Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynieriskich WB-IS-II-11-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 32
Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3

Student potrafi rozwiązywać struktury niezawodnościowe pracy urządzeń inżynierskich.

Potrafi zinterpretować i poddać ocenie pracę brygad remontowych, oraz rozstrzyga dylematy związane z pracą inżyniera.

Potrafi stawiać hipotezy związane z problemami inżynierskimi oraz wyciągać wnioski.

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych miar niezawodności i bezpieczeństwa. Zna i rozumie oraz potrafi dokonać wyboru metody analizy i oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych.

Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy. Rozumie oraz ma świadomość znaczenia rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością systemów komunalnych.

Na ocenę 4

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również student w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi sporządzić schematy niezawodnościowe na podstawie schematów technicznych. Potrafi obliczyć schematy jednoparametryczne na podstawie wskaźnika gotowości.

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie zasady funkcjonowania Systemu Masowej Obsługi (SMO).

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również student potrafi stawiać oraz weryfikować hipotezy statystyczne.

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zdobytą wiedzę potrafi zastosować w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Na ocenę 5

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student posiada umiejętność sporządzania oraz rozwiązywania schematów niezawodnościowych na podstawie schematów technicznych. Potrafi obliczać schematy dwuparametryczne struktur niezawodnościowych w oparciu o wskaźnik gotowości oraz średni czas pracy bezuszkodzeniowej.

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student potrafi określić liczbę brygad remontowych na podstawie awaryjności elementów budujących systemy techniczne.

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również student potrafi oprócz weryfikacji hipotezy statystycznych, wyciągać wnioski oraz potrafi scharakteryzować zbiór danych eksperymentalnych.

Nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zdobywa dodatkową wiedzę z tematyki niezawodnościowej.

Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia teorii niezawodności.

Miary niezawodności.

Struktura niezawodnościowa systemów i układów technicznych.

Analiza niezawodności obiektów i systemów technicznych.

Podstawowe pojęcia w analizie ryzyka.

Miary ryzyka.

Metody analizy ryzyka (PHA, FMEA, HAZOP, metody drzew

logicznych).

Zagadnienia akceptowalności ryzyka i kryteria bezpieczeństwa.

Metody szacowania ryzyka i oceny bezpieczeństwa.

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem. Zasada ALARP

Przykład analizy systemu C-T-O.

Przykłady drzew zdarzeń.

Przykłady drzew błędów – analiza struktur niezawodnościowych.

Zastosowanie metody drzewa zdarzeń i drzewa błędów do szacowania ryzyka. Projekt analizy ryzyka przy zastosowaniu metody drzew logicznych (drzewa zdarzeń i drzewa błędów) dla wybranych przez studentów obiektów technicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
9 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 1527
Tomasz Śnieżek 35/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)