Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka życia społecznego 2 WF-FI-21-ERS2
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Ślipko T., Zarys etyk szczegółowej, t. 2: Etyka społeczna, Kraków 2005.

Szahaj A., Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa 2000.

Śpiewak P. (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004.

Etyka wojny, red. T. Kuniński, T. Żuradzki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Walzer M., Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, tłum. z ang. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza: student nazywa i charakteryzuje podstawowe filozoficzne koncepcje życia społecznego, zna główne pojęcia i idee z zakresu etyki społecznej, wymienia i omawia moralne cele i zasady więzi społecznych oraz normy regulujące struktury społeczne, rozróżnia poszczególne społeczności, definiuje je i tłumaczy ich prawa oraz obowiązki moralne

Umiejętności: student, pracując indywidualnie i grupowo, analizuje i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, wyprowadza wnioski z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, rozpoznaje założenia postulowanych tez i poddaje je krytyce, dowodzi istnienia i konieczności realizacji moralnych zasad życia społecznego, pokazuje, jak prawa i obowiązki poszczególnych społeczności łączą się z personalistyczną wizją człowieka

Kompetencje: student, wykorzystując wiedzę filozoficzną z zakresu etyki społecznej, interpretuje wydarzenia społeczne i kulturalne, stawia diagnozy i wyraża oceny dotyczące współczesnych społeczeństw, jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach o tematyce społecznej, ma świadomość moralnych zobowiązań, jakie stawia przed nim partycypacja w poszczególnych społecznościach, jest wrażliwy na moralny wymiar więzi międzyludzkich, dostrzega relacje między rozwojem moralnym a dojrzałym, aktywnym i autentycznym uczestniczeniem w życiu społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia: uczestnictwo w wykładach, znajomość problematyki będącej przedmiotem lektur obowiązkowych oraz zdanie egzaminu ustnego.

Zakres tematów:

1. Etyka narodu

2. Filozoficzne koncepcje państwa

3. Istota, właściwości i cele państwa

4. Władza państwowa i jej granice

5. Zależność między prawem naturalnym a stanowionym

6. Formy i rodzaje nieposłuszeństwa obywatelskiego

7. Polityka a etyka

8. Etyka społeczności międzynarodowej

9. Wojna jako problem etyczny

10. Klasyczne i rewizjonistyczne ujęcia etyki wojny.

11. Współczesne spory o dopuszczalne formy użycia przemocy przez organy państwa.

12. Terroryzm.

13. Prawa człowieka

14. Etyczne aspekty komunikacji międzykulturowej

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Cykl wykładów z elementami dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Adam Cebula 2/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)