Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Psychopatologia sądowa WF-PS-N-PPS
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Bilikiewicz A. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. T. 1-3, Urban & Partner, Wrocław 2002.

Cierpiałkowska L.: Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2009.

Gałecki P., Święcicki Ł. (red.): Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Urban & Partner, Wrocław 2015.

Gierowski J. K., Szymusik A. (red.): Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Collegium Medicum, Kraków, 1996.

Gierowski J. K., Paprzycki L. K.: Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

Heitzman J. Stres w etiologii przestępstwa agresywnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Jakubik A. Zaburzenia osobowości. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. UWM „Vesalius”- IPiN, Kraków - Warszawa 1997.

Lew-Starowicz Z. : Seksuologia sądowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.

Majchrzyk Z. : Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw. IPiN, Warszawa, 2001.

Majchrzyk Z. : Zabójczynie i zabójcy. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 2008.

Pospiszyl K. Psychopatie. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

(2): Student nie ma wiedzy na temat objawów psychicznych, ich zespołów, nie potrafi scharakteryzować poszczególnych zaburzeń psychicznych, nie zna ich etiologii, nie zna podstawowych zasad diagnozowania w psychiatrii.

(3): Student posiada ogólną wiedzę na temat objawów psychicznych, wymienia niektóre zespoły psychopatologiczne ale nie potrafi ich dokładnie opisać, ma ogólne wiadomości na temat etiologii zaburzeń psychicznych, nie posiada wiedzy o stanach wyjątkowych w psychiatrii.

(4): Student ma poprawną wiedzę z psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Identyfikuje poszczególne zaburzenia psychiczne ale nie zawsze potrafi wyjaśnić ich wpływ na zachowanie człowieka. Zna podstawy etiologii zaburzeń psychicznych.

Posiada wiedzę na temat zasad diagnozowania w psychiatrii i potrafi wymienić stany wyjątkowe w psychiatrii i psychologii sądowej.

(5): Student doskonale opanował wiedzę z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Umie wyjaśnić w jaki sposób zaburzenia psychiczne mogą wpływać na zachowanie człowieka. Zna podstawy etiologii zaburzeń psychicznych i dostrzega powiązania pomiędzy różnymi czynnikami etiologicznymi. Posiada wiedzę na temat zasad diagnozowania w psychiatrii. Potrafi opisać na czym polegają stany wyjątkowe w psychiatrii i psychologii sądowej oraz jakie mają znaczenie orzecznicze.

Umiejętności:

(2): Student nie potrafi samodzielnie identyfikować objawów psychopatologicznych w materiale sądowym, klasyfikować ich, konstruować wniosków diagnostycznych. Nie umie posługiwać się klasyfikacjami zaburzeń psychicznych.

(3): Student nie zawsze dostrzega objawy zaburzeń psychicznych w materialne sądowym. Wyciąga jedynie ogólne wnioski diagnostyczne, bez uwzględniania kryteriów diagnostycznych i specyfiki konkretnej sprawy. Nie potrafi wykorzystać ich w orzecznictwie. Pobieżnie ustala związki pomiędzy stanem psychicznym danej osoby a specyfiką jej sprawy sądowej.

(4): Student poprawnie identyfikuje większość objawów psychopatologicznych w materiale, formułuje wnioski diagnostyczne w oparciu o klasyfikacje diagnostyczne, potrafi wskazać na możliwość wykorzystania badań dodatkowych w procesie diagnostycznym. Dostrzega potrzebę wykorzystania wiedzy psychopatologicznej w konstruowaniu ekspertyzy sądowej.

(5): Student doskonale rozpoznaje objawy zaburzeń psychicznych w materiale sądowym, klasyfikuje je w oparciu o wskazówki diagnostyczne a następnie wyprowadza wnioski orzecznicze wraz z uzasadnieniem. Konstruuje proces diagnostyczny z wykorzystaniem badań dodatkowych. Zawsze analizuje relacje pomiędzy stanem psychicznym osoby badanej a specyfiką dotyczącej jej sprawy sądowej.

Kompetencje :

(2): Student nie ma świadomości ograniczeń w procesie diagnostycznym. Wnioski formułuje nierozważnie i nieodpowiedzialnie. Nie docenia potrzeby dyskusji merytorycznej. Opiera swoje rozważania na cząstkowym materiale.

(3): Student widzi ograniczenia w pracy diagnostycznej oraz orzeczniczej ale nie stara się ich ograniczyć. Wnioski formułuje pośpiesznie i nie liczy się z konsekwencjami procesowymi. Nie zawsze jest gotowy do pracy w zespole, oceny innych biegłych pozostawia bez komentarza.

(4): Student dostrzega ograniczenia w pracy diagnostycznej oraz orzeczniczej i uwzględnia je podczas formułowania swoich ocen. Ma świadomość wpływu wniosków ekspertyzy na wyniki postępowania procesowego. Stara się zachować postawę obiektywizmu w ocenie materiału sądowego. Jest zorientowany na pracę w swoim zespole ekspertów ale nie zawsze polemizuje z wnioskami z innych biegłych.

(5): Student zawsze podchodzi do materiału badawczego z ostrożnością i odpowiedzialnością. Angażuje się w konstruktywną dyskusję dotyczącą diagnozy oraz ocen sądowych. Stara się wytłumaczyć wszystkie niejasności i sprzeczności w materiale badawczym. Ma pełną świadomość wpływu wniosków ekspertyzy na wyniki postępowania procesowego. Dąży do zachowania obiektywizm w swoich ocenach, jest otwarty na współpracę w zespole biegłych i rzeczową polemikę z innymi biegłymi.

Zakres tematów:

1. Psychopatologia ogólna.

2. Organiczne zaburzenia psychiczne.

3. Uzależnienie od alkoholu.

4. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

5. Zaburzenia schizofreniczne.

6. Zaburzenia urojeniowe.

7. Choroby afektywne.

8. Zaburzenia reaktywne i symulacja.

9. Ostra reakcja na stres i zespół stresu pourazowego.

10.Upośledzenia umysłowe.

11. Zaburzenia osobowości.

12. Zaburzenia psychoseksualne.

13. Stany afektywne w opiniowaniu sądowym.

14. Upicie alkoholowe jako przedmiot ekspertyzy sądowej.

15. Ocena ryzyka zachowań agresywnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1438
Przemysław Cynkier 19/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.