Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wyznaniowe WP-PR-Pwy-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omówia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów

EK3: wyjaśnia historię relacji państwo-kościół w Polsce

EK4: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

EK7: ma świadomość pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych pojęć z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenia i charakteru źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa wyznaniowego oraz pochodzenia i charakteru źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego oraz o pochodzeniu i charakterze źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów

Na ocenę 2 (ndst.) - nie rozróżnia systemów relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz nie potrafi omówić stosunku Unii Europejskiej do religii i kościołów

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu systemów relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym, potrafi omówić stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu systemów relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym, potrafi omówić stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów na poziomie bardzo dobrym

EK3: wyjaśnia historię relacji państwo-kościół w Polsce

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna, potrafi wyjaśnić i powiązać z innymi faktami historycznymi relacje państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

EK4: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii ani naczelnych zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii oraz naczelnych zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii oraz naczelnych zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i potrafi zaprezentować konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 2 (ndst.) - nie umie wykorzystać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 3 (dst.) - umie w stopniu dostatecznym wykorzystać teoretyczną wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 4 (db.) – potrafi w stopniu dobrym wykorzystać teoretyczną wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna funkcji publicznych związków wyznaniowych i nie odróżnia ich od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu funkcji publicznych związków wyznaniowych i odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu funkcji publicznych związków wyznaniowych i odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

EK7: ma świadomość pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna pozycję jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne prawa wyznaniowego, zjawisko religijności.

2. System powiązania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.

3. System rozdziału kościołów (związków wyznaniowych) i państwa.

4. Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

5. Kościoły i związki wyznaniowe w Rzeczypospolitej Polskiej jako podmioty prawa (podmiotowość międzynarodowa i osobowość cywilnoprawna).

6. Kult publiczny.

7. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych.

8. Zwolnienia podatkowe i celne kościelnych osób prawnych.

9. Sytuacja prawna osób duchownych.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK6 są: wykład informacyjny, metoda sytuacyjna oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK7 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 314A
Marta Osuchowska 28/25 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, Kampus Wóycickiego Bud. 17, sala 1763
Kinga Szymańska 17/25 szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 17, sala 1763
Kinga Szymańska 25/25 szczegóły
4 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, Kampus Wóycickiego Bud. 17, sala 1742
Patrycja Staniszewska-Pobikrowska 26/25 szczegóły
5 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, Kampus Wóycickiego Bud. 17, sala 1742
Patrycja Staniszewska-Pobikrowska 29/25 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)