Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia państwa i prawa WP-PRZ-PH
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2011

Wąsowicz M., Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2008

Jaworski I., Zarys powszechnej historii państwa i prawa, Warszawa 1997

Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012

Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000

Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Student

EK 1 Zna i rozumie fundamentalne instytucje ustrojowo – prawne państw europejskich w ich historycznym rozwoju

EK 2 Zna i rozumie przebieg procesów przekształceń ustrojowych i rozwoju prawa na tle porównawczym

EK 3 Potrafi, znając historię poszczególnych instytucji ustrojowo – prawnych, dokonać ich krytycznej analizy i oceny

EK 4 Potrafi, dzięki przykładom z historii, postrzegać instytucje ustrojowo – prawne w ich kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Egzamin pisemny

Kryteria oceniania

ocena niedostateczna (2)

Student

EK 1 nie zna i nie rozumie podstawowych instytucji prawnych i ustrojowych państw europejskich,

EK 2 nie rozumie przebiegu przekształceń ustroju i prawa na tle porównawczym,

EK 3 nie potrafi, znając historię poszczególnych instytucji ustrojowo – prawnych, dokonać ich krytycznej analizy i oceny

EK 4 nie potrafi, dzięki przykładom z historii, postrzegać instytucji ustrojowo – prawnych w ich kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym

Ocena dostateczna (3)

Student

EK 1 zna i rozumie część podstawowych instytucji prawnych i ustrojowych państw europejskich,

EK 2 z pomocą prowadzącego potrafi zrozumieć przebieg przekształceń ustroju i prawa na tle porównawczym,

EK 3 potrafi z pomocą prowadzącego dokonać krytycznej analizy i oceny niektórych dawnych instytucji

EK 4 potrafi, z pomocą prowadzącego, dzięki przykładom z historii, postrzegać instytucje ustrojowo – prawne w ich kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym

Ocena dobra (4)

Student

EK1 zna i rozumie większość podstawowych instytucji prawnych i ustrojowych państw europejskich,

EK 2 potrafi zrozumieć przebieg przekształceń ustroju i prawa na tle porównawczym,

EK 3 dokonuje krytycznej analizy i oceny większości dawnych instytucji

EK 4 potrafi dzięki przykładom z historii, postrzegać podstwowowe instytucje ustrojowo – prawne w ich kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym

Ocena bardzo dobra (5)

Student

EK 1 zna i rozumie skomplikowane instytucje prawne i ustrojowe państw europejskich,

EK 2 potrafi zrozumieć przebieg przekształceń ustroju i prawa na tle porównawczym,

EK 3 dokonuje krytycznej analizy i oceny większości dawnych instytucji EK 4 potrafi dzięki przykładom z historii, postrzegać instytucje ustrojowo – prawne w ich kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym

Zakres tematów:

Zagadnienia wstępne: Periodyzacja dziejów państwa europejskiego V-XXI w. Ustrój późnego Cesarstwa Rzymskiego i państw sukcesyjnych

Monarchia karolińska i narodziny europejskiego feudalizmu

Monarchia stanowa

Narodziny nowoczesnego państwa europejskiego. Monarchia renesansowa

Absolutyzm w Europie XVII i XVIII wieku

Narodziny i rozwój państwa liberalnego

Narodziny i rozwój ustroju demokratycznego w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki

Kryzys demokracji po I Wojnie Światowej i powstanie państwa totalitarnego

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne w obszarze wiedzy i umiejętności

Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

studium przypadku,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 14:45, sala 106
Przemysław Gawron 166/180 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)