Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Prawne i profesjonalne determinanty diagnostyki i orzecznictwa psychologicznego (nadobowiązkowe) WF-PS-KPPD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Anastasi A., Urbina S., Testy psychologiczne, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1999,

Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, W.N. "SCHOLAR" Warszawa 2003,

System aktów prawnych: Lex

Memon A., Virij A., Bull R., Prawo o psychologia, GWP, Gdańsk 3003,

Strony internetowe: sejm.gov.pl, pracowni i gabinetów psychologicznych, instytucji prowadzących działalność naukową i komercyjną w zakresie psychologi,

Paluchowski J., Diagnoza psychologiczna, W.N. "SCHOLAR" Warszawa 2001,

Strony internetowe PTP i innych towarzystw naukowych.

Sękowski A. E., Klinkosz W., Zdolności człowieka, TN KUL, Lublin 2010,

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczy przedmiot uzyska wiedzę o prawnych uwarunkowaniach wykonywania zawodu psychologa, które są zawarte w dokumentach normatywnych (ustawach, rozporządzeniach resortowych, itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 05.2020r.,

• kolokwium z tematów wymienionych w sylabusie [15 pytań,], termin- drugi tydzień 05.2020r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w problematyce prawnej i merytorycznej prowadzenia badań orzeczniczych i ekspertyz psychologicznych, bardzo dobrze zna przepisy prawne i merytoryczne, bardzo dobrze dobiera właściwe przepisy prawne i wykorzystuje właściwe narzędzia diagnostyczne do przygotowania badań psychologicznych w ww. zakresie oraz prezentacji wyników i sporządzania raportów badawczych, orzeczeń czy ekspertyz psychologicznych;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w problematyce prawnej i merytorycznej prowadzenia badań orzeczniczych i ekspertyz psychologicznych, dobrze zna przepisy prawne i merytoryczne, dobrze dobiera właściwe przepisy prawne i wykorzystuje właściwe narzędzia diagnostyczne do przygotowania badań psychologicznych w ww. zakresie oraz prezentacji wyników i sporządzania raportów badawczych, orzeczeń czy, ekspertyz psychologicznych;

ocena dostateczna (3) – student słabo orientuje się w problematyce prawnej i merytorycznej prowadzenia badań orzeczniczych i ekspertyz psychologicznych, słabo zna przepisy prawne i merytoryczne,słabo dobiera właściwe przepisy prawne i wykorzystuje właściwe narzędzia diagnostyczne do przygotowania badań psychologicznych w ww. zakresie oraz prezentacji wyników i sporządzania raportów badawczych, orzeczeń czy ekspertyz psychologicznych;

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w problematyce prawnej i merytorycznej prowadzenia badań orzeczniczych i ekspertyz psychologicznych, nie zna przepisów prawnych i merytorycznych, nie potrafi dobierać właściwych przepisów prawnych i wykorzystać właściwych narzędzia diagnostycznych do przygotowania badań psychologicznych w ww. zakresie oraz prezentacji wyników i sporządzania raportów badawczych, orzeczeń czy ekspertyz psychologicznych.

Kryteria oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju (0 ÷ 30 punktów],

• kolokwium - 15 pytań ocenianych po 10 punktów.

Skala ocen:

dst.: 80- punktów,

dst+: 81-90 punktów,

db: 91-110 punktów,

db+: 111-130 punktów,

bdb: 131-150 punktów

Zakres tematów:

Tematy:

1) poznanie prawnych uwarunkowań zawodu psychologa,

2) poznanie aktualnych zapisów prawa dotyczących badań psychologicznych do różnych zawodów i specjalności,

3) poznanie form zatrudniania psychologów na współczesnym rynku pracy,

4)poznanie zasad rejestracji rożnych form działalności zawodowej w psychologii stosowanej,

5) poznanie wymogów wyposażenia pracowni do badań operatorów, itp.,

6) poznanie metodyk badań obowiązujących w praktyce psychologicznej,

7) poznanie dokumentacji psychologicznej prowadzonej w rożnych aspektach prowadzenia usług psychologicznych,

8) zapoznanie się z zasadami archiwizacji dokumentacji psychologicznej i ich przekazywania,

9) Procedury kontroli, odwołań od decyzji psychologów,

10) Kontrakt psychologiczny i jego meandry (kazuistyka),

11) Narzędzia diagnostyczne, ich dystrybucja: zasady, procedury, formy realizacji badań psychologicznych,

12) Psycholog w sądzie.

Metody dydaktyczne:

Semestralna praca pisemna,

Kolokwium,

Referat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1447
Zdzisław Kobos 0/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)