Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychometria i diagnoza psychologiczna 2 WF-PS-N-PSM2
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Studenci mogą korzystać z lektur wymienionych poniżej. Szczegółowy zakres lektury obowiązkowej – podawany jest na bieżąco na zajęciach.

Anastasi, A, Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Aranowska, E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Aranowska,E., Rytel, J. (2013). Kontrowersje wokół rzetelności jako pojęcia psychometrycznego. "Przegląd Psychologiczny", 56 (1), 29-43.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Magnusson, D. (1991). Wprowadzenie do teorii testów. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu w semestrze 1 odbywa się na podstawie kolokwium przeprowadzanego w ramach ćwiczeń. Studenci mogą jednak uzyskać po pierwszym semestrze ocenę z wykładu lepszą niż ta, uzyskana z kolokwium na podstawie regularnego i aktywnego uczestniczenia w wykładzie.

Egzamin końcowy – pisemny – przeprowadzany jest na koniec semestru 2. Egzamin obejmuje treści wykładu, ćwiczeń oraz treści zawarte w zalecanej literaturze. Egzamin weryfikuje wiedzę oraz umiejętności szczegółowo zdefiniowane w efektach kształcenia przedmiotu „Psychometria i diagnoza psychologiczna 1 i 2”.

Do egzaminu końcowego - pisemnego - student może przystąpić po zaliczeniu wykładu z przedmiotu w semestrze pierwszym i odbyciu wykładu w semestrze drugim oraz pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń z przedmiotu zarówno w pierwszym, jak i drugim semestrze. Zaliczenie obu semestrów ćwiczeń z psychometrii jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.

Kryteria oceniania egzaminu:

Na ocenę niedostateczną (2):

Student opanował mniej niż 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania w semestrze 1 i 2. Podawane przez niego definicje są błędne lub niekompletne, nie potrafi wykorzystać wiedzy w pytaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę dostateczną (3):

Student opanował minimum 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania w semestrze 1 i 2. Operuje wiedzą ze zrozumieniem i potrafi ją wykorzystać w pytaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę dobrą (4):

Student operuje ze zrozumieniem minimum 80% wiedzy, objętej tokiem nauczania w semestrze 1 i 2. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w pytaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę bardzo dobrą (5):

Student dysponuje w zasadzie pełnym zakresem wiedzy i umiejętności, objętych tokiem nauczania w semestrze 1 i 2. Potrafi w sposób wyczerpujący i kompetentny zaprezentować wiedzę psychometryczną, wykorzystuje ją poprawnie w pytaniach sprawdzających umiejętności i wykazuje się krytycznym podejściem do problemów psychometrycznych.

Zakres tematów:

Materiał realizowany w semestrze 1 i 2 obejmuje następujące zagadnienia:

• Czym jest psychometria? Określenie celów kształcenia. Czym jest test psychologiczny? Podstawowe pojęcia psychometryczne. Rodzaje testów psychologicznych. Historia testów psychologicznych.

• Pojęcie wyniku prawdziwego i błędu pomiaru. Błąd systematyczny i losowy. Standaryzacja.

• Klasyczna teoria pomiaru.

• Techniki szacowania rzetelności w ramach klasycznej teorii pomiaru.

• Standardowy błąd pomiaru, Standardowy błąd estymacji i inne błędy standardowe. Przedział ufności wyniku prawdziwego.

• Własności pozycji testowych, trudność, moc dyskryminacyjna.

• Trafność: Klasyczne podejście do trafności. Trafność teoretyczna, zewnętrzna (kryterialna) i wewnętrzna (treściowa).

• Trafność: Współczesne podejście do trafności, źródła dowodów potwierdzających trafność.

• Metody oceny trafności pomiaru – analiza treści testu, analiza procesu odpowiadania na pozycje testowe, podstawowe metody korelacyjne, ocena związku z kryterium.

• Metody oceny trafności pomiaru – analiza macierzy Wielu Cech Wielu Metod

• Metody oceny trafności pomiaru – analiza struktury wewnętrznej testu. Analiza głównych składowych i analiza czynnikowa.

• Metody oceny trafności pomiaru – ocena konsekwencji testowania. Porównanie podejścia klasycznego i współczesnego. Rola trafności w procesie diagnozy.

• Czynniki zakłócające trafność (aprobata społeczna, symulacja itp.)

• Normalizacja testów. Rodzaje norm, proces tworzenia norm.

• Standardowe a swobodne techniki diagnostyczne. Własności psychometryczne w odniesieniu do technik swobodnych.

• Strategie konstruowania testów psychologicznych.

• Adaptacja kulturowa testów psychologicznych.

• Poza klasyczną teorię pomiaru: Modele analizy wariacji w ocenie rzetelności, teoria IRT.

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1454
Monika Mynarska 69/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.