Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne podstawy zachowania 2 WF-PS-N-EUR2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Buss, D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Oniszczenko, W. (2002). Geny i środowisko a zachowanie. Warszawa: PWN.

Oniszczenko, W. (2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Gdańsk: GWP.

Plomin, R, DeFries, J. C, McClearn, G. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP.

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

Diamond, J. (2019). Trzeci szympans. Kraków: Copernicus Center Press.

Etcoff, N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Hammer, D., Copeland, P. (2002). Geny a charakter. Warszawa: CiS.

Miller, G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis.

Pisula, W., Oniszczenko, W. (2014). Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna, W: D. Doliński i J. Strelau (red.), Psychologia akademicka. Tom 1, Gdańsk: GWP.

Ridley, M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wie jakie zagadnienia składają się na dyscyplinę biologicznych podstaw zachowania i jak się ona rozwijała. Identyfikuje biologiczne przyczyny procesów psychicznych w kontekście podstawowych teorii ewolucyjnych, stosownych współcześnie w naukach społecznych. Analizuje teksty naukowe z tej dziedziny.

Umiejętności: Student rozumie i interpretuje procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka w kontekście podstawowych teorii ewolucyjnych, stosownych współcześnie w naukach społecznych, potrafi wyjaśnić ewolucyjny kontekst genezy psychologicznych różnic indywidualnych. Weryfikuje wartość badań diagnostycznych. Krytycznie odnosi się do prac naukowych z zakresu biologicznych podstaw zachowania. Dostrzega biologiczne przyczyny zarówno pozytywnych, jak i patologicznych zjawisk psychospołecznych. Ocenia wartość poznawczą i praktyczną biologicznego podłoża życia psychicznego.

Kompetencje: Student akceptuje wieloczynnikowe podłoże życia psychicznego i ma świadomość jego znaczenia. Dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy z nauk biologicznych. Jest otwarty na współpracę ze specjalistami innych dyscyplin. Dąży do holistycznego rozumienia życia psychicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność w czasie zajęć;

Kolokwium;

Zakres tematów:

1. Pochodzenie płci i teoria Czerwonej Królowej;

2. Goefreya Millera hipotezy na temat ewolucji ludzkiego mózgu i umysłu;

3-4. Neuroendokrynologiczne podstawy zachowań seksualnych i tożsamości płciowej;

5. Nancy Etcof hipotezy na temat ewolucji atrakcyjności i pożądania;

6-8. Anatomia i chemia miłości według Helen Fisher i Robina Dunbara;

9. Adaptacyjna funkcja zazdrość według Davida M. Bussa;

10-11. Wprowadzenie do genetyki zachowania;

12-13. Genetyczne podstawy charakteru według Deana Hammera;

14. Powtórzenie materiału;

15. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Asymilacja wiedzy: dyskusja i praca z literaturą przedmiotu;

Samodzielne dochodzenie do wiedzy: metoda symulacyjna, uczenie się poprzez odkrywanie,

Praktyczne: realizacja zadań badawczych, uczenie się przez działanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1438
Jarosław Jastrzębski, Katarzyna Włodarska 23/20 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1438
Jarosław Jastrzębski 27/20 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1436
Jarosław Jastrzębski 30/20 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1436
Jarosław Jastrzębski 25/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)