Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie działalności technicznej i plastycznej w przedszkolu i klasach I-III WNP-PE-PDPL
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 41
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Daszyńska M.: "Papieroplastyka", WSiP, Warszawa 1994;

2. Gloton R., Clero C.: "Twórcza aktywność dziecka", WSiP, Warszawa 1976;

3. Jędrzejowska E.: "Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym", UO, Opole 2014;

4. Llimós Plomer A.: "Glina", Jedność, Kielce 2006;

5. Marcinkowska K.: "Wydzieranki, wycinanki", WSiP, Warszawa 1993;

6. Ostrowski S.: "Malowanie pastelami i kredkami", WSiP, Warszawa 1995;

7. Szuman S.: "O sztuce i wychowaniu estetycznym", PZWS, Warszawa 1969;

Literatura uzupełniająca:

1. Jabłońska A.: "Zabawy plastyczne", Świat Książki, Warszawa 2000;

2. Lewicka J.: "100 technik plastycznych", Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

P_WP2_02 - student ma wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej;

Umiejętności:

P_UP2_02 - student potrafi projektować działania praktyczne z zakresu edukacji plastycznej i technicznej, wykorzystując zintegrowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej;

P_UP2_06 - student potrafi dobierać i łączyć metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej;

Kompetencje:

P_KP2_02 - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w pracy edukacyjnej w zakresie plastyki i techniki.

50h. [50 : 30(25)=2], 2ECTS

- udział w konwersatorium: 15h.

- przygotowanie do zajęć: 5h.

- przygotowanie projektu: 25h.

- konsultacje: 5h.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

P_WP2_02 - student ma wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej;

- na ocenę 3 (dst.) - student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej - rozróżnia treści, zadania i cele owej edukacji;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej - rozróżnia i wyjaśnia treści, zadania i cele owej edukacji;

- na ocenę 4 (db.) - student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej - rozróżnia i wyjaśnia treści, metody, zadania i cele owej edukacji, odwołując się do literatury obowiązkowej jak również do samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej - rozróżnia i wyjaśnia treści, metody, zadania i cele owej edukacji, odwołując się do literatury obowiązkowej jak również do samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych; podaje stosowne przykłady dokonując ciekawych porównań;

- na ocenę 5 (bdb.) - student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej - rozróżnia i wyjaśnia treści, metody, zadania i cele owej edukacji, odwołując się do literatury obowiązkowej jak również do samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych; podaje stosowne przykłady dokonując ciekawych porównań; prowadzi dyskusje konstruując wnioski.

Umiejętności:

P_UP2_02 - student potrafi projektować działania praktyczne z zakresu edukacji plastycznej i technicznej, wykorzystując zintegrowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej;

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi projektować ogólne działania praktyczne z zakresu edukacji plastycznej i technicznej, przy niskim poziomie aktywności własnej, wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student potrafi projektować ogólne działania praktyczne z zakresu edukacji plastycznej i technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej, wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej;

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi projektować ogólne i szczegółowe działania praktyczne z zakresu edukacji plastycznej i technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej, wykorzystując szczegółową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej - korzysta z różnorodnych, samodzielnie wyszukanych i adekwatnie dobranych źródeł naukowych;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student potrafi konstruować różnorodne a zarazem ciekawe i interesujące projekty zajęć plastyczno-technicznych (według autorskich pomysłów) przy wysokim poziomie aktywności własnej, dostosowując je do wieku, możliwości i potrzeb grupy docelowej; umiejętnie wykorzystuje szczegółową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej -

korzysta z różnorodnych, samodzielnie wyszukanych i adekwatnie dobranych źródeł naukowych;

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi konstruować różnorodne a zarazem ciekawe i interesujące projekty zajęć plastyczno-technicznych (według autorskich pomysłów) przy wysokim poziomie aktywności własnej, dostosowując je do wieku, możliwości i potrzeb grupy docelowej; umiejętnie wykorzystuje szczegółową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej -

korzysta z różnorodnych, samodzielnie wyszukanych i adekwatnie dobranych źródeł naukowych; dokonuje ewaluacji swoich działań.

