Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 7 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 49 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komunikat

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2020 roku dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania


ZOBACZ KOMUNIKAT

Komunikat

Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego

Komunikat dotyczy:

- składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów,

- wypłat przyznanych stypendiów,

W obecnej sytuacji składanie w/w wniosków będzie prowadzone przez system USOSweb, mailowo lubpocztę polską.

Osoby, które chcą złożyć wniosek o niniejsze stypendia muszą zarejestrować go w systemie USOSweb, następnie wygenerować z USOSwebPDF wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach i wysłać oba dokumenty na jeden z podanych poniżej adresów mailowych: a.garlepow@uksw.edu.pl, i.oldakowska@uksw.edu.pl, m.borycka@uksw.edu.pl, a.piolunowicz@uksw.edu.pl, m.salyga@uksw.edu.pl, m.minniewicz@uksw.edu.pl

Należy pamiętać, aby przesłać również dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej, które znajdują się w zał. Nr 1 do regulaminu świadczeń dla studentów dostępny na stronie www.dpm.uksw.edu.pl (dokumenty mogą być w formie skanów, zdjęć itp.)

Wnioski składane przez USOSwebnie dotyczą doktorantów. Doktoranci składają wnioski po uprzednim wypełnieniu ich oraz przesłaniu w formie PDF lub zdjęcia na wskazane adresy mailowe lubpocztąpolską.

Termin składnia wniosków dla studentów i doktorantów zostaje wydłużony do 20kwietnia br. W przypadku przesłania wnioskupocztą polską lub mailowo do 20kwietnia br. stypendium zostanie przyznane od miesiąca kwietnia.

Po przywróceniu funkcjonowania Uczelni,studenci zobowiązani będą do dostarczenia oryginalnych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową oraz wniosku i oświadczenia o dochodach własnoręcznie podpisanych.

Studenci i Doktoranci mogą ubiegać się o zapomogę w związku z utratą dochodu spowodowaną epidemią.

Wnioski wraz z dokumentami można składać zarówno drogą mailową lub pocztą polską.

Wypłaty stypendiów dla studentów i doktorantów odbywają się zgodnie z zapisem regulaminu świadczeń dla studentów, czyli do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wszelkie pytania należy kierować na podane adresy mailowe.

UWAGA!

Rejestracja na egzamin centralny z języka obcego nowożytnego /studia stacjonarne/ - http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/694(pkt.2)

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy:

Wnioski o akademik znajdują się na stronie dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Drodzy Studenci,

Po zmianach w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zmiana od dnia 17.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu

Dear Students,

After changes in the Law on Higher Education and Science of July 20, 2018 (amended on April 17, 2020), the validity of student and PhD student IDs' is prolonged - without the obligation of confirming their validity - for the period of limited functioning of colleges or suspension of the education process and for 60 days afterwards.

Lista rankingowa najlepszych absolwentów 2018/19


ZOBACZ LISTĘ RANKINGOWĄ

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja podstawowa na realizację części toku studiów za granicą oraz na realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w akademickim 2020/2021.

W rekrutacji mogą brać udział zarówno studenci jak i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Co musisz zrobić:

 • Złóż wniosek w systemie USOSweb (zakładka Dla studentów/wymiana studencka) – szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Podejdź do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW
 • Pójdź na rozmowę kwalifikacyjną
  Zależnie od wydziału/instytutu – informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek już teraz i odmień swoje życie!
Więcej informacji na stronach wydziałowych oraz na http://www.dwm.uksw.edu.pl/

Terminy przyjmowania wniosków na rok akademicki 2019/2020

Szanowni Studenci i Doktoranci,

w związku z wprowadzeniem w uczelni zmian wynikających z ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, modyfikacji uległy dotychczasowe zasady, warunki oraz tryb przyznawania świadczeń z dotychczasowego Funduszu Pomocy Materialnej.

Nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów zacznie obowiązywać, zgodnie z postanowieniami ustawy, od dnia 1 października 2019 roku. Niezwłocznie po opublikowaniu tego aktu w Monitorze UKSW, zostanie dostosowana nasza strona internetowa wraz z wyciągami z regulaminu dotyczącymi poszczególnych świadczeń.

Regulamin będzie obowiązywał studentów, jak i doktorantów kontynuujących kształcenie na studiach doktoranckich.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że we wrześniu nie będzie można składać żadnych wniosków dotyczących przyznania świadczeń studentom lub doktorantom poza zapomogą, zgodnie z Zarządzeniami: 56/2017 (studenci) oraz 57/2017 (doktoranci).

Terminy przyjmowania wniosków od października wygląda następująco:

 • 1. stypendium rektora (studenci i doktoranci): 1 - 15 października 2019 roku
 • 2. stypendium socjalne (studenci i doktoranci): 1 października 2019 roku - 31 maja 2020 roku
  stypendium socjale przyznawane jest od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 1 do 15 października 2019 od miesiąca nastepującego po miesiącu złożenia wniosku
 • 3. stypendium dla osób niepełnosprawnych (studenci i doktoranci): 1 października 2019 - 31 maja 2020 roku
  stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 1 do 15 października 2019 od miesiąca nastepującego po miesiącu złożenia wniosku
 • 4. zapomoga (zgodnie z nowym regulaminem): 1 października 2019 roku - 30 września 2020 roku

Studencie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła informację o numerze rachunku składkowego (NRS).

Prosimy: odbierz list z ZUS.

