Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka odpadami w gminie i przedsiębiorstwie WB-IS-II-12-29
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Rosik-Dulewska Czesława, Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

Bernard Bilitewski, Georg Härdtle, Klaus Marek, Podręcznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka, Warszawa : Wydaw. "Seidel-Przywecki", 2003

Literatura dodatkowa:

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 13 .09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030

Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami

Analizy roczne gospodarki odpadami w gminach

Miejscowe akty prawne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie

https://bdo.mos.gov.pl/

www.mos.gov.pl

www.odpady.net.pl

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/podserwis/serwis-gospodarka-odpadami,10,0.html

http://samorzad.pap.pl/lista/redakcyjne.smieci/

http://portalkomunalny.pl/gospodarka-odpadami/

Eurostat data explorer, Municipal waste by waste operations

GUS Ochrona Środowiska

GUS Infrastruktura komunalna

Efekty uczenia się:

IS2P_W01 - absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem.

IS2P_U01 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie z zakresu gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących

IS2P_U12 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Wykład opis ECTS:

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w zajęciach: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 13 h

Konsultacje 2 h

30/30=1 punkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania wykład:

weryfikacja pracy studenta będzie polegała na ocenie egzaminu.

Warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową składa się ocena z testu.

Zakres ocen egzaminu:

94-100% -5

93-88% -4,5

87-80% -4

79-70% -3,5

69-60% -3

mniej niż 59,9% -2

Zakres tematów:

Zakres:

- przepisy prawne, podstawowe definicje w gospodarce odpadami w gminie i przedsiębiorstwie

- klasyfikacja odpadów

- gospodarka odpadami komunalnymi

- gospodarka wybranymi grupami odpadów

- rola planów gospodarki odpadami w działalności gospodarczej i samorządowej

- baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

- ewidencja odpadów

- sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami na poziomie przedsiębiorcy i gminy

- opłaty za korzystanie ze środowiska

- analizy gospodarki odpadami.

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykorzystujący różne źródeł wiedzy, na których studenci zostaną zapoznani z gospodarowaniem odpadami w gminie i przedsiębiorstwie.

Metody dydaktyczne:

a) Metody podające:

- wykład problemowy - omówione zostaną problemy w zakresie gospodarowania odpadami.

- wykład konwersatoryjny - połączony z aktywnością słuchaczy, skierowaną na rozwiązanie problemów praktycznych dotyczących gospodarowania odpadami.

b) Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

- problemowe (analizowanie i rozwiązywanie przez studentów konkretnych, rzeczywistych sytuacji problemowych w zakresie gospodarowania odpadami w danym przedsiębiorstwie, gminie).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
9 każdy wtorek, 15:00 - 15:45, sala 1526
Agnieszka Poniatowska 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)