Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka życia społecznego 2 WF-FI-21-ERS2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

W. Gaylin, Skąd w tak porządnym czasopiśmie wziął się afisz FBI? [w:] Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010

R. M. Veatch, Zawodowa etyka medyczna: fundament jej zasad [w:] Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010

E. D. Pellegrino, Zewnętrzne i wewnętrzne cele medycyny: jak je zdefiniować? [w:] Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010

D. Barney, Tożsamość sieci [w:] Tenże, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008 (s. 167-203)

B. Waldenfels, Między kulturami [w:] Tenże, Podstawowe motywy fenomenologii obcego, Warszawa 2009 (s. 107-129)

D’Souza, Autentyczny i lipny multikulturalizm, Co jest takiego wielkiego w wielkich księgach, O tym jak akcja afirmatywna szkodzi czarnym [w:] Listy do młodego konserwatysty, Poznań 2006 (s. 53-68, 99-108)

Z. Bauman, Prawo do uznania, prawo do redystrybucji. Od równości do wielokulturowości [w:] Tenże, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie (s. 100-146)

A. MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnotą? [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2004 (s. 285-304)

R. Schechner, Co to jest performans? Rytuał [w:] Performatyka (s. 43-107)

R. Spaemann, To, co naturalne i to, co rozumne. Znaczenie tego, co w prawie naturalne [w:] Tenże, Granice, Warszawa 2006 (s. 169-202)

A. MacIntyre, Tomasz z Akwinu a zakres sporów moralnych [w:] Etyka i polityka (s. 124-147)

H. Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa 1999

M. Walzer, Działalność polityczna: problem brudnych rąk [w:] Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010 (s. 401-423)

B. Williams, Polityka i charakter moralny [w:] Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010 (s. 425-444)

K. Nielsen, Nie istnieje dylemat brudnych rąk [w:] Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010 (s. 445-466)

J. Searle, Struktura świata społecznego - jak umysł tworzy obiektywną rzeczywistość społeczną [w:] Umysł, język, społeczeństwo (s. 177-213)

J. McMahan, Etyka zabijania na wojnie [w:] Etyka wojny, red. T. Żuradzki, T. Kuniński, Warszawa 2009 (s. 101-142)

E. Tugendhat, Prawa człowieka [w:] Tenże, Wykłady o etyce, Warszawa 2004 (s. 360-389)

Efekty uczenia się:

Wiedza: student nazywa i charakteryzuje podstawowe filozoficzne koncepcje życia społecznego, zna główne pojęcia i idee z zakresu etyki społecznej, wymienia i omawia moralne cele i zasady więzi społecznych oraz normy regulujące struktury społeczne, rozróżnia poszczególne społeczności, definiuje je i tłumaczy ich prawa oraz obowiązki moralne

Umiejętności: student, pracując indywidualnie i grupowo, analizuje i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, wyprowadza wnioski z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, rozpoznaje założenia postulowanych tez i poddaje je krytyce, dowodzi istnienia i konieczności realizacji moralnych zasad życia społecznego, pokazuje, jak prawa i obowiązki poszczególnych społeczności łączą się z personalistyczną wizją człowieka

Kompetencje: student, wykorzystując wiedzę filozoficzną z zakresu etyki społecznej, interpretuje wydarzenia społeczne i kulturalne, stawia diagnozy i wyraża oceny dotyczące współczesnych społeczeństw, jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach o tematyce społecznej, ma świadomość moralnych zobowiązań, jakie stawia przed nim partycypacja w poszczególnych społecznościach, jest wrażliwy na moralny wymiar więzi międzyludzkich, dostrzega relacje między rozwojem moralnym a dojrzałym, aktywnym i autentycznym uczestniczeniem w życiu społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobowiązany do obecności na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku większej liczby opuszczonych ćwiczeń, student musi zaliczyć odpowiedni materiał, tzn. przedstawić w formie ustnej i pisemnej analizę tekstu, omawianego na zajęciach, które opuścił. Ponadto każdy student ma za zadanie przygotować prezentację, obejmującą analizę i interpretację tekstu, w której wskazane zostaną założenia, a także teoretyczne i praktyczne konsekwencje sformułowanych przez autora głównych tez. Opracowanie powinno nawiązywać do aktualnych problemów społecznych. Po każdym semestrze odbywać się będzie kolokwium pisemne, sprawdzające wiedzę z omawianych na ćwiczeniach lektur.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się:

1. obecność (dozwolone dwie nieobecności)

2. ocena z kolokwium pisemnego

3. ocena z prezentacji

4. aktywność na zajęciach

Metody oceny:

Kolokwium ma formę pytań zamkniętych i otwartych, na które student powinien odpowiedzieć zwięźle i oddając istotę zagadnienia. Pytania odnoszą się do lektur omawianych na zajęciach.

