Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SP: Historia i geografia intelektu 2 WF-FI-21-SEMPGHI2
Seminarium przedmiotowe (SEMPRZ) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Chudy W., Refleksja a poznanie bytu. Refleksja ‘in actu exercito’ i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym, Lublin 1984.

Cyciura P., Święty Tomasz z Akwinu a platonizm. Metafizyka i teoria poznania, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2008.

Gogacz M., Doprecyzowanie problemu ‘species’, ,,Studia Philosophiae Christianae”, 31 (1995) 2, s. 69-76.

Gogacz M., Istnieć i poznawać, PAX, Warszawa 1976.

Judycki J., Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, TN KUL, Lublin 2004.

Haldane J. J., Aquinas on sense perception, „The Philosophical Review” 42 (1983) 2, s. 233-239.

Kenny A., Aquinas on mind, „Routledge”, London-New York 2004.

Mahoney E., Sense, Intellect and Imagination in Albert, Thomas and Siger, w: Kretzmann N., Kenny A., Pinborg J., The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge 1982, s. 602-622.

Krąpiec M. A., Realizm ludzkiego poznania, RW KUL, Lublin, 1995.

Lisska A. J., Medieval theories of intentionality: from Aquinas to Brentano and Beyond, w: C. Paterson, M. Pugh (ed.), Analytical Thomism. Traditions in dialogue, Hempshire 2006, s. 147-169.

Mazur P. S., O nazwach intelektu, RW KUL, Lublin 2004.

Pasnau R., Theories of cognition in the later Middle Ages, „Cambridge University Press”, Cambridge 1997.

Spruit L., «Species intelligibilis»: from perception to knowledge. Classical roots and medieval discussions, t. 1, „E. J. Brill”, Leiden-New York-Köln 1994.

Stump E., Aquinas on the Foundations of Knowledge, „Canadian Journal of Philosophy”, vol. 17 (1992), s. 125-158.

Szyndler L., Zagadnienie ‘verbum cordis’ w ujęciu Tomasza z Akwinu, w: A. Górniak (red), Wokół średniowiecznej filozofii języka, t. 1, Warszawa 2002, s. 21-115.

Yrjönsuri M., The soul as an entity: Dante, Aquinas, and Olivi, w: H.Legerlund (ed.), Forming the mind. Esseys on the internal senses and the mind/body problem from Avicenna to the Medical Enlightenment, Dodrecht 2007, s. 59-92.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: student zna podstawy formułowania teorii intelektu przez filozofów starożytnych i średniowiecznych; student posiada wiedzę na temat stosowanej przez filozofów starożytnych i średniowiecznych terminologii dotyczącej intelektu; student ma rozeznanie w dziejach problematyki poznania intelektualnego

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi zidentyfikować problematykę poznania intelektualnego – akty, przedmioty, nazwy władz – w filozofii starożytnej i średniowiecznej; student potrafi zidentyfikować koncepcję intelektu w czytanych przez siebie tekstach filozoficznych

KOMPETENCJE: student potrafi krytycznie odnieść się do stosowanego w czytanym tekście rozumienia intelektu; zyskuje świadomość znaczenia problematyki poznania intelektualnego w całej filozofii

Metody i kryteria oceniania:

EFEKTY WIEDZY:

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny i konwersatoryjny; wspólna ze studentami identyfikacja w tekstach filozoficznych różnych, pojawiających się w dziejach filozofii koncepcji intelektu

Metoda weryfikacji: zaliczenie na ocenę na podstawie przeprowadzonej rozmowy

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI:

Metoda dydaktyczna: przygotowany materiał zaprezentowany na zajęciach dotyczący dziejów ujmowania poznania intelektualnego

Metoda weryfikacji: ocena na podstawie przeprowadzonej prezentacji

EFEKTY KOMPETENCJI:

Metoda dydaktyczna: dyskusja w trakcie zajęć

Metoda weryfikacji: ocena na podstawie przeprowadzonej rozmowy

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach oraz praca zaliczeniowa przygotowana na koniec zajęć.

Kryterium obecności jest rozumiane jako:

1-2 nieobecności - bdb

3-4 nieobecności - db

5-6 nieobecności - dst

7-15 nieobecności - ndst.

Zakres tematów:

1. Stopnie intelektów – ludzki, anielski, boski – według Tomasza z Akwinu.

2. Tomaszowa charakterystyka aktów intelektu – od intuicji do świadomości

3. Człowiek może poznać wszystko (byt) – o przedmiocie ludzkiego intelektu

4. Intelekt przeciw rozumowi w tle obserwującej woli – określenie umysłu według Tomasza z Akwinu

5. Relacja umysłu (i duszy) do ciała – czy Tomasz głosił dualizm?

6. Prawda w ludzkim poznaniu – o stawaniu się intelektu rzeczą (adaequatio)

7. Pożądanie i wolność woli w kontekście działań umysłowych

8. W jaki sposób umysł poznaje świat materialny i jednostkowy a zarazem nieskończony i przyszły?

9. Zmysły wewnętrzne – poznawanie tego, co nieobecne (wyobraźnia), nie spostrzeżone (władza osądu myślowego) i tego, co przeszłe (pamięć)

10. Umysł a pamięć – w poszukiwaniu pamięci intelektualnej

11. Umysłowe poznanie samego siebie – w swojej istocie czy przez jakieś podobieństwo?

12. Akcentowanie przez Tomasza poznania niewyraźnego – przeciw kartezjańskiej jasności i wyraźności

13. Umysłowe poznawanie w oddzieleniu od ciała – filozofia i teologia o umyśle po śmierci

14. Zagadnienie sprawności intelektualnych – czy umysł jest czystą tablicą?

15. Umysł obrazem Trójcy – augustyńskie wątki w filozofii umysłu Akwinaty

Metody dydaktyczne:

EFEKTY WIEDZY:

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny i konwersatoryjny; wspólna ze studentami identyfikacja w tekstach filozoficznych różnych, pojawiających się w dziejach filozofii koncepcji intelektu

Metoda weryfikacji: zaliczenie na ocenę na podstawie przeprowadzonej rozmowy

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI:

Metoda dydaktyczna: przygotowany materiał zaprezentowany na zajęciach dotyczący dziejów ujmowania poznania intelektualnego

Metoda weryfikacji: ocena na podstawie przeprowadzonej prezentacji

EFEKTY KOMPETENCJI:

Metoda dydaktyczna: dyskusja w trakcie zajęć

Metoda weryfikacji: ocena na podstawie przeprowadzonej rozmowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Michał Zembrzuski 1/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.