Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna: emocje i motywacje WF-PS-N-EMM
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: UKSW.

Gasiul, H. (2018) (red.). Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin Engram.

Literatura uzupełniająca:

Davis, M.H. (1999). Empatia. O umiejętności współodczuwania. Gdańsk: GWP.

Eisenberg,N. (2005). Empatia i współczucie. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ss. 849-862.

Franken, R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

Hoffman, M. L. (2006). Empatia a rozwój moralny. Gdańsk: GWP.

Hermans, H.J., Hermans-Jensen, E. (2000). Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii. Warszawa: PTP PTP.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa: PWN.

LeDoux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego. Poznań: Media Rodzina.

Lewis, M., Haviland- Jones, J.M. (red.) (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

Obuchowski, K. (1995). Poprzez galaktykę potrzeb. Poznań: Zysk i S-ka.

Oatley, K., Jenkins, J.M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

Rembowski, J. (1989). Empatia – studium psychologiczne. Warszawa: PWN.

Salovey, P., Sluyter, D. (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Siek, S. (1993) Wybrane metody badania osobowości. Warszawa: Wyd. ATK

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji emocji i motywacji z różnych perspektyw psychologicznych

Jest w stanie szczegółowo interpretować i analizować procesy emocjonalne i motywacyjne w ujęciu różnych teorii

Rozumie wage procesów emocjonalnych i motywacyjnych, zna prawa ich rozwoju, mechanizmy powstawania

Rozumie rolę i zna ogólnie mechanizmy podstaw biologicznych emocji i motywacji

Jest w stanie dobrać odpowiednie narzędzia i metody diagnozy emocji i motywacji

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (zestaw 30 pytań z wielokrotnym wyborem lub do uzupełnienia). Zaliczenie egzaminu wymaga odpowiedzi na minimum 15 pytań (odpowiedzi zawierające skreślenia lub poprawki nie są klasyfikowane do kategorii poprawnych). Ocena dobra od minimum 20 poprawnych odpowiedzi, bardzo dobra od 26. Dopuszczalna jest forma egzaminu ustnego.

Zakres tematów:

1. Natura emocji. Pojmowanie emocji, kategorie emocji, emocje podstawowe – wtórne, cechy (właściwości) emocji

2. Klasyczne psychologiczne i fizjologiczne teorie emocji. Teorie peryferalne, poznawcze, motywacyjne, adaptacyjne

3. Emocje w perspektywie biologicznej (teorie Papeza, MacLeana, LeDouxa; biologiczne podstawy poszczególnych kategorii emocji; biologiczne podstawy wymiarów emocji

4. Emocje w perspektywie obserwatora.Eksperymenty i ich wyniki nad rolą ekspresji; teorie mimicznego sprzężenia zwrotnego; rola ekspresji w kształtowaniu życia emocjonalnego

5. Podmiotowa perspektywa emocji. Teorie oszacowania; emocje a poznanie; mechanizmy i poziomy przetwarzania informacji jako podstawa emocji

6. Socjokulturowe interpretacje emocji. Kultura a emocje; społeczno- kulturowe teorie i modele interpretacji emocji

7. Pojmowanie, kryteria i sposoby analizy motywacji. Pojęcie i cechy motywacji; źródła i rodzaje motywów

8. Problemy diagnozy emocjonalności i motywacji ludzkiej

9. Podstawowe źródła motywacji. Od instynktu do popędu i potrzeby; potrzeby aktywacji i stymulacji

10. Mechanizmy dążenia do równowagi - teorie i propozycje; motywacja wtórna i mechanizmy jej kształtowania

11. Motywacja a emocje. Hedonistyczne i podnietowe teorie

motywacji; popędy a emocje; frustracja a motywacja; konflikty motywacyjne; kryzysy

12. Teorie „wartości- oczekiwania” .Teoria Atkinsona; wartościowanie i

antycypacja jako samodzielne motywy; o wariantach teorii „wartość – oczekiwanie”; propozycje polskich autorów

13. Wartości, znaczenia, cele jako motywy. Potrzeby źródłem wartości; mechanizmy nadawania znaczeń i wyboru celów

14. Rola „ja” we wzbudzaniu motywacji. Prezentacja siebie jako motyw i konsekwencje rozwojowe; potrzeba wartości siebie jako motyw; stany

uczuciowe związane z „ja” jako motywy

15. Źródła podmiotowości - od motywacji egocentrycznej ku

spełnianiu siebie jako osoby. Podmiot jako sprawca; u źródeł motywacji egocentrycznej; dążenie do spełniania siebie jako osoby- propozycja autorska

16. Rozwój emocjonalny i motywacji. Specyfika rozwoju emocji i motywacji w różnych okresach życia; ogólne zasady rozwoju emocji i motywacji

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją graficzną materiału

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1422
Henryk Gasiul 65/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.