P_UP2_06 - student potrafi dobierać i łączyć metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej;

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi dobierać i łączyć metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej, przy niskim poziomie aktywności własnej - korzysta z obowiązkowej literatury przedmiotu;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student potrafi dobierać i łączyć metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej - korzysta z obowiązkowej literatury przedmiotu oraz samodzielnie dobranych źródeł naukowych;

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi dobierać i łączyć metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej - korzysta z obowiązkowej literatury przedmiotu oraz samodzielnie dobranych źródeł naukowych; metody, techniki i narzędzia pracy, o których mowa potrafi dostosować do wieku, potrzeb i możliwości dziecka;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student potrafi dobierać, łączyć i wdrażać w praktykę metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej - korzysta z obowiązkowej literatury przedmiotu oraz samodzielnie dobranych źródeł naukowych; metody, techniki i narzędzia pracy, o których mowa potrafi dostosować do wieku, potrzeb i możliwości dziecka;

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi dobierać, łączyć i wdrażać w praktykę metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej - korzysta z obowiązkowej literatury przedmiotu oraz samodzielnie dobranych źródeł naukowych; metody, techniki i narzędzia pracy, o których mowa potrafi dostosować do wieku, potrzeb i możliwości dziecka; wprowadza modyfikacje zastosowanych metod, technik i narzędzi pracy.

Kompetencje:

P_KP2_02 - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w pracy edukacyjnej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej;

- na ocenę 3 (dst.) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i niskim poziomem aktywności własnej w projektowaniu działalności plastycznej i technicznej adresowanej do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i wysokim poziomem aktywności własnej w projektowaniu działalności plastycznej i technicznej adresowanej do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym;

- na ocenę 4 (db) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i wysokim poziomem aktywności własnej w projektowaniu działalności plastycznej i technicznej adresowanej do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym; ponadto, aktywnie angażuje się w organizowanie i w prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i wysokim poziomem aktywności własnej w projektowaniu działalności plastycznej i technicznej adresowanej do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym; ponadto, aktywnie angażuje się w organizowanie i w prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych; samodzielnie inicjuje powyższe działania;

- na ocenę 5 (bdb.) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i bardzo wysokim poziomem aktywności własnej w projektowaniu działalności plastycznej i technicznej adresowanej do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym; ponadto, aktywnie angażuje się w organizowanie i w prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych; samodzielnie inicjuje powyższe działania, będąc świadomym ich edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych walorów.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieobecności; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o jeden stopień;

2. przygotowanie projektu zajęć plastyczno-technicznych i jego realizacja;

3. przygotowanie do poszczególnych zajęć (szczególny nacisk kładzie się na posiadanie przez studenta pomocy i przyborów plastycznych) oraz aktywność podczas zajęć; brak materiałów plastyczno-technicznych skutkuje brakiem udziału na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Rola przedszkola i szkoły w rozwijaniu plastycznej i technicznej twórczości dziecka;

2. Znajomość rozwoju aktywności plastycznej i technicznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

3. Wytwór dziecka - warstwa przedstawieniowa i formalna;

4. Wytwór dziecka - warstwa przedstawieniowa i formalna - blok ćwiczeniowy;

5. Metody, techniki, narzędzia i formy zajęć plastycznych i technicznych - blok ćwiczeniowy - cz. 1;

6. Metody, techniki, narzędzia i formy zajęć plastycznych i technicznych - blok ćwiczeniowy - cz. 2;

7. Projekt zajęć plastyczno-technicznych - propozycje.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (P_WP2_02);

- wykład konwersatoryjny;

Efekty umiejętności (P_UP2_02, P_UP2 -06);

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa;

Efekty kompetencji (P_KP2_02);

- metoda ćwiczeniowa;

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- Ek - (P_WP2_02) - prezentacja;

- Ek - (P_UP2_02, P_UP2 -06) - opracowanie i realizacja projektu oraz indywidualne i grupowe ćwiczenia praktyczne;

- Ek - (P_KP2_02) - realizacja projektu oraz indywidualne i grupowe ćwiczenia praktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1544 s. artystyczna
Kinga Krawiecka 37/41 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)