Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka komputerowa WF-PS-N-STK
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz, wydanie 3-tomowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Field, A. (2014). Discovering statistics using IBM SPSS statistics, fourth edition. Sage.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

WIEDZA:

- rozróżnia i charakteryzuje podstawowe analizy statystyczne

UMIEJĘTNOŚCI:

- przeprowadza podstawowe analizy w SPSS i interpreetuje ich wyniki

KOMPETENCJE:

- zachowuje krytycyzm wobec uzyskanych wyników analiz statystycznych jako narzędzia weryfikującego tezy teoretyczne

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywność w trakcie zajęć (30%)

- kolokwium końcowe weryfikującego umiejętności przedstawione na zajęciach (analiza i interpretacja danych z bazy prowadzącego) (70%)

Zakres tematów:

1. Powtórzenie podstawowych informacji dotyczących procesu badawczego w psychologii

- problem badawczy, pytanie badawcze, hipotezy

- hipotezy kierunkowe i niekierunkowe

- hipotezy zerowe i hipotezy badawcze

- skala pomiarowa a hipoteza badawcza

- nacisk na zróżnicowanie: związki pomiędzy zmiennymi a różnice pomiędzy grupami

2. Wprowadzenie do SPSS – omówienie funkcjonalności programu oraz specyfiki wprowadzania danych:

- trzy rodzaje plików SPSS: baza danych, raport, komendy

- baza danych SPSS: zmienne (wszystkie funkcjonalności), dane, wiersze, kolumny

- tworzenie zmiennych i wprowadzanie danych do SPSS

- SPSS a inne formaty plików (Excel, dat.)

- łączenie zbiorów, podział na podzbiory, wybór obserwacji

3. Podstawowe sposoby tworzenia wskaźników (średnia, suma). Rekodowanie zmiennych.

4. Opis i prezentacja danych:

- tabele częstości i wykresy,

- statystyki opisowe (miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu) i testy normalności rozkładu

5. Podstawy wnioskowania statystycznego i jego błędy (powtórzenie). Testy wykorzystujące rozkład chi-kwadrat (postać hipotez – rodzaj danych – założenia)

- tabele krzyżowe (liczebności obserwowane i liczebności oczekiwane)

- testy chi2, McNemara, Phi i V Cramera

6-7. Testy t-Studenta (postać hipotez – rodzaj danych – założenia i sposoby ich weryfikacji) i ich nieparametryczne odpowiedniki (testy Welcha, Wilcoxona, U-Manna-Whitneya):

8-9. Analiza wariancji (postać hipotez – rodzaj danych – założenia i sposoby ich weryfikacji):

- jednoczynnikowa, jednowymiarowa analiza wariancji

- testy post hoc (pojęcie efektu głównego) i kontrasty

- dwuczynnikowa, jednowymiarowa analiza wariancji (pojęcie efektów prostych i interakcji)

- test nieparametryczny Kruskala-Wallisa

10-11. Relacje pomiędzy zmiennymi: korelacje i regresje (postać hipotez – rodzaj danych – założenia i sposoby ich weryfikacji)

- korelacja: założenia, wykresy

- korelacja r-Pearsona, rho-Spearman, tau-Kendalla

- korelacje cząstkowe

- wnioskowanie statystyczne: istotność i siła związku

- analiza regresji a analiza korelacji r-Pearsona i korelacje cząstkowe, semicząstkowe

- analiza regresji z jednym predyktorem i z wieloma predyktorami

12-13. Rzetelność pomiaru

- alfa Cronbacha (spójność wewnętrzna skali)

- eksploracyjna analiza czynnikowa

14. Powtórzenie wraz z raportowaniem wyników zgodnie z APA (struktura raportu z badań)

15. Kolokwium z zajęć 1-13

Metody dydaktyczne:

Metody warsztatowe: prowadzący omawia elementy obsługi programu lub analizy oraz prezentuje sposób ich przeprowadzenia. Studenci przeprowadzają analizy na komputerach i powtarzają je w różnych wariantach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1451
Joanna Świderska 7/8 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1451
Agnieszka Szymańska 8/8 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 1451
Agnieszka Szymańska 8/8 szczegóły
4 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 1451
Joanna Świderska 8/8 szczegóły
5 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 1451
Joanna Świderska 6/8 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 1451
Agnieszka Szymańska 7/8 szczegóły
7 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 1451
Krzysztof Stanisławski 8/8 szczegóły
8 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 1451
Krzysztof Stanisławski 5/8 szczegóły
9 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1451
Krzysztof Stanisławski 8/8 szczegóły
10 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 1451
Agnieszka Szymańska 7/8 szczegóły
11 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 1451
Agnieszka Szymańska 4/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)