Kolokwium trwa 60 minut i odbywa się w ramach ostatnich zajęć w semestrze.

Wymagane efekty kształcenia do zaliczenia przedmiotu na określoną ocenę:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna filozoficznych koncepcji życia społecznego, nie potrafi wymienić moralnych zasad i celów więzi społecznych oraz zdefiniować poszczególnych społeczności i przysługujących im praw i obowiązków moralnych

- na ocenę 3 (dst): student nazywa podstawowe koncepcje życia społecznego, wymienia moralne zasady i cele więzi społecznych oraz definiuje poszczególne społeczności i przysługujące im prawa i obowiązki moralne, ale nie potrafi omówić tych zagadnień

- na ocenę 4 (db): student nazywa podstawowe koncepcje życia społecznego, wymienia moralne zasady i cele więzi społecznych oraz definiuje poszczególne społeczności i przysługujące im prawa i obowiązki moralne i potrafi krótko omówić te zagadnienia

- na ocenę 5 (bdb): student student nazywa podstawowe koncepcje życia społecznego, wymienia moralne zasady i cele więzi społecznych oraz definiuje poszczególne społeczności i przysługujące im prawa i obowiązki moralne i szczegółowo omawia te zagadnienia

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie czyta i nie analizuje tekstów filozoficznych z zakresu etyki społecznej

- na ocenę 3 (dst): student czyta teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, ale słabo je analizuje i interpretuje, nie wyprowadza wniosków z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, nie rozpoznaje założeń postulowanych tez i nie potrafi poddać ich krytyce

- na ocenę 4 (db): student czyta, analizuje i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, wyprowadza wnioski z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, ale nie rozpoznaje założeń postulowanych tez

- na ocenę 5 (bdb): student czyta, analizuje i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, wyprowadza wnioski z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, rozpoznaje założenia postulowanych tez i potrafi poddać je krytyce

Kompetencje:

Oceniana jest racjonalność argumentowania, sposób prezentowania swoich racji i obrony własnej opinii. Oceniana jest zdolność dostrzegania moralnego wymiaru życia społecznego, wykorzystywania wiedzy filozoficznej z zakresu etyki społecznej do interpretacji wydarzeń społecznych i kulturalnych, świadomość moralnych zobowiązań, wynikających z partycypacji w określonych społecznościach.

Zakres tematów:

1. Etyka zawodowa na przykładzie relacji między pacjentem a lekarzem (Gaylin, Veatch, Pellegrino)

2. Społeczności wirtualne (Baley)

3. Interkulturowość i multikulturalizm (Waldenfels, D’Souza)

4. Wielokulturowość, czyli prawo do uznania (Bauman)

5. Patriotyzm jako cnota (MacIntyre)

6. Działalność społeczna i polityczna jako performans (Schechner)

7. Natura i rozum a prawo (Spaemann)

8. Prawo naturalne w kontekście sporów moralnych (MacIntyre)

9. Nieposłuszeństwo obywatelskie (Arendt)

10. Przemoc a władza (Arendt)

11. Polityka a etyka (Walzer, Williams, Nielsen)

12. Świat społeczny jako fakt instytucjonalny (Searle)

13. Wojna sprawiedliwa (McMahan)

14. Prawa człowieka (Tugendhat)

15. Podsumowanie i zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Dyskusja - wymiana poglądów między prowadzącym a studentami lub między grupami studentów odbywająca się na każdych ćwiczeniach w ramach analizy tekstów, dotyczy tez stawianych przez autora tekstu, ich założeń, a także wniosków, jakie z nich wynikają

Indywidualna lektura tekstu - samodzielne opracowanie tekstu jako przygotowanie do ćwiczeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Andrzej Waleszczyński 2/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)