba i czyn".

Integracja osoby ochrzczonej ku świętości na drodze zjednoczenia z Maryją.

Literatura:

1. K. Wojtyła, "Osoba i czyn", Kraków 1985, (fragmenty).

2. Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris Mater".

3. K. Guzowski, "Personalizm jako perspektywa mariologii Jana Pawła II", Salvatoris Mater 5(2003) nr 3, s. 59-89.

4. K. Guzowski, "Maryja a Trójca Święta. Personologia trynitarna fundamentem odnowy mariologii współczesnej", Salvatoris Mater 16 (2014) nr 1-4, s. 11-26.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)