Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna: emocje i motywacje WF-PS-N-EMM
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2018). (red.). Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.

Literatura szczegółowa do poszczególnych tematów jest podana w rubryce "Zakres tematów".

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK_4):

- na ocenę 2 (ndst.): student nie zna podstawowych narzędzi psychometrycznych stosowanych w diagnozie różnych aspektów emocji i motywacji

- na ocenę 3 (dst.): student identyfikuje podstawowe narzędzia psychometryczne stosowane w diagnozie różnych aspektów emocji i motywacji, ale nie zna ich specyfiki teoretycznej i praktycznej (mocnych stron i słabości)

- na ocenę 4 (db.): student identyfikuje i rozróżnia podstawowe narzędzia psychometryczne stosowane w diagnozie różnych aspektów emocji i motywacji, zna ich specyfikę teoretyczną i praktyczną

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale zna i rozróżnia podstawowe narzędzia psychometryczne stosowane w diagnozie różnych aspektów emocji i motywacji, zna ich specyfikę teoretyczną i praktyczną oraz potrafi porównać poszczególne narzędzia i poddać je krytycznej ocenie

Umiejętności (EK 6-8):

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi posługiwać się metodami pomiaru różnych aspektów emocji i motywacji, nie interpretuje wyników uzyskanych za ich pomocą

na ocenę 3 (dst.): student potrafi posługiwać się metodami pomiaru różnych aspektów emocji i motywacji, interpretuje wyniki uzyskane za ich pomocą z pomocą prowadzącego, ma trudności z doborem odpowiedniego narzędzia do konkretnych potrzeb diagnostycznych

- na ocenę 4 (db.): student potrafi posługiwać się metodami pomiaru różnych aspektów emocji i motywacji, samodzielnie interpretuje wyniki uzyskane za ich pomocą, potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do konkretnych potrzeb diagnostycznych

- na ocenę 5 (bdb.): student spełnia wymagania na ocenę dobrą, a w dodatku potrafi skonfrontować i zintegrować wiedzę na temat jednostki zdobytą z różnych źródeł oraz ma świadomość ograniczeń poszczególnych technik i narzędzi diagnostycznych

Kompetencje (EK 9-10):

Student potrafi uzasadnić oraz wyjaśnić określone funkcje emocji i motywacji w kontekście ich psychometrycznego pomiaru. Student potrafi wyrażać swoje opinie w dyskusji grupowej.

Ocenę końcową stanowi ocena z kolokwium semestralnego. Kolokwium ma formę pisemną.

Zakres tematów:

Zajęcia I

Wprowadzenie. Sposoby badania emocji – ogólna charakterystyka

Gasiul, H. (2018) Wprowadzenie do sposobu pojmowania emocji i możliwości ich pomiaru. W: Gasiul, H. (red.) Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin, s. 17-49.

Zajęcia II

Emocje w perspektywie biologicznej - psychofizjologiczne wskaźniki emocji

Gasiul, H. (2007) Teorie emocje i motywacji. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Warszawa: Wyd. UKSW, s. 212-216.

Rymarczyk, K., Sobczak, P. (2018). Neurofizjologiczny składnik emocji – mózgowe podłoże emocji oraz strategie pomiaru. W: Gasiul, H. Metody badania emocji i motywacji. (red.) Warszawa: Difin.

Witkowski, T. (2002). Psychologia kłamstwa. Motywy, strategie, narzędzia. Oficyna Wydawnicza UNUS., s. 284-302.

Zajęcia III

Emocje w perspektywie obserwatora - behawioralne metody pomiaru emocji

Ekman, P. (2003). Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie. Warszawa: WN PWN. R. 4 „Jak słowa, głos i ciało zdradzają kłamstwo”, s. 74-111.

Lechowicz-Gasiul, M., Gasiul, H. (2018). Komponent ekspresywno-społeczny emocji i sposób jego pomiaru. W: H. Gasiul (red.) Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin, s. 110-129.

Brody, L.R., Hall, J.A. (2005). Płeć, emocja i ekspresja. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP, s. 431-445.

Keltner, D., Ekman, P. (2005). Wyrażanie emocji twarzą. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP, ss.307-318.

Draheim, S. E. (2001). System kodowania ruchów twarzy (FACS) jako metoda mierzenia zachowań mimicznych: procedura-rzetelność-zastosowania. Psychologia-etiologia-genetyka, 3-4, s. 97-113.

www.paulekman.com - strona internetowa Paula Ekmana, na której można znaleźć wiele ciekawych artykułów dotyczących badań nad behawioralnymi wskaźnikami emocji

Zajęcia IV

Podstawy psychometrii: kryteria dobroci testów psychologicznych.

Kwestionariusz Aprobaty Społecznej (KAS) jako metoda uzupełniająca pomiar innymi kwestionariuszami samoopisu

Drwal, R., Wilczyńska, J. (1980). Opracowanie Kwestionariusza Aprobaty Społecznej. Przegląd Psychologiczny, t. XXIII, nr 3, s. 569-583.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN, Rozdz. 15-18, s. 455-548.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 25-31, 49-55, 80-99.

Zajęcia V Nastrój. Lęk jako stan i jako cecha

Goryńska, E. (2005). Przymiotnikowa Skala Nastroju (UMACL). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ohman,A. (2005). Strach i lęk z perspektywy ewolucyjnej, poznawczej i klinicznej. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP, ss.719-740.

