Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie karne 1 semestr WP-PRZ-POK1-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

P. Hofmański (red.), System prawa karnego procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne, Część I. Warszawa 2013.

P. Hofmański (red.), System prawa karnego procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne, Część II Warszawa 2013.

P. Wiliński, (red.), System prawa karnego procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, Część I, Warszawa 2014.

P. Wiliński, (red.), System prawa karnego procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, Część II, Warszawa 2014.

P. Kruszyński (red.), System prawa karnego procesowego. Tom II. Proces karny - rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym, Warszawa 2014.

M. Jeż – Ludwichowska, A. Lach (red.), System prawa karnego procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu. Warszawa 2015.

Z. Kwiatkowski, System prawa karnego procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego, Warszawa 2015.

K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński. Postępowanie karne, Warszawa 2017r.

Efekty uczenia się:

EK1- Posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania podstawowych pojęć procesu karnego i prawa karnego procesowego. Rozpoznaje istotę dyrektywy trafnej represji karnej. Prawidłowo interpretuje funkcje prawa karnego procesowego (funkcja stabilizacyjna, funkcja dynamizacyjna, funkcja kontrolna, funkcja dystrybutywna, funkcja regulacyjna, funkcja ochronna, funkcja gwarancyjna oraz funkcja gwarancyjno-wychowawcza). Zna paradygmat procesu karnego i potrafi rozróżnić sprawiedliwość naprawczą (materialną i proceduralną). Ma wiedzę na temat historycznych konotacji procesu karnego (Proces antyczny. Proces karny powszechny. Model romański. Model germański. Model anglosaski). Potrafi rozpoznać zagadnienie tzw. uniwersalizmu przepisów procesu karnego (stosownie norm prawa karnego procesowego w innych postępowaniach prawnych (postępowanie dyscyplinarne, postępowanie przed Trybunałem Stanu, postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postępowanie przed izbami morskimi, postępowanie lustracyjne, postępowanie przed sejmową komisją śledczą)). Zna pojęcie i rozróżnia rodzaje źródeł prawa karnego procesowego. Student rozpoznaje cele i zadania postępowania karnego.

EK2-Student posiada umiejętność praktycznego interpretowania polskiej doktryny prawa karnego procesowego oraz zasad postępowania karnego. Zna rolę orzecznictwa sądowego w zakresie prawa karnego procesowego i potrafi przytoczyć odpowiednie przykłady z zakresu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów międzynarodowych.

Zna model postępowania karnego określony według ustawowo przyjętych zasad konstrukcyjnych, odstępstwa i wyjątki od zasad modelowych, jak również modernizm konstrukcji procesu ustalony według zmienionej w (2014 – 2015) zasady kontradyktoryjności procesu.

EK3-Student orientuje się w katalogu przesłanek procesowych. Zna katalog i potrafi ocenić skutki procesowe braku przesłanki procesowej oraz znaczenie przesłanek materialnoprawnych dla określenia odpowiedzialności sprawcy. Potrafi określić pozycję stron procesowych i inni uczestników postępowania karnego poprzez wskazanie ich prerogatyw procesowych (Oskarżyciel publiczny, Pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy, Oskarżyciel posiłkowy uboczny, Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, Oskarżyciel prywatny, Oskarżony, Podejrzany, Osoba podejrzana, Osoba podejrzewana, Obrońca, Pełnomocnik, Przedstawiciel ustawowy, Radca prawny, Rzecznik interesu społecznego, Przedstawiciel społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, Instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna jako rzecznik interesu społecznego). Zna czynności procesowe organu procesowego i uczestników procesu.

EK4-Student potrafi pracować w zespole wykazując odpowiedzialność za poprawność w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących stosowania prawa karnego procesowego. Chętnie podejmuje się nowych wyzwań przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dotyczących stosowania prawa karnego procesowego w oparciu o posiadaną wiedzę oraz postulaty orzecznictwa sądowego oraz dorobku orzecznictwa trybunałów i sądów międzynarodowych. Student przyswaja sobie metodykę sporządzania pism procesowych. Przy rozwiązywaniu problemów dotyczących stosowania prawa karnego procesowego jest krytyczny w stosunku do istniejących przepisów oraz widzi potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy równocześnie potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Student potrafi właściwie określać priorytety w konkretnym działaniu prawnym podjętym samodzielnie lub w grupie.

EK5-Student pod kierunkiem prowadzącego ćwiczenia potrafi rozwiązywać kazusy proceduralne. Asystenci ułatwią studentom pracę aktową w oparciu o archiwalne akta i ocenią umiejętności studenta w zakresie rozpoznawania problemów oraz wyboru adekwatnej decyzji.

Student potrafi samodzielnie sporządzić pisma procesowe dotyczące poszczególnych etapów postępowania karnego w oparciu o posiadaną wiedzę zdobytą w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Sporządza prace projektowania decyzji procesowych i wniosków procesowych uczestników postępowania.

Potrafi projektować (posługując się formularzami urzędowymi oraz wzorami pism procesowych ) przykładowe orzeczenia sądowe i decyzje organu (a) w stadium przygotowawczym: postanowienie o wszczęciu i postanowienie o umorzeniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, postanowienia dowodowe, postanowienie o zawieszeniu postępowania, b) w stadium jurysdykcyjnym: wyrok skazujący, wyrok warunkowo umarzający postępowanie, wyroki sądu odwoławczego, opinia sądu co do ułaskawienia skazanego) oraz pisma procesowe strony procesowej (upoważnienie do obrony, pełnomocnictwo procesowe, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania, prośba o łaskę).

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja analityczna, studium przypadku, metoda kazusowa, interpretacja orzecznictwa sądowego.

Zakres tematów:

I. Generalia przedmiotu: istota, funkcje oraz cel procesu karnego.

II. Źródła prawa karnego procesowego.

III. Dorobek polskiej doktryny prawa karnego procesowego.

IV. Orzecznictwo sądowe w zakresie prawa karnego procesowego.

V. Model postępowania karnego określony według ustawowo przyjętych zasad konstrukcyjnych.

VI. Ustawowy katalog przesłanek procesowych.

VII. Strony procesowe i inni uczestnicy postępowania karnego.

VIII. Czynności procesowe organu procesowego i uczestników procesu.

IX. Projektowanie orzeczeń sądowych i decyzji organu (Zajęcia praktyczne i warsztatowe).

X. Projektowanie pism procesowych strony procesowej (Zajęcia praktyczne i warsztatowe).

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala 1742
Nikodem Muszyński 23/22 szczegóły
2 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:00, sala 1742
Nikodem Muszyński 22/22 szczegóły
3 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:05 - 16:35, sala 1742
Nikodem Muszyński 22/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)