Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna: różnice indywidualne 2 WF-PS-N-PRI2
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

2. Strelau, J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2., rozdz. 37, 39, 41). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Gardner, H., Kornhaber, M.L., Wake, W.K. (2001). Inteligencja wielorakie perspektywy. Warszawa: WSiP.

5. Iskra, J. (2014). Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów. Warszawa: Difin.

6. Strelau, J. (1997). Inteligencja człowieka. Warszawa: Wydawnictwo "Żak."

7. Seligman, D. (1995). O inteligencji prawie wszystko. kontrowersje wokół ilorazu inteligencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: PWN.

8. Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

9. Sękowski, A., Siekańska, M., Klinkosz, W. (2009). On individual differences in giftedness. W: L.V. Shavinina (red.), The handbook on giftedness. New York: Springer Science.

Efekty uczenia się:

Wykłady

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze zna podstawowe koncepcje temperamentu klasyczne i współczesne, bardzo dobrze rozumie funkcje regulacyjne temperamentu, zna argumenty przemawiające za rolą czynników genetycznych i środowiskowych w wyjaśnianiu różnic indywidualnych, zna podstawowe metody badań nad genezą różnic indywidualnych, potrafi wymienić główne metody eksperymentalnej i kwestionariuszowej diagnozy cech temperamentu, zna bardzo dobrze podstawowe wymiary stylów poznawczych i ich uwarunkowania.

- na ocenę 4 (db.): dobrze zna podstawowe koncepcje temperamentu klasyczne i współczesne, dobrze rozumie funkcje regulacyjne temperamentu, zna podstawowe metody badań nad genezą różnic indywidualnych, potrafi wymienić główne metody eksperymentalnej i kwestionariuszowej diagnozy cech temperamentu, zna dobrze podstawowe wymiary stylów poznawczych.

- na ocenę 3 (dst.): słabo zna podstawowe koncepcje temperamentu klasyczne i współczesne, słabo rozumie funkcje regulacyjne temperamentu, zna podstawowe metody badań nad genezą różnic indywidualnych, potrafi wymienić główne metody eksperymentalnej i kwestionariuszowej diagnozy cech temperamentu, zna podstawowe wymiary stylów poznawczych.

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej koncepcji temperamentu, nie rozumie funkcji regulacyjnych temperamentu, nie potrafi wymienić głównych metod eksperymentalnej i kwestionariuszowej diagnozy cech temperamentu, nie zna podstawowych wymiarów stylów poznawczych.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze wykorzystuje wiedzę o regulacyjnych funkcjach temperamentu przy diagnozie i prognozie ludzkich zachowań.

- na ocenę 4 (db.): potrafi wykorzystać wiedzę o regulacyjnych funkcjach temperamentu przy diagnozie i prognozie ludzkich zachowań.

- na ocenę 3 (dst.): słabo wykorzystuje wiedzę o regulacyjnych funkcjach temperamentu przy diagnozie i prognozie ludzkich zachowań.

- na ocenę 2 (ndst.): nie wykorzystuje wiedzy o regulacyjnych funkcjach temperamentu przy diagnozie i prognozie ludzkich zachowań.

Kompetencje:

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi w zakresie temperamentu oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z diagnozą temperamentu.

Forma zaliczenia wykładu: egzamin pisemny (test)

Warunki zaliczenia wykładu: pomyślne zdanie egzaminu (udzielenie poprawnej odpowiedzi na ponad 50% pytań).

Ćwiczenia

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń: 1) zaliczenie ćwiczeń Psychologia Różnic Indywidualnych I; 2) liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie); 3) aktywny udział w zajęciach (nieprzygotowanie do ćwiczeń skutkuje obniżeniem oceny o 0,5); 4) zaliczenie testu.

Kryteria ocen:

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze zna podstawowe typologie temperamentu, zna podstawowe narzędzia do pomiaru temperamentu oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania kwestionariuszy.

- na ocenę 4 (db.): dobrze zna podstawowe typologie temperamentu, zna podstawowe narzędzia do pomiaru temperamentu oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania kwestionariuszy.

- na ocenę 3 (dst.): słabo zna podstawowe typologie temperamentu, zna podstawowe narzędzia do pomiaru temperamentu oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania kwestionariuszy.

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna typologii, metod pomiaru temperamentu i nie ma wystarczającej wiedzy o prawno-etycznych aspektach ich stosowania.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze przeprowadza badanie kwestionariuszowe i interpretuje wyniki, potrafi bardzo dobrze integrować je i dokonywać diagnozy temperamentu oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 4 (db.): dobrze przeprowadza badanie kwestionariuszowe i interpretuje wyniki, potrafi bardzo dobrze integrować je i dokonywać diagnozy temperamentu oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 3 (dst.): przeprowadza badanie kwestionariuszowe, ale nie potrafi dobrze zintegrować danych i dokonać na ich podstawie diagnozy, słabo radzi sobie z przekazywaniem informacji zwrotnych.

