Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka odpadami w gminie i przedsiębiorstwie WB-IS-II-12-29-P
Projekt (PROJ) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Rosik-Dulewska Czesława, Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

Bernard Bilitewski, Georg Härdtle, Klaus Marek, Podręcznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka, Warszawa : Wydaw. "Seidel-Przywecki", 2003

Literatura dodatkowa:

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 13 .09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030

Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami

Analizy roczne gospodarki odpadami w gminach

Miejscowe akty prawne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie

https://bdo.mos.gov.pl/

www.mos.gov.pl

www.odpady.net.pl

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/podserwis/serwis-gospodarka-odpadami,10,0.html

http://samorzad.pap.pl/lista/redakcyjne.smieci/

http://portalkomunalny.pl/gospodarka-odpadami/

Eurostat data explorer, Municipal waste by waste operations

GUS Ochrona Środowiska

GUS Infrastruktura komunalna

Efekty uczenia się:

IS2P_W01 - absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem.

IS2P_U01 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie z zakresu gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących

IS2P_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji z zakresu gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie

IS2P_U03 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie

IS2P_U05 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez wykorzystywanie posiadanej wiedzy – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z inżynierią środowiska

IS2P_U12 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

IS2P_U17 - absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie

IS2P_U18 - absolwent potrafi projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, instalacje, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów z zakresu gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie

IS2P_U19 - absolwent potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz stosowania technologii właściwych dla inżynierii środowiska, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską z zakresu gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie

IS2P_K01 - absolwent gotowy jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie.

IS2P_K02 - absolwent gotowy jest do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Opis ECTS

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w zajęciach: 15 h

Przygotowanie projektów: 13 h

Konsultacje 2 h

15/15=1 punkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja pracy studenta będzie polegała ocenie wykonania projektu.

Na ocenę końcową składają się:

- ocena z projektu

- obecność na zajęciach- dopuszcza się 2 nieobecności

Punktacja:

≥91% - 5.0

81-90% - 4.5

71-80% - 4.0

61-70% - 3.5

60-51%- 3.0

<50% - 2.0

Zakres tematów:

Projekt na podstawie analiz rocznych gospodarowania odpadami przez wybraną gminę

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

a) metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

- ćwiczeniowo – praktyczne, w tym: metoda projektu. Studenci będą mieli zadanie stworzenie projektu zakresu gospodarowania odpadami w gminie i przedsiębiorstwie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:30 - 17:15, sala 1526
Agnieszka Poniatowska 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)