Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia pracy 1 WF-PS-N-PPRA1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Amstrong M. (2001) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom wydawniczy ABC, Kraków,

2. Bańka A. (19950, Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań,

3. Dudek B., Waszkowska M., Mercz D., Hanke W. (2004), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wyd. IMP, Łódź,

4. Guszkowska M. (2013), Aktywność fizyczna i psychika" Wyd. Adam Marszałek, Toruń,

5. Dziąbek E., Dziuk U., Brończyk-Puzon A., Bieniek J., Kowalik B. (2013), Poczucie optymizmu a kontrola emocji, Ann.Acad. Med. Siles, 2013, 67, 6, 367=373,

6. Kobos Z., (1999), Problemy orzecznicze w psychologii lotniczej, (W:) Działalność psychoprofilaktyczna w resorcie ON, wyd. ULMAK, Warszawa 1999, (red.) Pałys J. Pawluczuk W., 56-69, Warszawa 1999,

7. Kobos Z. (2016), Predykcja niezawodności funkcjonowania układu: "człowiek - technika lotnicza - otoczenie" poprzez ocenę stanu zdrowia personelu lotnictwa, (W:) Poznań - lotnictwo dla obronności, (red. M. Ciałkowski), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 225-241,

8. Korczyński S., Stres w pracy nauczyciela, Wyd. WSB, Kraków 2014,

9. Kozak A., Dojrzałość menedżerska, Difin, 2011,

10. Sasin M. (2016), Efektywny System Pracy, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie , Onepress, Warszawa,

11. Chmiel N. (2003), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003,

Literatura dodatkowa:

1. Jachnis A.,Kobos Z ., Zarządzanie zasobami ludzkimi- cele, funkcje, metody, Studia z Psychologii, 1995, t. VI, 6 (4-77),

2. Kobos Z. (1998), Psychologia dla lotnictwa wojskowego - perspektywa historyczna i stan obecny przydatności kandydatów do służby w Siłach Powietrznych, (W:) Nasze stulecie. Nauka dla obronności, (red.: M. Ciałkowski), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 276- 291,

3. Kulczycka Kinga (2019), Mędzlewska Katarzyna, Poziom empatii wśród ratowników medycznych i czynniki go zaburzające, European Journal of Medical Technologies, 2(3), 214, 44-49,

4. Lipińska-Grobelny A (2014), Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŁ, Łódź, 2014,

5. Ogińska-Bulik N. (2003), Stres zawodowy policjantów, Wyd. WSH-E, Łódź,

6. Lipka A. (2005), W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa,

7. Mamcarz P. (2018) Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Difin, Warszawa,

8. Nieckarz Z. (2011), Psychologia motywacji w organizacji, Difin,, Warszawa,

9. Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. (2007), Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Wyd. WSH-E, Łódź,

10. Plauchowski J, Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L. (2014), Czy praca szkodzi ?, Wyd. Scholar, Warszawa,

11. Paszkowska-Rogacz A. (2009), Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa, 2

12. Paluchowski W. (2001), Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, WN „Scholar”, Warszawa,

13. Personel,

14. Strelau J.,(2004), Osobowość a stres ekstremalny, GWP, Gdańsk 2004.

Zalśkiewicz T, Falkowski A., Psychologia poznawcza w praktyce, PWN, Warszawa,

15. Czasopismo: "Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology",

16. Czasopismo: "Polish Hiperbaric Research",

17. Czasopismo,"E-mentor"

18. Czasopismo, "Zarządzanie zasobami Ludzkimi".

Efekty uczenia się:

Wiedza;

EK 1: student zna podstawową terminologię psychologiczną z zakresu psychologii pracy,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii pracy,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Umiejętności;

EK 4: student potrafi analizować i prezentować problemy zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia związane z problematyką z zakresu psychologii pracy,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Kompetencje;

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii pracy,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne na temat zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2020r.,

• kolokwium z tematów wymienionych w sylabusie [15 pytań,], termin- drugi tydzień 12.2019r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, bardzo dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i bardzo dobrze potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i dobrze potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena dostateczna (3) –; student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w psychologii pracy i słabo potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, nie zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w psychologii pracy i nie potrafi sporządzić raport badawczy;

Zakres tematów:

Treści programowe:

1) Problematyka przedmiotu, organizacja zajęć, literatura, zasady oceniania i pisanie pracy zaliczeniowej,

2) Geografia psychologii pracy w Polsce (ośrodki akademickie i resortowe), główni reprezentanci.

3) Udział w konferencji ”Kadry –jesień 2018”.

4) Metodologiczne i merytoryczne zasady diagnostyki psychologicznej w psychologii organizacji i pracy.

5) Rola zarządzania zasobami ludzkimi w sferze aktywności zawodowej.

6) Problemy zzl na stronach www ,

7) Praca zawodowa i jej rola w życiu człowieka

8) Charakterystyka miejsca pracy

9) Dystraktory w działalności zawodowej

10) Gratyfikacja pracy (motywacja, satysfakcja, zaangażowanie, jakość pracy).

11) Psychologiczne problemy wyboru zawodu, prognoza efektywności kadr.

12) Predykatory powodzenia zawodowego.

13) Aspekty psychologiczne badania pracy ludzkiej i przydatności zawodowej.

14) Procedury selekcyjne (normy lokalne, ich konstruowanie i wykorzystanie w pracy psychologa, zasady doboru i selekcji kadr, wieloczynnikowa metoda selekcji).

15) Metody poszukiwania pracowników.

16) Poradnictwo zawodowe

17) Podsumowanie i zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Praca semestralna,

Dyskusje,

Teat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 1421
Zdzisław Kobos 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)