Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia stresu 2 WF-PS-N-PSTR2
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak J.F. (2017). Stres życia: Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

2. Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność: Psychologia i filozofia stresu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

3. Heszen Irena. (2013). Psychologia stresu: Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. Wydawnictwo naukowe PWN.

Literatura pomocnicza:

1. Terelak J.F. (red). (2007). Stres zawodowy: Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

2.Fink, G. (Ed.) (2007). Encyklopedia of Stress. Second Edition, T.1-4. London: Academic Press.

3Heszen-Niejodek Irena, Ratajczak Zofia (red): (1996). Człowiek w sytuacji stresu. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

3.Sęk Helena (red) (2000). Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Strelau J. (red) (2004). Osobowość a ekstremalny stres. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5.Terelak J.F. (2005). Stres organizacyjny. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG.

6.Tucholska, S. (2003). Wypalenie się zawodowe nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań.Lublin: Wyd. KUL.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK 1; student zna podstawową terminologię z zakresu psychologii stresu,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień psychologii stresu,

EK 3; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu.

Umiejętności:

EK 4; student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst filozoficzny z zakresu psychologii stresu,

EK 5; student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii stresu oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu psychologii stresu,

EK 6; student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii stresu.

Kompetencje:

EK 7; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu,

EK 8; student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 150 [150/30(25)=5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Obecność na wykładzie obowiązkowa.

Zakres tematów:

Treści programowe: cz. 2.

Pełny opis przedmiotu:

Metody oceny: Egzamin testowy obejmujący część 1 i 2 wykładu.

Treści programowe:

16) Diagnoza reakcji na stres: fizjologicznych wskaźniki reakcji.

17)Diagnoza reakcji na stres: emocjonalne i behawioralne wzorce reakcji.

18)Diagnoza reakcji na stres: poznawczy model reakcji.

19)Charakterystyka objawów stresu chronicznego: pracoholizm.

20)Charakterystyka objawów stresu chronicznego: wypalenie zawodowe.

21)Charakterystyka objawów stresu chronicznego: chroniczne zmęczenie.

22) Charakterystyka objawów stresu chronicznego: choroby cywilizacyjne.

23)Kontrowersje wokół pojęć „odporność na stres” i „radzenie sobie ze stresem”.

24)Model radzenia sobie ze stresem Lazarusa i Folkman.

25)Zrewidowany model radzenia sobie ze stresem Folkman

26)Różnice między procesem, strategią i stylem radzenia sobie ze stresem.

27)Rodzaje strategii radzenia sobie ze stresem wg Lazarusa i Folkman i ich pomiar.

28) Rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem i ich pomiar.

29) Zmienne psychologiczne modyfikujące wybór strategii i stylów radzenia sobie ze stresem.

30)Repetytorium

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1454
Jan Terelak 77/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)