Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Semiotyka logiczna WF-FI-12-Sel
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965,

K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, Warszawa 1957,

A. Brożek, Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2007,

J. J. Jadacki, Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach, Warszawa 2004,

J. J. Jadacki, Metodologia i semiotyka. Idee - metody - problemy, Warszawa 2010,

J. J. Jadacki, Spór o granice języka, Warszawa 2002,

T. Kotarbinski, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961,

E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, wyd. 3, Warszawa 2011,

J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984,

J. Wajszczyk, Wstep do logiki, Olsztyn 2004,

Z ogólnej metodologii nauk, red. E. Nieznanski, Warszawa 1985.

U. M. Żegleń, Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student zna podstawową terminologię z zakresu semiotyki logicznej.

2. student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii.

3. student zna i rozumie wzajemne powiązania oraz komplementarność pomiędzy poznaniem typu filozoficznego i naukowego.

Umiejętności:

1. student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst filozoficzny z zakresu semiotyki logicznej.

2 student poprawnie przeprowadza analizę syntaktyczną wyrażeń.

3. student potrafi stosować podstawy teorii pytań i teorii definicji.

4. student poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną.

5. student trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach.

Kompetencje społeczne:

1 student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne na koniec semestru

Zakres tematów:

Tematy wykładów:

1. Semiotyka - zagadnienia wstępne

2. Dyscypliny i metody semiotyczne

3. Pojęcie znaku

4. Kategorie znaczeniowe wyrażeń

5. Spójność syntaktyczna wyrażeń

6. Semantyczne korelaty nazw i zdań

7. Podział nazw

8. Stosunki zakresowe miedzy nazwami

9. Podział zdań oznajmujących

10. Pytania rozstrzygnięcia

11. Pytania dopełnienia

12. Podział odpowiedzi

13. Wieloznaczność wypowiedzi

14. Rodzaje definicji

15. Błędy w definicjach

Metody dydaktyczne:

Opis metod dydaktycznych:

- Wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu semiotyki logicznej

- Wykład problemowy – poświęcony omówieniu jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu semiotyki logicznej

- Prezentacja multimedialna – jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego i problemowego

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

- zaliczenie w formie pisemnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Marek Porwolik 5/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.