Dear Student, The Social Security Institution [ZUS] is in the process of sending out information concerning contribution account numbers (NRS). Please pick up your letter from ZUS

Liebe Studentin, lieber Student, die Sozialversicherungsanstalt [ZUS] schickt Ihnen eine Information über die Beitragskontonummer(NRS). Wir bitten Sie: holen Sie das Schreiben von der Sozialversicherungsanstalt ab.

Студент, Управление социального обеспечения [ZUS] отправляет информацию о номере счета взносов (NRS). Просим: получите письмо из ZUS [Управления социального обеспечения].

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE // VOLUNTARY HEALTH INSURANCE // FREIWILLIGE KRANKEN-VERSICHERUNG // ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТАХОВАНИЕ

www.zus.pl
www.eskladka.pl

Informacja dla osób składających wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Na stronie www.dpm.uksw.edu.pl znajduje się kalkulator do wyliczania średniej ważonej wraz z instrukcją.

DZIAŁ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ZAPRASZA

Dział pomocy materialnej dla studentów zaprasza studentów i doktorantów do punktu informacyjnego od 1 września 2017.
W Punkcie Informacyjnym dowiesz się na jaką pomoc materialną możesz liczyć oraz w jaki sposób ubiegać się o nią.
Punkt Informacyjny będzie mieścił się w budynku 23 pok.003 przy ul.Wójcickiego 1/3.

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów - informacja

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów czynny w soboty zjazdowe w godzinach:

sobota (zjazdy):

 • 10.00 - 12.10
 • 12.30 - 14.00

ZANIM PRZYJDZIESZ DO BIURA KARIER Z KARTĄ OBIEGOWĄ

Studenci, którzy podchodzą do obrony zobligowani są do:

 • rozliczenia się z praktyk studenckich (kopie dokumentów złożone w Biurze Karier, oryginały w dziekanacie),
 • posiadania karty obiegowej,
 • posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).
Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do Biura Karier tylko kartę obiegową.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Karier.
Biuro Karier
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Auditorium Maximum, bud. 21, pok. 311
tel. (022) 569 97 98, 569 96 42, 569 68 45
www.bk.uksw.edu.pl; www.facebook.com/BK.UKSW
praktyki@uksw.edu.pl (studenci)
biurokarier@uksw.edu.pl (pracodawcy)
aip@uksw.edu.pl (absolwenci)

Informacja dla studentów ostatniego roku I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Studencie ostatniego roku I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, zanim odwiedzisz Biuro Karier (Auditorium Maximum, p. 311) w celu uzyskania podpisu na karcie obiegowej, zaloguj się na swoje konto w USOSweb-ie i wejdź w zakładkę DLA WSZYSTKICH:

 • otwórz folder ABSOLWENCI i pobierz z dostępnych wniosków formularz dot. studiów na kierunku, który właśnie finalizujesz;
 • wygeneruj formularz, podpisz go i zanieś do Biura Karier wraz z kartą obiegową;
 • jeśli wyrazisz zgodę na udział w badaniu, otrzymasz po ok. 6 miesiącach od obrony pracy dyplomowej mailowe zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu kariery zawodowej absolwenta UKSW (internetowa ankieta składa się z kilku bloków pytań, szacowany czas przewidziany na jej wypełnienie wynosi ok. 10 – 15 minut, wypowiedzi badanych są całkowicie poufne i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości połączenia ich z konkretnym uczestnikiem badania).


W przypadku pytań związanych z badaniem karier zawodowych absolwentów UKSW prosimy o kontakt z Biurem Karier mailowy(g.kafara@uksw.edu.pl) lub telefoniczny (22 569 68 45; 22 569 96 42; 22 569 97 98).
Wszelkie informacje o badaniu podane zostały także na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/1175.

Pracownicy Biura Karier UKSW

KARTA ABSOLWENTA UKSW (DARMOWA) – ATRAKCYJNE ZNIŻKI NA PRODUKTY ORAZ USŁUGI

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje "Karta Absolwenta UKSW".

Partnerami programu "Karta Absolwenta UKSW" są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Herbaciarnia i kawiarnia "Same Fusy" oraz restauracja "Na prowincji", Restauracja "Gniazdo Smaku", Szkoła językowa "Together".

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:
http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty
natomiast odpowiedzi na często zadawane pytania związane z programem znajdziesz pod linkiem:
http://bk.uksw.edu.pl/node/211

Jeśli chcesz zamówić kartę:

 • wydrukuj i wypełnij deklarację załączoną poniżej,
 • podpisz wypełnioną deklarację i dostarcz ją do Biura Karier UKSW (osobiście lub prześlij pocztą tradycyjną) na poniższy adres,
 • do deklaracji dołącz dokument poświadczający Twój status (Absolwenta lub Studenta) - może być wydruk z systemu USOS,
 • skany nie są respektowane.

Adres dostarczenia deklaracji:
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 4, pok. 418
01-938 Warszawa
tel. 22 569 97 10
e-mail: aip@uksw.edu.pl

Karta Absolwenta UKSW regulamin.pdf
Karta Absolwenta UKSW deklaracja.doc

Poczta Studencka

Uniwersytet udostępnił swoim studentom możliwość założenia skrzynek pocztowych w domenie student.uksw.edu.pl. Aby założyć konto należy po zalogowaniu do USOSweb przejść do modułu Poczta Studencka w Modułach dodatkowych. Każdy student może założyć jednen adres. Zachęcamy do korzystania z usługi.