Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia - studia magisterskie

Informacje o programie studiów

Kod: WF-PS-MGR
Nazwa: Psychologia - studia magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
Czas trwania: 5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: psychologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
psychologia psychologia ogólna i psychodiagnostyka
psychologia psychologia kliniczna i osobowości
psychologia psychologia pracy i stresu
psychologia psychologia rozwojowa i wychowawcza
psychologia psychologia sądowa i penitencjarna
psychologia psychologia zdrowia i niepełnosprawności
psychologia psychologia ogólna i metodologia badań psychologicznych
psychologia psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Psychologii (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
magisterium
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej w instytucjach akademickich, a także pracy na stanowisku psychologa m. in. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych i penitencjarnych oraz wszystkich tych instytucjach, w których zachodzi potrzeba prowadzenia terapii, diagnozy lub poradnictwa psychologicznego.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004 zpóźn. zm.). Standardy okreśłają wymagania ogólne, w tym liczbą godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)