Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zdrowia i psychoprofilaktyka 2 WF-PS-N-PZP2
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Bulska, J. (2008). Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubowska- Winecka, A., Włodarczyk, D. (2016). Psychologa w praktyce medycznej. Warszawa: PZWL

Łuszczyńska A. (2004).Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańsk: Wydawnictwo GWP

Makara- Studzińska, M. (2012). Komunikacja z pacjentem. Lublin: Wydawnictwo CZELEJ

Marcinkowski, J. T.(2003) (red.). Higiena profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa: PZWL

Ogińska-Bulik, N. (2010)(red.). Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. Łódź:Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej

Sapolsky, R, M. (2010).Why Zebras Don't Get Ulcers: The Acclaimed Guide To Stress, Stress-Related Diseases, and Coping. Warszawa: Wydawnictwo PWN

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin.

Sheridan Ch. L. Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia P.T.P,

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora

Życińska, J. (2017). Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK1 – student zna podstawowe pojęcia psychologiczne i medyczne z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia

EK2 – student dysponuje uporządkowaną znajomością podstawowych zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia

Umiejętności:

EK3 – student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia

EK4 – student potrafi trafnie dobrać bazę teoretyczną dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia i krytycznie odnieść się do innych koncepcji.

EK5 – student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

Kompetencje:

EK6 – student potrafi zaplanować i realizować pracę własną celem realizacji psychologicznego zadania badawczego z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia

EK7 – student potrafi wskazać i zastosować właściwe psychologiczne środki naukowe dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

Metody i kryteria oceniania:

Praca grupowa- przygotowanie projektu z obszaru psychologii zdrowia

Wymagana obecność- na zajęciach dotyczących pracy projektowej

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne- zapoznanie się z metodą projektową

2. Narzędzia wykorzystywane w badaniach z obszaru psychologii zdrowia

3. Zwalczanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych w grupach wysokiego ryzyka i w całej populacji. Edukacja zdrowotna jako przykład profilaktyki pierwotnej. Podstawowe zagadnienia profilaktyki chorób cywilizacyjnych: profilaktyka udarów w Polsce, profilaktyka choroby niedokrwiennej

4. Modele zmian zachowań zdrowotnych

5. Zmiana zachowań zdrowotnych- dlaczego dobre chęci nie wystarczają?

6. Profilaktyka wtórna- różne formy pomocy psychologicznej pacjentom somatycznym (wsparcie społeczne, treningi relaksacyjne)

7.Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. Styl życia (zachowania związane ze zdrowiem, czynniki ryzyka, programy profilaktyczne dla dzieci i dorosłych)

8.Psychologia zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny

9. Podsumowanie zajęć- prezentacja projektów

4.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatoryjnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1421
Paulina Rosińska 23/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)