Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Mikrobiologia środowisk WF-OB-SLMS
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim na ocenę składają się ocena z prezentacji multimedialnej (przy ocenie brane są pod uwagę: treść, forma i sposób przedstawienia prezentacji, trzymanie się czasu przeznaczonego na przedstawienie prezentacji).

Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze (bez względu na posiadane lub nie usprawiedliwienie). Za trzecią i każdą kolejną nieobecność ocena semestralna obniżana jest o 0,5 stopnia; łącznie 6 i więcej nieobecności powoduje niezaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

Zakres tematów dla studentów rozpoczynających seminarium:

1. Wybór tematu pracy licencjackiej z zakresu mikrobiologii środowiskowej.

2. Przygotowanie konspektu pracy i zaplanowanie pracy związanej z przeprowadzeniem badań laboratoryjno-terenowych.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie badań laboratoryjno-terenowych.

4. Omówienie wymagań stawianych pracom licencjackim (zasady przygotowania wstępu, przeglądu literatury, układ pracy, podział na rozdziały, zasady przygotowania, wykorzystania, opisu i cytowania w tekście rysunków, tabel i schematów, sposób cytowania literatury i sporządzania spisu literatury.

5. Omówienie sposobów i dostępnych narzędzi do poszukiwania, pozyskiwania i selekcjonowania danych źródłowych dotyczących tematu pracy licencjackiej.

6.Przygotowanie w formie prezentacji multimedialnej zagadnień dotyczących tematu pracy - przegląd literatury i metodyki z zakresu wybranego tematu pracy.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny -wprowadzenie w tematykę seminarium, przedstawienie i omówienie podstawowych metod pracy laboratoryjnej, omówienie zasad i wymagań stawianych pracom licencjackim;

Dyskusja - wspólne rozważania zagadnień z zakresu wybranego tematu pracy licencjackiej, słuszności i aktualności wybranego tematu, dyskusja nad postawioną hipotezą badawczą i celami pracy, interpretacją wyników i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań;

Analiza materiałów źródłowych - przeprowadzana wspólnie na seminarium analiza i interpretacja wyników badań innych autorów pod kątem wykorzystania ich do dyskusji i porównania podczas pisania własnej pracy licencjackiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Anna Augustyniuk-Kram 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)