Wrześniewski, K., Sosnowski, T., Matusik, D. (2011) STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku. Podręcznik. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa: PracowniaTestów Psychologicznych PTP.

Forgas, J.P.,Vargas, P.T. (2005). Wpływ nastroju na społeczne oceny i rozumowanie. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP, ss. 446-465.

Zajęcia VI Złość jako stan i jako cecha. Ekspresja złości i gniewu

Bak, W. (2016). Pomiar stanu, cechy, ekspresji i kontroli złości. Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2. Polskie Forum Psychologiczne, 21 (1), s. 93-122.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: PTP, s. 12-28, 47-54.

Lemerise, E.A. Dodge, K.A. (2005). Rozwój złości i wrogich interakcji. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP,

ss.745-757.

Zajęcia VII Emocje samoświadomościowe: zażenowanie, duma, wstyd, poczucie winy

Lewis, M. (2005). Emocje samoświadomościowe: zażenowanie, duma, wstyd, poczucie winy w: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP, s. 780-795.

Strus, W., Żylicz, P.O. (2018). Emocje samoświadomościowe – podstawowe rozróżnienia i narzędzia pomiaru. W: Gasiul, H. (red.) Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin, s. 80-109.

Zajęcia VIII Empatia

Davis, M.H. (1999) Empatia. O umiejętności współodczuwania. (Jolanta Kubiak: tłum.) Gdańsk: GWP.

Eisenberg, N. (2005). Empatia i współczucie. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP, ss.849-862.

Hoffman, M.L. (2006). Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: GWP.

Zajęcia IX Projekcyjne metody badania emocji – krytyczny przegląd

Bielecki, J. (1995). Wprowadzenie do badania testem kolorów Luschera. Studia z Psychologii. 5, s. 10-39.

Luscher, M. (1998). Diagnostyka kolorami Maxa Luschera. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Popek, S. (2003). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP, tom I, s. 491 – 502.

Heiss R., Halder, P. (1998). Test Piramid Barwnych. Warszawa: Erda, wybrane teksty.

Stasiakiewicz, M. (2004). Test Rorschacha. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zajęcia X Motywacja osiągnięć

Gasiul, H. (2018). Wybrane sposoby pomiaru motywacji osiągnieć. W: Gasiul, H. (red.) Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin, s. 250-276.

Klinkosz, W., Sękowski, A.E. (2018). LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć.

Podręcznik. Wydanie drugie zmienione. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Zajęcia XI Wartości jako źródło motywacji

Cieciuch, J., Schwartz, S.H. (2018). Wartosci jako dyspozycje motywacyjno-transgresyjne. Pomiar wartości w kolowym modelu Schwartza. W: Gasiul, H. (red.) Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin, s. 307-334.

Brzozowski, P. (1995). Skala Wartości Schelerowskich – SWS. Podręcznik. Warszawa: PTP PTP.

Brzozowski, P. (1996). Skala Wartości Rokeacha /SW/. Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik. Warszawa: PTP PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A., Bitner, J. (2011). Skala Wartości Rokeacha RVS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Zajęcia XII Potrzeba samorealizacji. Transgresja

Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowość. Tłum. Paula Sawicka, Warszawa: PAX. (szczególnie R. 11 „Ludzie samorealizujący się: studium zdrowia psychologicznego”, s. 212-250).

Szewczyk, W., Uchnast, Z. (1978). Metoda pomiaru samoaktualizacji E.L. Shostroma. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 1, 28 – 44.

Ślaski, S. (2018). Zachowania transgresyjne. W: Gasiul, H. (red.) Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin, s. 291-306.

Zajęcia XIII Motywy Ja

Gasiul, H., Strus, W. (2018). Motywy Ja i możliwości ich pomiaru. W: Gasiul, H. (red.) Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin, s. 349-392.

Zajęcia XIV Autonarracje - Metoda Konfrontacji z Sobą. Motywy tożsamościowe

Batory, A. Motywy tożsamościowe – sposób pomiaru w ujęciu teorii

motywowanego konstruowania tożsamości. W: Gasiul, H. (red.) Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin, s. 335-348.

Zajęcia XV Poszukiwanie sensu jako podstawa motywacji

Frankl, V.E. (1984). Homo patiens. Tłum. Roman Czernecki, Józef Morawski. Warszawa: PAX.

Popielski, K. (1993). Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia. Lublin: RW KUL.

Siek, S. (1993) Wybrane metody badania osobowości. Warszawa: Wyd. ATK, s. 446-453.

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (EK_4):

metoda dydaktyczna - wykład konwersatoryjny

weryfikacja - kolokwium

Efekty umiejętności (EK 6-7):

metoda dydaktyczna - wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, dyskusje

weryfikacja – ocena aktywności w trakcie trwania zajęć, kolokwium

Efekt kompetencji (EK 9-10):

metoda dydaktyczna - ćwiczenia, dyskusje

weryfikacja - ocena aktywności w trakcie trwania zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 1421
Mikołaj Stolarski 19/20 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 1422
Mikołaj Stolarski 20/20 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 1421
Emilia Maria Wrocławska-Warchala 13/20 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1421
Emilia Maria Wrocławska-Warchala 13/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.