Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie sądowo-administracyjne WP-ADZ-2-PSA
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2010; H.

Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Komentarz, Warszawa 2018; 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa

2012; 3. T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz,

Warszawa 2016; 4. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz,

Warszawa 2019.

Akty prawne:

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2167);

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

EK 1-5 osiągane metodami:

Wykład informacyjno-problemowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1-5: egzamin pisemny (4 pytania otwarte), egzamin ustny - w terminie zerowym oraz dla dyslektyków, dysgrafików i w razie szczególnych okoliczności uniemożliwiających formę pisemną sprawdzenia wiedzy.

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

EK 1: nie ma wiedzy na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (nie potrafi opisać modelu sądownictwa administracyjnego w Polsce ani wskazać regulacji prawnych w tym zakresie)

EK 2: nie zna i nie rozumie zakresu właściwości sądów administracyjnych i przedmiotu postępowania sądowoadministracyjnego

EK 3: nie potrafi omówić regulacji prawnych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczących podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: nie potrafi scharakteryzować przesłanek dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego

EK 5: nie zna regulacji prawnych w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na ocenę dst. (3):

EK 1: ma dostateczną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania oraz akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego)

EK 2: opisuje w zasadzie poprawnie wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

EK 3: potrafi przedstawić podstawowe regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: wymienia poprawnie przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego i charakteryzuje część z nich

EK 5: zna regulacje prawne w zakresie zwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz niektórych środków nadzwyczajnych

Na ocenę db. (4):

EK 1: ma ugruntowaną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, jak również organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp.)

EK 2: poprawnie opisuje wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, umiejąc wskazać konkretne przykłady aktów/czynności objętych kontrolą sądów administracyjnych

EK 3: w zasadzie prawidłowo potrafi omówić zarówno podstawowe, jak i bardziej złożone regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: poprawnie wymienia i charakteryzuje przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego

EK 5: dobrze zna regulacje prawne w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na ocenę bdb. (5):

EK 1: ma ugruntowaną i wyczerpującą wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp.), jak również ocenić model polskiego sądownictwa administracyjnego

EK 2: poprawnie opisuje wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, umiejąc wskazać konkretne przykłady aktów/czynności objętych kontrolą sądów administracyjnych, łącząc je z adekwatnymi wymaganiami dopuszczalności skargi

EK 3: prawidłowo omawia zarówno podstawowe, jak i bardziej złożone regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.), rozumiejąc relacje między poszczególnymi instytucjami

EK 4: poprawnie wymienia i charakteryzuje przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego oraz łączy ich brak z odpowiednimi skutkami procesowymi

EK 5: posiada szeroką wiedzę na temat regulacji prawnych w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, charakteryzując podobieństwa i różnice między tymi środkami i trybami postępowania

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego

2. Zakres właściwości sądów administracyjnych, właściwość sądów wojewódzkich i NSA

3. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej

4. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego

5. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym

6. Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowoadministracyjnego

7. Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w trybie zwykłym

8. Postępowania szczególne

9. Przeszkody w prowadzeniu postępowania sądowoadministracyjnego

10. Rozstrzygnięcia podejmowane w postępowaniu sądowoadministracyjnym w pierwszej instancji

11. Skarga kasacyjna

12. Zażalenia

13. Wznowienie postępowania

14. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

15. Środki dyscyplinujące organ administracyjny i sąd

16. Skutki rozstrzygnięć sądów administracyjnych

17. Koszty postępowania

18. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 18:35 - 20:05, sala 106
Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz 83/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)