Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody 2 WF-FI-11-FP2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektury obowiązkowe do zajęć:

Lektura 1:

M. Heller, Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego, Kraków 1994, rozdz. 1: Wobec Wszechświata (główna)

M. Rees, Przed początkiem. Nasz Wszechświat i inne wszechświaty, Warszawa 1999, rozdz. 2, Kosmiczny dramat (dodatkowa)

Lektura 2:

K.A. Meisner, G. Wrochna, Początek Wszechświata – najwspanialszy eksperyment fizyczny, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 8, red. A. Lemańska, A. Świeżyński, Warszawa 2010, s. 11-24 (główna)

M.Szydłowski, P. Tambor, Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia ex nihilo w modelach kosmologicznych kwantowej kreacji, SPCh 51(2015)1, 141-163 (dodatkowa)

Lektura 3:

K. Darwin, Powtórzenie i zakończenie, w: Wielkie eseje w nauce, red. M. Gardner, Warszawa 1998, s. 19-30 (główna)

K. Chodasewicz, Wieloraka realizacja warunków doboru i jej konsekwencje, SPCh 53(2017)1, 87-121 (dodatkowa)

Lektura 4:

K. Kloskowski, Pogodzone bliźniaki. Rzecz o ewolucji i stwarzaniu, Warszawa 1999, rozdz. 3 (główna)

T. Wojciechowski, Z problematyki stosunku teorii ewolucji do wiary, Studia Philosophiae Christianae 23(1987)1, s. 169-197 (dodatkowa)

Lektura 5:

S.W. Ślaga, Teleonomia organizacji biosystemów, Studia Philosophiae Christianae 27(1991)2, s. 65-81 (główna)

J. Życiński, Zasada antropiczna a teleologiczne interpretacje przyrody, Studia Philosophiae Christianae 23(1987)2, s. 169-185 (dodatkowa)

Lektura 6:

W. Kunicki-Goldfinger, Rola informacji w układach biologicznych, Studia Philosophiae Christianae 31(1995)1, s. 49-57 (główna)

S.W. Ślaga, Dwie interpretacje genezy informacji biologicznej, Studia Philosophiae Christianae 31(1995)1, s. 59-81 (dodatkowa)

Lektura 7:

M. Tempczyk, Ontologiczne implikacje teorii chaosu, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Latawiec, A. Lemańska, Warszawa 1998, s. 107-120 (główna)

S. Butryn, Czy immaterialny model rzeczywistości wyjaśnia akauzalność zjawisk kwantowych?, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 4, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Warszawa 2006, s. 89-103 (dodatkowa)

Lektura 8:

M. Heller, Sens życia i sens Wszechświata, Tarnów 2002, rozdz. 9 (główna)

H. Reeves, Godzina upojenia. Czy Wszechświat ma sens?, Warszawa 1992, rozdz. 12 (dodatkowa)

Lektura 9:

M. Heller, Logos Wszechświata. Zarys filozofii przyrody, Kraków 2013

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza

FI1_W02 zna i rozumie miejsce i znaczenie filozofii w relacji do innych nauk oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii

FI1_W17 zna i rozumie wzajemne powiązania oraz komplementarnośćpomiędzy poznaniem typu filozoficznego i typu pozafilozoficznego

Umiejętności

FI1_U10 potrafi uzasadniać i krytykować uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych

FI1_U14 potrafi pisać proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury

FI1_U17 potrafi dobierać strategie argumentacyjne, konstruować na poziomie elementarnym krytyczne argumenty, formułowaćadekwatne odpowiedzi na krytykę

Kompetencje społeczne

FI1_K02 jest gotów do rozważenia i analizy nowych idei oraz do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy:

metoda dydaktyczna - dyskusja; indywidualna lektura tekstów; analiza treści tekstu; projekt; zajęcia w terenie

weryfikacja - sprawdziany pisemne; referat tematyczny

Efekty umiejętności:

metoda dydaktyczna - dyskusja; analiza treści tekstu; projekt

weryfikacja - referat tematyczny

Efekty kompetencji:

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów; analiza treści tekstu; dyskusja; projekt; zajęcia w terenie

weryfikacja - referat tematyczny; indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć

Opis metod dydaktycznych:

Wykład - będzie dotyczył wprowadzenia w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie także zastosowany przy wyjaśnieniu metod pracy: zasady dyskusji naukowej, metody projektu, przygotowania referatu.

Indywidualna lektura tekstów - indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć (lektura obowiązkowa przed zajęciami jako przygotowanie do nich)

Analiza treści tekstu - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz wyjaśnieniu kwestii niezrozumiałych

Dyskusja - będzie odbywać się po każdej lekturze, w ramach jej omawiania oraz przy omawianiu prezentacji referatu.

Projekt - student zostanie przydzielony do jednej z trzech grup tematycznych (będą brane pod uwagę preferencje studenta); każdej osobie z grupy zostaje przypisany jeden szczegółowy temat w ramach ogólnego tematu projektu; opracowując dane zagadnienie, studenci mają obowiązek przygotować referat dotyczący stopnia zaawansowania swojej pracy (na około 10-15 min) i przedstawić go na wyznaczonych ćwiczeniach; po prezentacji referatu odbywa się wspólna dyskusja; studenci mają obowiązek dzielenia się przygotowanymi materiałami z pozostałą częścią grupy; prowadzący na bieżąco monitoruje każdy etap prowadzonego projektu.

Zajęcia w terenie - uczestnicy zajęć powinni podać własne propozycje zajęć w terenie (np. wyjście do muzeum, do obserwatorium astronomicznego, projekcja filmu), które zostaną przeprowadzone po skonsultowaniu z prowadzącym i z uwzględnieniem jego propozycji.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Referat tematyczny - sposobem weryfikacji wyników kształcenia będzie ocena jakości wykonanych prac w ramach pracy nad projektem (referat); oceniana będzie umiejętność dobrania prezentowanych treści i źródeł wykorzystanych do przygotowywanego zagadnienia, język, styl i spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczna

Kolokwium pisemne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także poprzez ocenę z kolokwium pisemnego w formie testu

Indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg

Tematy projektów realizowane w grupach (każdy student zostaje przydzielony do jednej z grup):

1. Tajemnica materii

2. Tajemnica kosmosu

3. Tajemnica życia

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

2. Tajemnica natury Wszechświata - lektura 1

3. Tajemnica początku Wszechświata - lektura 2

4. Projekt - prezentacja tematyczna 1 grupa

5. Projekt - prezentacja tematyczna 2 grupa

6. Projekt - prezentacja tematyczna 3 grupa

7. Tajemnica ewolucji życia - lektura 3

8. Ewolucjonizm a kreacjonizm - lektura 4

9. Tajemnica celu w przyrodzie - lektura 5

10. Tajemnica informacji w przyrodzie - lektura 6

11. Udział w konferencji lub sympozjum

12. Tajemnica porządku przyrody - lektura 7

13. Tajemnica sensu Wszechświata - lektura 8

14. Zajęcia podsumowujące - lektura 9

15. Zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

- studium przypadku (przedstawienie szczegółowe wybranych zagadnień stanowiących materiał ilustracyjny dla zasadniczej problematyki zajęć)

- indywidualna lektura tekstu (indywidualne zapoznanie się z treścią literatury przewidzianej do dyskusji na ćwiczeniach)

- dyskusja z uczestnikami zajęć - formułowanie pytań i problemów wymagających wyjaśnienia ze strony uczestników zajęć

- własne prezentacje studentów i ich wspólne omawianie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Jarosław Janowski 57/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)