- na ocenę 2 (ndst.): robi podstawowe błędy przy przeprowadzeniu badania kwestionariuszowego i interpretacji wyników.

Kompetencje:

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi w zakresie temperamentu oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z diagnozą temperamentu.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia wykładu: kolokwium pisemne (test).

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na ponad 50% pytań.

Zakres tematów:

1. Teorie zdolności ogólnych i zdolności kierunkowych. Osiągnięcia akademicki oraz ich brak - znaczenie poszczególnych trudności w edukacji.

2. Inteligencja interpersonalna i intapersonalna. Inteligencja społeczna a kompetencje społeczne i interpersonalne.

3. Inteligencja emocjonalna i jej znaczeniu w rozwoju indywidualnym. Wpływ środowiska na jej rozwój. Model zdolnościowy Johna Mayera i Petera Saloveya oraz modele mieszane Daniela Golemana, Reuvena Bar-Ona.

4. Pojęcie stylu poznawczego oraz ich znaczenie dla czynności poznawczych i intelektualnych. Charakterystyka wybranych stylów poznawczych (zależność-niezależność od pola, refleksyjność – impulsywność, abstrakcyjność-konkretność). Sposoby kształtowania stylów poznawczych.

5. Koncepcja stylów myślenia Roberta Sternberg i Eleny Grigorenko. Geneza stylów myślenia – rola środowiska i procesu socjalizacji w ich kształtowaniu. Metapoznawcze procesy kontrolne i decyzyjne dla procesów poznawczych. Style myślenia a efektywność wykonywania różnego typu zadań poznawczych. Inteligencja a różne aspekty poznawczego samokierowania.

6. Podstawowymi zagadnienia psychologii temperamentu, zróżnicowanie koncepcji temperamentu. Uwarunkowania biologiczne i środowiskowe. Klasyczne koncepcje temperamentu: koncepcje konstytucjonalne (Kretschmer, Sheldon), Pawłow i neopawłowiści, koncepcje czynnikowe (Guilford).

7. Współczesne koncepcje temperamentu: interakcyjna teoria Thomasa i Chess, koncepcje Rothbart i Kagana, genetyczna teoria Bussa i Plomina.

8. Różnice temperamentalne w świetle teorii aktywacji: podstawowe tezy teorii aktywacji, ekstrawersja-introwersja w koncepcji Eysencka, lęk i impulsywność w koncepcji Graya, pojęcie zapotrzebowania na stymulację; model Cloningera.

9. Struktura temperamentu w Regulacyjnej Teorii Temperamentu Strelaua: temperament jako zespół formalnych cech zachowania, energetyczna charakterystyka zachowania, czasowa charakterystyka zachowania.

10. Rola temperamentu w regulacji stymulacji: temperament a możliwości przetwarzania stymulacji, temperament a zapotrzebowanie na stymulację. Temperament a działanie: temperament a efektywność działania, temperament a funkcjonowanie w sytuacjach trudnych, temperamentalne uwarunkowania stylu działania.

11. Temperament a osobowość: mechanizmy wpływu cech formalnych zachowania na cechy treściowe, temperament a zainteresowania, potrzeba osiągnięć i właściwości funkcjonowania społecznego.

12. Temperament a przystosowanie: pojęcie kosztów psychofizjologicznych, temperamentalny czynnik ryzyka. Zagadnienie odziedziczalności cech temperamentu.

13. Rola temperamentu w rozwoju psychicznym: temperament a motywacja do rozwoju, temperament a indywidualne drogi i kierunki rozwoju, temperament a podatność jednostki na wpływy środowiskowo-wychowawcze. Temperament a inteligencja.

14. Rola czynników środowiskowych w modyfikowaniu cech temperamentu: problem stałości - zmienności cech temperamentu.

15. Kwestionariuszowe i obserwacyjne metody pomiaru temperamentu: przejawy temperamentu w sytuacjach życia codziennego, kwestionariusze FCZ-KT i PTS, pomiar temperamentu według koncepcji EAS, skale obserwacyjne do diagnozy temperamentu. Różnice intraindywidualne - wybrane zmiennych służących do ich opisu.

Metody dydaktyczne:

Forma zajęć ma charakter wykładu. Pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna i materiały audiowizualne, testy „papier i ołówek”, podręczniki do metod psychologicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 1425
Waldemar Klinkosz 72/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.