Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium chemii organicznej WB-BI-24-01
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa: Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne", Wydanie II, 2005, Wydawnictwo UKSW

Uzupełniająca:

R. T. Morrison, R. N. Boyd „Chemia organiczna". PWN, 2008.

G. Patrick „Krótkie wykłady. Chemia Organiczna". PWN, Warszawa, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie punktów uzyskanych z:

a) kartkówek na rozpoczęcie zajęć, dotyczących zaplanowanego do wykonania ćwiczenia: zasady i metody pracy;

b) pisemnych sprawozdań z każdego wykonanego ćwiczenia, zawierających opis teoretyczny, uzyskane wyniki i obliczenie rezultatów;

c) umiejętności pracy w laboratorium chemii organicznej, w tym: posługiwania się podstawowymi technikami w laboratorium chemicznym, współdziałanie w grupie, przestrzeganie zasad obowiązujących na pracowni, w szczególności wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;

d) kolokwium zaliczeniowego obejmującego tematykę całych zajęć.

Wiedza (BI_W03, BI_W09):

ocena 2 (ndst): student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej chemii organicznej i pracy w laboratorium chemii organicznej, nie przestrzega zasad bhp w laboratorium;

ocena 3 (dst): student posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą dotyczącej chemii organicznej i pracy w laboratorium chemii organicznej, nie wszystkie zasady bhp obowiązujące w laboratorium są mu znane i przez niego przestrzegane;

ocena 4 (db): student opanował podstawową wiedzę dotyczącą dotyczącej chemii organicznej i pracy w laboratorium chemii organicznej, przestrzega zasad bhp w laboratorium;

ocena 5 (bdb): student przyswoił i wykorzystuje wiedzę dotyczącą dotyczącej chemii organicznej i pracy w laboratorium chemii organicznej, postępuje zgodnie z zasadami bhp w laboratorium.

Umiejętności (BI_U04, BI_U06):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi wykonać prostych zadań badawczych i doświadczeń chemicznych;

ocena 3 (dst): student w podstawowym stopniu opanował umiejętność wykonywania prostych zadań badawczych i doświadczeń chemicznych;

ocena 4 (db): student potrafi wykonać proste zadania badawcze i doświadczenia chemiczne;

ocena 5 (bdb): student biegle potrafi wykonać proste zadania badawcze i doświadczenia chemiczne.

Kompetencje (BI_K02, BI_K06):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie;

ocena 3 (dst): student w podstawowym stopniu potrafi współdziałać i pracować w grupie;

ocena 4 (db): student potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz postępować w stanach zagrożenia;

ocena 5 (bdb): student potrafi współdziałać i pracować w grupie, łatwo zmieniając przypisane mu role.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

Zapoznanie studentów z pracą w laboratorium syntezy organicznej, nauczenie studentów technik laboratoryjnych stosowanych w syntezie organicznej.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym, szkłem i zasadami jego użytkowania oraz zasadami BHP.

2. Synteza tetrafenyloporfiryny.

3. Synteza acetanilidu.

4. Synteza aspiryny.

5. Synteza octanu butylu.

Metody oceny: warunkiem zaliczenia każdego ćwiczenia jest zdanie krótkiego testu dotyczącego danego ćwiczenia (kolokwium wstępne) oraz zaliczenie sprawozdania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 11:45, sala 121
Renata Rybakiewicz-Sekita, Kamil Kotwica 14/14 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 11:45, sala 121
Renata Rybakiewicz-Sekita, Kamil Kotwica 15/14 szczegóły
3 co drugi piątek (nieparzyste), 12:00 - 15:45, sala 121
Renata Rybakiewicz-Sekita, Kamil Kotwica 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)